Suministros - 353118-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Żory: Estructuras y materiales de construcción; productos auxiliares para la construcción (excepto aparatos eléctricos)

2018/S 154-353118

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Okrężna 5
Żory
44-240
Polonia
Persona de contacto: Edyta Kukuczka
Teléfono: +48 324356920
Correo electrónico: sekretariat@ztkzory.pl
Fax: +48 324356920
Código NUTS: PL227

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.bip.ztkzory.pl/index.php?id=20

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka komunalna)
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa wraz z montażem rolet zewnętrznych dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 4,5 i 6

Número de referencia: ZP/14/2018
II.1.2)Código CPV principal
44000000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy wraz z montażem rolet zewnętrznych aluminiowych o napędzie elektrycznym wraz z wykonaniem sterującej instalacji elektrycznej dla budowanych budynków wielorodzinnych nr 4,5,6 zlokalizowanych w Żorach, w rejonie Alei Zjednoczonej Europy.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
44115700
45310000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL227
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

ŻORY

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy wraz z montażem rolet zewnętrznych aluminiowych o napędzie elektrycznym wraz z wykonaniem sterującej instalacji elektrycznej dla budowanych budynków wielorodzinnych nr 4,5,6 zlokalizowanych w Żorach, w rejonie Alei Zjednoczonej Europy.W ramach powyższego przedmiotu zamówienia Zamawiający zleca dostawę i montaż łącznie 219 kompletów rolet zewnętrznych z napędem elektrycznym w tym:a) dla budynku nr 4 poziom L0 (parter), łącznie 79 szt.-dla okien o oznaczeniu O1 – 55 szt.- dla okien o oznaczeniu O2 – 23 szt. b) dla budynku nr 5 poziom L0 (parter), łącznie 72 szt.- dla okien o oznaczeniu O1 – 51 szt.- dla okien o oznaczeniu O2 – 21 szt. c) dla budynku nr 6 poziom L0 (parter), łącznie 69 szt.- dla okien o oznaczeniu O1 – 50 szt.- dla okien o oznaczeniu O2 – 19 szt.Parametry techniczne rolet oraz szczegółowy zakres robót – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.Zamawiający informuje, że w związku z trwającymi robotami budowanymi na różnym etapie zaawansowania dla każdego z budynków Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu ciągłość dostaw wraz z montażem (na podstawie zamówień częściowych) w okresie trwania umowy i zagwarantować realizację dostaw wraz z montażem w terminie do 30 dni kalendarzowych od pisemnego zamówienia przesłanego przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty, email lub faksu.

Przedmiot zamówienia dostarczany będzie transportem Wykonawcy i na jego koszt oraz ryzyko na adres podany w zamówieniu częściowym.Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia częściowego Wykonawca ma obowiązek dokonać oględzin terenu budowy, miejsca montażu oraz wykonania niezbędnych szczegółowych pomiarów z "natury".

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia precyzują: dokumentacja projektowa, tj. projekt budowlany, decyzja o pozwoleniu na budowę, projekty wykonawcze, załącznik nr 7 do SWIZ.Wykonawca w cenie ofertowej jest zobowiązany do wykonania wszystkich czynności, które są związane z realizacją przedmiotu zamówienia, a wynikających z: projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na budowę, projektów wykonawczych, dodatkowych wytycznych i wymagań Zamawiającego oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów, norm i zasad współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisów bhp, p. poż. i ochrony środowiska. Podany w SIWZ zakres przedmiotu zamówienia zawiera opis czynności podstawowych. Nie ujęte elementy tymczasowe jak m.in. przygotowanie placu, organizacja budowy, zabezpieczenia, transport materiałów, itp. Wykonawca powinien skalkulować we własnym zakresie i uwzględnić w cenie oferty.Zamawiający przed złożeniem oferty przez Wykonawcę zaleca dokonanie wizji lokalnej terenu inwestycji w celu:- oględzin terenu budowy, miejsca montażu oraz dokonania niezbędnych pomiarów związanych z realizacja przedmiotu.- zwrócenia uwagi na nieruchomości przyległe w tym: budynki mieszkalne, budynki usługowo – handlowe, chodniki, drogi oraz ogrodzenia. W wyniku ewentualnego zniszczenia lub uszkodzenia przyległych obiektów, nawierzchni oraz elementów wykonanych wewnątrz budynków Wykonawca zobowiązuje się je przywrócić do stanu pierwotnego lub pokryć stratę.Podwykonawstwo:m Zamawiający na podstawie art. 36a ust. 2 pkt. 2 zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i montażem (instalacją) dostawy rolet zewnętrznych.W pozostałym zakresie Wykonawca ma prawo podpisać umowę o podwykonawstwo.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Procedimiento acelerado
Justificación:

W świetle przepisów art. 43 ust. 2b pkt 2 Zamawiający skraca termin składania ofert. Zastosowanie skróconego terminu wynika z faktu konieczności zapewnienia kontynuacji robót budowlanych, usług i dostaw związanych z realizacją inwestycji.

Z uwagi na fakt, iż w obecnej sytuacji rynek budowlany jest trudny, brakuje Wykonawców oraz zbliża się okres jesienno- zimowy utrudniający wykonywanie robót budowlanych, usług i dostaw to ustawowy okres przeprowadzenia postępowania i składania ofert (40 dni) spowoduje nieodwracalne szkody w majątku Zamawiającego, przerwanie trwających robót budowlanych, usług i dostaw oraz poniesienie dodatkowych kosztów związanych z zabezpieczeniem prac już wykonanych

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 140-320016
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Dostawa wraz z montażem rolet zewnętrznych dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 4,5 i 6

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Do oferty należy załączyć:

1. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące obowiązku podatkowego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do oferty.

2. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia lub inny dokument potwierdzający ten fakt – (jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów),

3. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).

Zamawiający informuje, że aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca składa w formie Jednolitego Dokumentu (JEDZ) w/g wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ. UWAGA! Zamawiający informuje, że dokument JEDZ musi być przesłany w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę, jest poczta elektroniczna. W niniejszym postępowaniu JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności,o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych(np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.(tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219). Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps,.odt. Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swoje joferty, składanej w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ. Wykonawca przesyła Zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę Wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację Wykonawcy (np. JEDZ do oferty(nazwa) – w takim przypadku nazwa musi być wskazana w treści oferty). JEDZ należy przesłać na adres email:sekretariat@ztkzory.pl, do dnia 9.8.2018 r. do godz.: 10:00. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, pod rygorem odrzucenia oferty. Zgodnie z art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca,którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:

1) spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej,

2) spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej,

3) brak podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-8 ustawy Pzp.— opisanych szczegółowo w SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia orazponiósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Przeprowadzającego postępowanie przepisówustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z działem VI – rozdz. 1, 2, 3.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od czynności wymienionych w art. 180 ust. 1 ustawy Pzp.

3. Zgodnie z art. 182 ustawy Pzp:

— ust.1 pkt 1 odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającegostanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie 2albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

— ust. 2 pkt 1 odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SpecyfikacjiIstotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w DziennikuUrzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia na stronieinternetowej,

— ust. 3 pkt 1 – odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dniod dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość ookolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, któremu zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawieraćzwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawneuzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub wpostaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisemelektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania wtaki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Od orzeczenia Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Gliwicach.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/08/2018