Suministros - 353135-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Cracovia: Material pedagógico

2018/S 154-353135

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
ul. Ułanów 9
Kraków
31-450
Polonia
Persona de contacto: Renata Gądkowska
Teléfono: +48 126178888
Correo electrónico: rgadkowska@zeo.krakow.pl
Fax: +48 124104390
Código NUTS: PL213

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.mcoo.krakow.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina regional o local
I.5)Principal actividad
Asuntos económicos y financieros

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

Número de referencia: MCOO/ZP/MKZ II/4/18
II.1.2)Código CPV principal
39162100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48190000
32353000
37524100
37524200
37524300
22110000
39162200
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z miejscami dostawy zawarty jest w załączniku nr 4 do SIWZ. Dostawy pomocy dydaktycznych odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy, z uwzględnieniem wszystkich kosztów i opłat związanych z taką dostawą, w szczególności z transportem, ubezpieczeniem na czas transportu, odpowiednim zapakowaniem, wniesieniem do wyznaczonego pomieszczenia, montażem. Miejscem spełnienia świadczenia będą siedziby placówek oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków wyszczególnione w załączniku nr 4 do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby stanowiące przedmiot zamówienia pomoce dydaktyczne były fabrycznie nowe (np. niepowystawowe), sprawne, zdatne do umówionego użytku, spełniające określone w SIWZ wymagania funkcjonalne oraz by były wolne od wad fizycznych i prawnych. Zamawiający wymaga, aby w ramach dostawy Wykonawca zamontował dostarczony sprzęt (- jeżeli dotyczy).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPMP.10.02.03-12-0490/16

II.2.14)Información adicional

II.2.14.1) Dotyczy pkt II.1.6) Informacja dotyczy możliwości składania ofert częściowych

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 105-239249
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

VI.3.1) Dot. pkt V.1): Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z poźn. zm.), zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia między innymi w sytuacji, gdy oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia..

W przedmiotowym postępowaniu cena oferty z najniższą ceną (oferta nr 1 – Zbigniew Sochacki EGO - PRODUCT) przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (29 300,00 PLN) i nie ma możliwości jej zwiększenia do kwoty 52 626,20 PLN.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

VI.4.3.1) Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp (w tym odwołanie) przysługują wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów tej ustawy.

VI.4.3.2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.

VI.4.3.3) Terminy wnoszenia odwołań:

VI.4.3.3.1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

VI.4.3.3.2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

VI.4.3.3.3.) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. VI.4.3.3.1) - VI.4.3.3.2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/08/2018