Suministros - 353139-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Paquetes de software y sistemas de información

2018/S 154-353139

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Urząd Transportu Kolejowego
Al. Jerozolimskie 134
Warszawa
02-305
Polonia
Persona de contacto: Adam Szymański
Teléfono: +48 227491400
Correo electrónico: zamowieniapubliczne@utk.gov.pl
Fax: +48 227491401
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.utk.gov.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Orden público y seguridad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego Kolejowe e-Bezpieczeństwo

Número de referencia: BDG-WZPU.250.1.2018
II.1.2)Código CPV principal
48000000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu informatycznego Kolejowe e-Bezpieczeństwo

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 2 845 528.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72250000
30211000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Urząd Transportu Kolejowego, 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 134, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu informatycznego Kolejowe e-Bezpieczeństwo, zwanego dalej „Systemem”. Przedmiot zamówienia obejmuje:

3.1.1 Doprecyzowanie wymagań i projektu Systemu.

3.1.2 Dostawa Systemu wraz z migracją danych z obecnych systemów, integracją z powiązanymi systemami, w tym wykonanie interfejsów po stronie Systemu wymaganych do integracji, dostarczenie kodów źródłowych, skryptów, plików konfiguracyjnych i innych produktów prac niezbędnych do samodzielnej instalacji, eksploatacji i rozwoju oprogramowania.

3.1.3 Przygotowanie i dostarczenie narzędzi wspierających realizację projektu, w tym systemu do zarządzania Cyfrowym Dziennikiem Projektu, repozytorium współdzielonego i serwera licencji Enterprise Architect.

3.1.4 Przygotowanie i dostarczenie środowisk programowych dla Systemu, w tym środowisk: rozwojowego (deweloperskiego), testowego, pre-produkcyjnego, produkcyjnego

3.1.5 Wdrożenie Systemu u Zamawiającego.

3.1.6 Przekazanie praw niematerialnych w tym licencji na komponenty Systemu, przekazanie praw autorskich do kodów dedykowanych modułów i dostosowań Systemu, przekazanie praw autorskich do materiałów szkoleniowych i dokumentacji.

3.1.7 Zapewnienie usługi utrzymania.

3.1.8 Przeprowadzenie i dokumentacja testów.

3.1.9 Wykonanie i dostarczenie dokumentacji.

3.1.10 Wykonanie szkoleń dla pracowników Zamawiającego

3.1.11 Dostawa, instalacja i konfiguracja komponentów infrastruktury sprzętowej Systemu.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Koszt utrzymania Systemu przez okres 12 miesięcy / Ponderación: 15 %
Criterio de calidad - Nombre: Liczba dodatkowych roboczogodzin Asysty Technicznej / Ponderación: 10 %
Criterio de calidad - Nombre: Doświadczenie Kierownika Projektu / Ponderación: 12 %
Criterio de calidad - Nombre: Doświadczenie Analityka biznesowego / Ponderación: 3 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Prawo opcji obejmuje pulę 3000 roboczogodzin, w ramach których, na podstawie Zamówień i w wynikającym z nich zakresie, Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia na rzecz Zamawiającego Usług Utrzymania.

Szczegóły prawa opcji określa pkt. 16 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ - dostępny na stronie internetowej, na której dostępna jest dokumentacja postępowania.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

W postępowaniu wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 80 000,00 PLN

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 079-176040
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego Kolejowe e-Bezpieczeństwo

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
08/08/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Mopli Sp. z o.o.
ul. Kalwaryjska 69 lok. 9
Kraków
30-504
Polonia
Código NUTS: PL213
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 2 845 528.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 2 799 405.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1, 5, 6, 7, 8 Pzp;

Wykaz dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia:

1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp,

2. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz, odnośnie do skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

5. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

6. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

7. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.),

8 oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt. 7 Pzp.

Inne informacje

19.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

19.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

19.3 Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp.

19.4 Zamawiający nie przewiduje zamiaru zawarcia umowy ramowej.

19.5 Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

19.6 Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

19.7 Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.

19.8 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

19.9 Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, najpóźniej w dniu podpisania umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ – w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

3) wobec czynności innych niż określone w ppkt 1 i 2 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

5. Zgodnie z art. 180 ust. 5 Pzp, odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

7. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

8. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO,przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

9. Szczegółowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej określa Dział VI Pzp – Środki ochrony prawnej.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/08/2018