Suministros - 353158-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Pieszyce: Equipamiento médico

2018/S 154-353158

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 148-338143)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Pieszycach
przetargi@przychodniapieszyce.eu
Pieszyce
58-250
Polonia
Persona de contacto: Urszula Słowik, Daniel Ekiel
Teléfono: +48 748365362
Correo electrónico: przetargi@przychodniapieszyce.eu
Fax: +48 748367227
Código NUTS: PL517

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.przychodniapieszyce.eu

Dirección del perfil de comprador: http://www.przychodniapieszyce.eu

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup ultrasonografu na potrzeby SP ZOZ Przychodnia Miejska w Pieszycach.

Número de referencia: ZP 6.2/7/4/2018
II.1.2)Código CPV principal
33100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż ultrasonografu opisanego szczegółowo w załączniku nr 1 do SIWZ pn. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

2. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: 33.10.00.00-1 urządzenia medyczne.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje jedno zadanie, w skład którego wchodzi następujący zakres:

a. dostawa, instalacja i uruchomienie Urządzenia;

b. przeszkolenie osób obsługujących Urządzenie w zakresie jego użytkowania, bieżącej eksploatacji i konserwacji;

c. udzielenie gwarancji na minimum: 24 m-cy.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/08/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 148-338143

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.2.5
En lugar de:

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 25

Cena - Waga: 75

Léase:

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 25

Cena - Waga: 60

Serwis - Waga: 15

Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 10/09/2018
Léase:
Fecha: 17/09/2018
Número de apartado: IV.2.6
En lugar de:
Fecha: 09/11/2018
Léase:
Fecha: 16/11/2018
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 10/09/2018
Léase:
Fecha: 17/09/2018
VII.2)Otras informaciones adicionales: