Suministros - 353250-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Siemiatycze: Productos farmacéuticos

2018/S 154-353250

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 143-326379)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach
PL
ul. Szpitalna 8
Siemiatycze
17-300
Polonia
Persona de contacto: Krzysztof Prochowicz, Paweł Kosinski
Teléfono: +48 856552825
Correo electrónico: zamowienia.publiczne@spzozsiemiatycze.pl
Fax: +48 856552825
Código NUTS: PL84

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.spzozsiemiatycze.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawę leków dla SP ZOZ w Siemiatyczach

Número de referencia: SP ZOZ ZP/07/18
II.1.2)Código CPV principal
33600000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych zgodnie z opisem przedstawionym w pakietach 1 – 200 stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ – Formularze asortymentowo – ilościowo – cenowe.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zestawienie wymaganych parametrów granicznych objętych dostawą wymienionych w ust. 1 zawierają formularz asortymentowo ilościowy wraz z opisem, stanowi załączniki nr 2 do SIWZ w szczegółowo opisanych częściach pakietach od 1 do 200 do oferty, stanowiącym integralną jej część, a następnie integralną część umowy dostawy. Wymienione w przedmiocie zamówienia dane (parametry) oraz wszelkie wskazania dotyczące urządzenia (części składowe) należy rozumieć jako określenie parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający dopuszcza składanie w tym zakresie ofert równoważnych.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/08/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 143-326379

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.1.4
En lugar de:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych zgodnie z opisem przedstawionym w pakietach 1–200 stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ – Formularze asortymentowo-ilościowo-cenowe.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zestawienie wymaganych parametrów granicznych objętych dostawą wymienionych w ust. 1 zawierają formularz asortymentowo ilościowy wraz z opisem, stanowi załączniki nr 2 do SIWZ w szczegółowo opisanych częściach pakietach od 1 do 200 do oferty, stanowiącym integralną jej część, a następnie integralną część umowy dostawy. Wymienione w przedmiocie zamówienia dane (parametry) oraz wszelkie wskazania dotyczące urządzenia (części składowe) należy rozumieć jako określenie parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający dopuszcza składanie w tym zakresie ofert równoważnych.

Léase:

1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych zgodnie z opisem przedstawionym w pakietach 1 – 200 stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ – Formularze asortymentowo – ilościowo – cenowe.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zestawienie wymaganych parametrów granicznych objętych dostawą wymienionych w ust. 1 zawierają formularz asortymentowo ilościowy wraz z opisem, stanowi załączniki nr 2 do SIWZ w szczegółowo opisanych częściach pakietach od 1 do 200 do oferty, stanowiącym integralną jej część, a następnie integralną część umowy dostawy. Wymienione w przedmiocie zamówienia dane (parametry) oraz wszelkie wskazania dotyczące urządzenia (części składowe) należy rozumieć jako określenie parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający dopuszcza składanie w tym zakresie ofert równoważnych.

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy dostawy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia - określonym w Załączniku nr 2 - znajduje się jakikolwiek znak towarowy patent, norma czy pochodzenie, należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach nie gorszych niż te, podane pod pojęciem typu. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

5. Ilość Towaru określona w SIWZ, przewidziana do nabycia w okresie obowiązywania Umowy, została określona w sposób szacunkowy. Ilość Towaru nabyta przez Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy może być mniejsza bądź wzrosnąć i z tego tytułu nie przysługują Wykonawcy względem Zamawiającego żadne roszczenia, o ile Zamawiający nabędzie Towary o wartości nie niższej niż 60 %

6. Zamawiający wymaga, aby asortyment oferowany w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie składanej oferty spełniał warunki i posiadał niezbędne oznakowanie, certyfikaty, deklaracje zgodności wprowadzające do obrotu i używania na terytorium państwa członkowskiego, o których mowa w ustawie z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 211 z późn. zm)

7. Zamawiający wymaga, aby produkty oferowane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie składanej oferty, spełniały określone normy, posiadały aktualne karty charakterystyki oraz aktualne wpisy do Rejestru Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych dopuszczające do obrotu i używania na terytorium RP, o których mowa w ustawie z dnia 6.9.2001 roku Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2211, z 2018 r. poz. 650, 697, 1039.).

8. Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie możliwość (w trakcie badania ofert, w określonym przez siebie terminie) zażądania pojedynczych próbek asortymentowych, instrukcji użytkowania wyrobu oraz kart technicznych wyrobów do dokonania porównań oferowanego przedmiotu zamówienia.

9. Okres ważności dostarczonych Towarów nie może być krótszy, niż 12 miesiące od dnia odbioru dostawy Towarów, dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach, każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.

10. Wykonawca powinien przedłożyć ofertę zgodnie z formularzem cenowym (Załącznik nr 2).

11. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 – te pozycje zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. (dotyczy/nie dotyczy).

12. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

13. Zamawiający nie ponosi odp...

Número de apartado: VI.3
En lugar de:

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, będzie wymagał wniesienia Wadium Kwota całościowa Wadium 52 945,32 zł brutto. Kwoty dla poszczególnych pakietów (1 do 200), wraz ze sposobem wnoszenia zawiera, zostal opisany w Rozdział IX. SIWZ. 4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 5.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na poniższy rachunek bankowy: 59 092 0001 0002 2288 2000 0010 Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.3. Sposób wnoszenia wadium. Może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 20014 poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240). Skrócony wykaz dokumentów jakich będzie żądał Zamawiający od wykonawców: Dokumenty jakie będzie musiał złożyć Wykonawca w przeciągu trzech dni od zamieszczenia prze Zamawiającego informacji z otwarcia ofert - grupa kapitałowa. Dokumenty jakie będzie musiał złożyć Wykonawca na wezwanie Zamawiającego w przeciągu 10 dni dla potwierdzenia okoliczności z ART. 25 UST. 1 PKT. 1 ustawy PZP - wykaz dostaw; NA POTWIERDZENIE OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT. 3 USTAWY PZP 1. Informacja z KRK; Zaświadczenie US; 3. zaświadczenie z ZUS; 4 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej; 5.oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 6. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku; Zamawiający informuje iż szczegółowy opis Dokumentów jakich będzie żądał Zmawiający od wykonawcy w niniejszym postępowaniu zawiera VII. ROZDZIAŁ: OCENA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA SIWZ

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca niepodległa wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:

Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 i 2 ustawy PZP dotyczące niepodlegania wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu – w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej JEDZ), zgodnie z zarządzeniem wykonawczym KE (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r., ustanawiającym standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 3, str. 16). Wzór dokumentu stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Instrukcja wypełniania JEDZ znajduje się na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem:

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ ESPD.pdf Formularz JEDZ należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi wskazanymi w rozdziale XI SIWZ. na adres e-mail: jedz@spzozsiemiatycze.pl

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY zawiera Rozdział XIV SIWZ. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Zamawiający przewiduje zmianę wymowy wynikające z art 144 ustawy PZP

Zamawiający przewiduje możliwość procedury wynikającej z art 24aa ust 1 PZP Termin związania oferta wynosi 60 dni.

Léase:

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, będzie wymagał wniesienia Wadium Kwota całościowa Wadium 52 945,32 PLN brutto. Kwoty dla poszczególnych pakietów (1 do 200), wraz ze sposobem wnoszenia zawiera,został opisany w Rozdział IX. SIWZ. 4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na poniższy rachunek bankowy: 59 8092 0001 0002 2288 2000 0010 Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.3. Sposób wnoszenia wadium. Może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych;d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 20014 poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). Skrócony wykaz dokumentów jakich będzie żądał Zamawiający od wykonawców: Dokumenty jakie będzie musiał złożyć Wykonawca w przeciągu trzech dni od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert - grupa kapitałowa.

Dokumenty jakie będzie musiał złożyć Wykonawca na wezwanie Zamawiającego w przeciągu 10 dni dla potwierdzenia okoliczności z art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp - wykaz dostaw; Na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp 1. Informacja z KRK; Zaświadczenie US; 3.zaświadczenie z ZUS; 4 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej; 5.oświadczeni a wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 6. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku;Zamawiający informuje iż szczegółowy opis Dokumentów jakich będzie żądał Zmawiający od wykonawcy w niniejszym postępowaniu zawiera VII. Rozdział: Ocena warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia SIWZ Wykonawca jest zobowiązany do złożenia aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca niepodległa wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:

Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 i 2 ustawy Pzp dotyczące niepodlegania wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu - w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej JEDZ), zgodnie z zarządzeniem wykonawczym KE (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r., ustanawiającym standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (Dz.U. UE. L. z 2016 r. nr 3, str. 16). Wzór dokumentu stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Instrukcja wypełniania JEDZ znajduje się na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem:

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ ESPD.pdf FormularzJEDZ należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi wskazanymi w rozdziale XI SIWZ. na adres e-mail:jedz@spzozsiemiatycze.pl Sposób przygotowania oferty zawiera Rozdział XIV SIWZ. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Zamawiający przewiduje zmianę wymowy wynikające z art. 144 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość procedury wynikającej z art 24aa ust 1 Pzp Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

VII.2)Otras informaciones adicionales: