Suministros - 353870-2020

28/07/2020    S144

Polonia-Varsovia: Equipo de radiodifusión

2020/S 144-353870

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Komenda Stołeczna Policji
Dirección postal: ul. Nowolipie 2
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 00-150
País: Polonia
Persona de contacto: Agnieszka Paleczna
Correo electrónico: agnieszka.paleczna@ksp.policja.gov.pl
Teléfono: +48 477238608
Fax: +48 477237642
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.policja.waw.pl/
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://platformazakupowa.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://platformazakupowa.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Orden público y seguridad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawy ukompletowania systemu radio dostępu punkt-wielopunkt (LMDS)

Número de referencia: WZP-4036/20/202/Ł
II.1.2)Código CPV principal
32210000 Equipo de radiodifusión
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest zawarcie umowy ramowej na dostawy ukompletowania systemu radio dostępu punkt-wielopunkt (LMDS):

a) typ 1 – terminal radiowy LMDS;

b) typ 2 – sektor systemu radiowego LMDS,

zwanych w dalszej części dokumentacji postępowania „systemem radiowym”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do dokumentacji postępowania.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Jednostki organizacyjne Komendy Stołecznej Policji.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest zawarcie umowy ramowej na dostawy ukompletowania systemu radio dostępu punkt-wielopunkt (LMDS):

a) typ 1 – terminal radiowy LMDS;

b) typ 2 – sektor systemu radiowego LMDS,

zwanych w dalszej części dokumentacji postępowania „systemem radiowym”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do dokumentacji postępowania.

3. Szacunkowe ilości zamawianego systemu radiowego zawarte we wzorze – Załączniku nr 1 do dokumentacji postępowania służą wyłącznie do wyliczeniu ceny oferty brutto. Cena oferty brutto nie stanowi wartości wynagrodzenia Wykonawcy, służy wyłącznie do wyliczenia ceny oferty w celu porównania ofert w niniejszym postępowaniu.

5. Zamawiający wymaga, aby dostarczone systemy radiowe były:

a) oznakowane znakiem CE, fabrycznie nowe, wolne od wad uniemożliwiających ich użycie zgodnie z przeznaczeniem;

b) o parametrach techniczno-funkcjonalnych nie gorszych niż wskazane w Załączniku 2 do dokumentacji postępowania;

c) wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed podpisaniem umowy wykonawczej;

d) pochodziły z legalnego kanału dystrybucyjnego na teren RP.

4. Zamawiający dokonywał będzie zakupów danego systemu radiowego w ramach umów wykonawczych w rodzaju oraz ilościach wynikających z rzeczywistych potrzeb w tym zakresie, przy czym łączna wartość udzielonych w ramach umowy ramowej zamówień publicznych nie przekroczy kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie umowy ramowej.

5. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie realizuje dostaw systemu radiowego. Celem niniejszego postępowania jest zawarcie umów ramowych przez Zamawiającego z maksymalnie 3 (trzema) Wykonawcami, których ceny ofert nie przekroczą kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie umowy ramowej i uzyskają w kryteriach oceny ofert pozycje od 1 do 3, chyba, że oferty niepodlegające odrzuceniu złoży mniej Wykonawców.

6. Zamawiający będzie udzielał zamówień publicznych wysyłając do Wykonawców, z którymi zawrze umowę ramową, zaproszenia do złożenia oferty, w których określi rodzaj oraz ilość systemów radiowych, a także miejsce realizacji zamówienia. Postanowienia zawarte w umowie ramowej będą wiążące dla stron.

7. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, kierując się kryterium wyboru wskazanym w zaproszeniu, o którym mowa w ust. 6. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa wykonawcza, która będzie podstawą wykonania zamówienia.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 40 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Termin realizacji dostaw – 30 dni roboczych, licząc od daty zawarcia umowy wykonawczej.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Warunki realizacji umowy zostały określone w rozdziale XVII dokumentacji postępowania.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con varios operadores
Número máximo previsto de participantes en el acuerdo marco: 3
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 28/08/2020
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 28/08/2020
Hora local: 13:00
Lugar:

Siedziba Zamawiającego – Komenda Stołeczna Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, POLSKA.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających braku podstaw do wykluczenia określonych przez Zamawiającego: formularz JEDZ, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, Zamawiający będzie żądał przedstawienia: informacji z Krajowego Rejestru Karnego; zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego; zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej; oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych; oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne, ważnego świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego III stopnia potwierdzającego zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego.

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. V pkt 10 ppkt 1 oraz pkt 10 ppkt 2–4 dokumentacji zamówienia składa dokumenty, o których mowa w rozdz. V pkt 11–13 dokumentacji zamówienia.

4. Zamawiający uzna dokumenty uprawniające do dostępu do informacji niejawnych wydane przez inne państwa, jeżeli odpowiadają one poświadczeniu bezpieczeństwa o adekwatnej klauzuli tajności wydanemu zgodnie z przepisami om ochronie informacji niejawnych.

5. Termin związania ofertą 2 mies., co oznacza 60 dni.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Zgodnie z działem VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
23/07/2020