Suministros - 354187-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Gdansk: Agentes para descongelar

2018/S 154-354187

Anuncio de licitación – sectores especiales

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Port Lotniczy Gdańsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Słowackiego 200
Gdańsk
80-298
Polonia
Persona de contacto: Elżbieta Stangret
Teléfono: +48 583481154
Correo electrónico: e.stangret@airport.gdansk.pl
Fax: +48 583452283
Código NUTS: PL633

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.airport.gdansk.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.airport.gdansk.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.6)Principal actividad
Actividades aeroportuarias

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zawarcie umowy ramowej pn. „Dostawa ekologicznych środków chemicznych do odladzania nawierzchni lotniskowych na sezon zimowy 2018/2019”

II.1.2)Código CPV principal
24951310
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem postępowania jest: zawarcie umowy ramowej pn. Dostawa ekologicznych środków chemicznych do odladzania nawierzchni lotniskowych na sezon zimowy 2018/2019.

Postępowanie zostało podzielone na dwie części:

Część nr 1: dostawa płynu do odladzania nawierzchni lotniskowych produkowanego na bazie mrówczanu potasu w ilościach nie większych niż 800 000 kg; Podane ilości będą realizowane, w zależności od potrzeb, sukcesywnie w sezonie zimowym 2018/2019 począwszy od dnia zawarcia umowy do dnia 30.4.2019 r. Minimalna ilość, którą Zamawiający przewiduje zamówić w ww. okresie to 150 000 kg.

Część nr 2: dostawa granulatu do odladzania nawierzchni lotniskowych produkowanego na bazie mrówczanu sodu w ilościach nie większych niż 400 000 kg.Podane ilości będą realizowane, w zależności od potrzeb, sukcesywnie w sezonie zimowym 2018/2019 począwszy od dnia podpisania umowy do dnia 30.4.2019 r. Minimalna ilość, którą Zamawiający przewiduje zamówić w ww. okresie to 50 000 kg.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 2
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zawarcie umowy ramowej na dostawy ekologicznych środków chemicznych do odladzania nawierzchni lotniskowych t.j. płynu do odladzania nawierzchni lotniskowych produkowanego na bazie mrówczanu potasu

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
24951310
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL633
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.

II.2.4)Descripción del contrato:

Część nr 1 postępowania: zawarcie umowy ramowej na dostawy ekologicznych środków chemicznych do odladzania nawierzchni lotniskowych, t.j. płynu do odladzania nawierzchni lotniskowych produkowanego na bazie mrówczanu potasu w ilościach nie większych niż 800 000 kg; Podane ilości będą realizowane, w zależności od potrzeb, sukcesywnie w sezonie zimowym 2018/2019 począwszy od dnia zawarcia umowy do dnia 30.4.2019 r. Minimalna ilość, którą Zamawiający przewiduje zamówić w ww. okresie to 150 000 kg.

Warunki dotyczące dostawy ekologicznych środków chemicznych do odladzania nawierzchni lotniskowych są opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – Rozdział II – Opis przedmiotu postępowania.

Na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2)ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

— dokument potwierdzający, że oferowany płyn do odladzania nawierzchni lotniskowych posiada aktualny certyfikat wydany przez jednostkę oceniającą zgodność w rozumieniu art. 30b ust. 2 ustawy lub sprawozdanie z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, lub dokument równoważny, np. certyfikat normy SAE (Society of Automotive Engineers) AMS 1435 (Aerospace Material Specifications), w aktualnie obowiązującej wersji tej normy tj. AMS 1435C (obowiązującej od dnia 7.6.2012 r.) lub spełnia wymagania normy równoważnej.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/12/2018
Fin: 30/04/2019
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zawarcie umowy ramowej na dostawy ekologicznych środków chemicznych do odladzania nawierzchni lotniskowych t.j. granulatu do odladzania nawierzchni lotniskowych produkowanego na bazie mrówczanu sodu

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
24951310
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL633
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.

II.2.4)Descripción del contrato:

Część nr 2 postępowania: zawarcie umowy ramowej na dostawy ekologicznych środków chemicznych do odladzania nawierzchni lotniskowych t.j. granulatu do odladzania nawierzchni lotniskowych produkowanego na bazie mrówczanu sodu w ilościach nie większych niż 400 000 kg. Podane ilości będą realizowane, w zależności od potrzeb, sukcesywnie w sezonie zimowym 2018/2019 począwszy od dnia podpisania umowy do dnia 30.4.2019 r. Minimalna ilość, którą Zamawiający przewiduje zamówić w ww. okresie to 50 000 kg.

Warunki dotyczące dostawy ekologicznych środków chemicznych do odladzania nawierzchni lotniskowych są opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – Rozdział II – Opis przedmiotu postępowania.

Na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2)ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

— dokument potwierdzający, że oferowany granulat posiada aktualny certyfikat wydany przez jednostkę oceniającą zgodność w rozumieniu art. 30b ust. 2 ustawy lub sprawozdanie z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, lub dokument równoważny, np. certyfikat normy SAE (Society of Automotive Engineers) AMS 1431 (Aerospace Material Specifications) w aktualnie obowiązującej wersji tej normy tj. 1431D (obowiązującą od dnia 8.6.2012 r.) lub spełnia wymagania normy równoważnej.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/12/2018
Fin: 30/04/2019
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

1. Oprócz wykluczenia Wykonawców w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy, Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie:

1) art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, tj. wykluczenie Wykonawcy, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791);

2) art. 24 ust. 5 pkt 2) ustawy Pzp tj. wykluczenie Wykonawcy, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3) art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp, tj. wykluczenie Wykonawcy, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

4) art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy Pzp, tj. wykluczenie Wykonawcy, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15) ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

3. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert..

4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Ocena występowania podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowaniu dokonywana będzie według formuły: podlega/nie podlega wykluczeniu, na podstawie dokumentów wymienionych w Rozdziale VI SIWZ - Wykaz oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

O zawarcie umowy ramowej mogą ubiegać się Wykonawcy, w zakresie sytuacji finansowej - posiadają środki finansowe na rachunku w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej:

a) dla Części nr 1 zamówienia: 500 000 PLN,(słownie: pięćset tysięcy złotych),

b) dla Części nr 2 zamówienia: 500 000 PLN, (słownie: pięćset tysięcy złotych.

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zawarcie umowy warunki określone powyżej mogą spełniać łącznie.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie dokumentów wymienionych w Rozdziale VI SIWZ, według formuły: spełnia / nie spełnia.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Dostawcy w kwocie nie niższej, niż określona w rozdziale IV pkt 1.2) SIWZ, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

O zawarcie umowy ramowej mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia – wykonali należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

a) dla Części nr 1 zamówienia: co najmniej jedną dostawę ekologicznych środków chemicznych do odladzania nawierzchni lotniskowych w zakresie płynu do odladzania nawierzchni lotniskowych produkowanego na bazie mrówczanu potasu za kwotę netto minimum 1 000 000 PLN (słownie: milion złotych) każda z dostaw.

b) dla Części nr 2 zamówienia: co najmniej jedną dostawę ekologicznych środków chemicznych do odladzania nawierzchni lotniskowych w zakresie granulatu do odladzania nawierzchni lotniskowych produkowanego na bazie mrówczanu sodu za kwotę netto minimum 1 000 000 PLN (słownie: milion złotych) każda z dostaw.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie dokumentów wymienionych w Rozdziale VI SIWZ, według formuły:spełnia / nie spełnia.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda wykazu dostaw, które zostały wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w rozdziale IV pkt 1.1) lit. a) lub b) SIWZ (w zależności od części postępowania, której dotyczy oferta), wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy ww. dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

III.1.4)Normas y criterios objetivos de participación
Lista y breve descripción de las normas y criterios:

Szczegółowe zasady i kryteria udziału, oświadczenia i dokumenty, które należy złożyć Zamawiającemu w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.1.6)Depósitos y garantías exigidos:

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w rozbiciu na poszczególne części zamówienia w wysokości:

— dla Części nr 1 zamówienia: 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych),

— dla Części nr 2 zamówienia: 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.1.7)Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:

Zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.1.8)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 2 do SIWZ.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 17/09/2018
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 17/09/2018
Hora local: 12:05
Lugar:

Siedziba Zamawiającego – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w umowie na warunkach i w zakresie przewidzianych we wzorze Umowy stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Szczegółowe zasady i kryteria udziału, oświadczenia i dokumenty, które należy złożyć Zamawiającemu w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,zostały określone w SIWZ

Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie z wzorem jednolitego dokumentu, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w formie elektronicznej, zgodnie z instrukcją zawartą w Rozdziale VI pkt 6. SIWZ.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp;

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);

h) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587701
Correo electrónico: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Zgodnie z działem VI ustawy z 29.1.2004 – Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późniejszymi zmianami).

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587701
Correo electrónico: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/08/2018