Suministros - 354195-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Rumanía-Bucarest: Petróleo y destilados

2018/S 154-354195

Anuncio de licitación – sectores especiales

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A.
Romania
Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 33, punct de lucru și adresa de corespondență Str. Olteni nr. 2–4, sector 3
Bucureşti
010325
Rumania
Persona de contacto: Direcția Comercială
Teléfono: +40 213035976
Correo electrónico: mirela.haralambie@transelectrica.ro
Fax: +40 213035909
Código NUTS: RO321

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.transelectrica.ro

Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.e-licitatie.ro
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.6)Principal actividad
Electricidad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Combustibil auto pentru parcul auto si grupurile diesel aparținând C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

Número de referencia: 13328043/2018/18679
II.1.2)Código CPV principal
09130000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

C.N.T.E.E. „Transelectrica” S.A.. detine in proprietate 322 autovehicule si 97 de grupuri Diesel, care folosesc pentru functionare, ca sursa de energie, combustibili lichizi.

Principalul obiectiv al contractului il reprezinta achizitia de combustibil pentru buna desfasurare a activitatilor principale si conexe, in vederea mentinerii in functiune a autovehiculelor si a grupurilor Diesel (electrogene) apartinand C.N.T.E.E. „Transelectrica” S.A.

Cantitati estimate de combustibil:

— benzina: 513 980 litri/24 luni,

— motorina: 989 108 litri/24 luni.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 6 992 168.00 RON
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO321
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

La sediile furnizorului.

II.2.4)Descripción del contrato:

Combustibil auto pentru parcul auto si grupurile Diesel apartinand C.N.T.E.E. Transelectrica S.A..

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Numar de statii de distributie combustibil (S) / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari/informatii suplimentare inainte de data limita de depunere a ofertelor: 25 zile. Entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare cu cel putin 10 zile inainte de termenul stabilit pt. depunere oferte.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Cerinta 1: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I.

Aceste documente sunt:

1) certificate care atesta lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valorile la momentul prezentarii;

2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice;

4) alte documente edificatoare, dupa caz.

Cerinta 2: Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 73 conform Legii 99/2016. Se va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Persoanele cu functie de decizie din cadrul entitatii contractante implicate în procedura de achizitie publica sunt:

— Rusu Adrian Constantin,

— Viorel Vasiu,

— Andreea-Georgiana Florea,

— Adrian Mircea Teodorescu,

— Saragea Constantin,

— Stoian Cristina,

— Veronica Crisu,

— Radescu Cerasela Artitina,

— Strutu Georgiana,

— Cernov Radu Stefan,

— Ion Smeeianu,

— Iulian Carcale,

— Marius Serban Harhoiu,

— Rosoga Jean,

— Raboj Florian,

— Teodoru Alina-Elena,

— David Adina,

— Croitoru Oana,

— Badea Alexandra,

— Mirela Haralambie,

— Catalin Camelia,

— Sandu Eugen Petru,

— Cata Oprica,

— Tanase Eugeniu.

Declaratia va fi prezentata de toti participantii odata cu depunerea DUAE.

Cerinta 1: Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara in care sunt stabilite, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara in care sunt stabilite, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I. Pentru persoane juridice/fizice straine documentele care dovedesc o forma de înregistrare/atestare vor fi prezentate traduse in limba romana (traducere autorizare).

Cerinta 2: Prestatorul va detine autorizatie emisa de R.A.R. (conform Ordinului 2135/2005 – RNTR 4), pentru tipurile de combustibili (benzina si motorina) solicitate.

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Se vor prezenta informatii privind asociatii (daca este cazul). Criteriile de calificare referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (înreg.), trebuie prezentate de fiecare asociat în parte pentru partea din contract pe care o va realiza cf art. 67 din Legea nr. 99/2016. Situatia economico-financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor asociati. În cazul în care o asociere de operatori economici este declarata câstigatoare, relatia contractuala si facturarea se vor face in conformitate cu modul in care vor declara asociatii in acordul de asociere prezentat la data depunerii ofertelor.

Furnizorul va detine cel putin 2 statii de distributie combustibili in resedintele de sucursale (Bacau, Craiova, Timisoara, Pitesti, Cluj, Constanta, Sibiu), respectiv in Municipiul Bucuresti si cel putin 4 statii in fiecare judet, prin care sa ofere cele doua tipuri de combustibili, cu plata in sistem de card de credit electronic.

Ofertantii vor mentiona partea din contract pe care vor intentiona sa o subcontracteze, insotita de Lista cu subcontractantii, daca este cazul. Subcontractarea se va face in conditiile capitolului VI- Sectiunea I din Legea nr. 99/2016.

Lista principalelor produse livrate similar efectuate în ultimii 3 ani. Pentru demonstrarea experientei similare în sensul mentionat mai sus ofertantul va dovedi, la nivelul unui contract sau a mai multor contracte, din care sa rezulte produse livrate in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor) prin prezentarea de recomandari/certificate/documente/procese-verbale de receptie, a caror valoare cumulata sa fie de minimum: 6 992 168 RON.

In cazul in care operatorul economic/ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective,prin care acesta confirma ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Se vor prezenta informatii privind tertul sustinator (daca este cazul). Tertul sustinator va prezenta o declaratie de neincadrare in cadrul art. 73 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale;în situatiile prevazute la art. 177 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale; art. 180 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale si informatii aferente art. 188 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale. In situatia in care sustinerea unui tert vizeaza resurse netransferabile, angajamentul ferm prezentat de catre ofertant trebuie sa garanteze entitatii contractante indeplinirea obligatiilor asumate prin acesta in situatia in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Se va completa DUAE in conformitate cu art. 202–204 din Legea nr. 99/2016 si in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016. Odata cu depunerea DUAE se va depune si acordul de asociere, urmand ca documentele justificative care probeaza cele asumate sa fie solicitate ofertantului clasat pe locul I.

Se va completa DUAE in conformitate cu art. 202–204 din Legea nr. 99/2016 si in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016 — documentele vor fi prezentate doar la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I.

Se va completa DUAE in conformitate cu art. 202–204 din Legea nr. 99/2016 si in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016. Odata cu depunerea DUAE se va depune si acordul de subcontractare, urmand ca documentele justificative care probeaza cele asumate sa fie solicitate ofertantului clasat pe locul I.

Se va completa DUAE in conformitate cu art. 202–204 din Legea nr. 99/2016 si in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016 — indeplinirea experientei similare, vor fi prezentate doar la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I.

Se va completa DUAE in conformitate cu art. 202–204 din Legea nr. 99/2016 si in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016 — informatiile aferente situatiei tertilor sustinatori (angajament ferm, neincadrarea in niciuna dintre situatiile precizate la art. 73, 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, informatii aferente art. 188 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale) vor fi prezentate doar la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I.

III.1.4)Normas y criterios objetivos de participación
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.1.6)Depósitos y garantías exigidos:

Garantia de participare (GP) este de 69 921,68 RON, cu o valabilitate 3 luni de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, indicata in anuntul de participare. Daca GP este depusa in alta moneda, cursul de schimb pentru care se va face conversia, este cel licitat/publicat de BNR în data in care este publicat anuntul de participare in SEAP (cursul afisat pe site-ul www.bnr.ro in coloana corespunzatoare datei publicarii in SEAP a anuntului de participare).

Modul de constituire: GP trebuie sa fie irevocabila.

GP se constiuie:

— prin virament bancar — In cazul constituirii GP prin virament bancar, contul IBAN pentru constituirea GP este:

—— RO54RNCB0072005800630001 deschis la BCR sector 1, Buc. (pt RON),

—— RO14BRDE410SV18545934100 deschis la BRD Academiei, Buc. (pentru euro), SWIFT BRDEROBU,

— prin instrument de garantie emis in conditiile legii de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari. Daca garantia este constituita printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara /societate de asigurari, acest document trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

Instrumentul de garantare se prezinta entitatii contractante prin postarea in SEAP ca document scanat si semnat electronic, cel mai tarziu la data-ora limita de depunere a ofertelor cf. art. 42 alin. (4) din H.G. nr. 394/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

In cazul depunerii unei oferte in asociere, garantia de participare va fi constituita in numele asocierii si va mentiona ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.

Garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabila, emisa in forma, cuantumul si avand valabilitatea solicitate de entitatea contractanta. Modul de constituire a garantiei de buna executie: în conformitate cu prevederile art. 45 si 46 din H.G. 394/2016, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10 % din pretul total al contractului, fara TVA. Garantia de buna executie constituita prin scrisoarea de garantie se va elibera/restitui în cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre prestator a obligatiilor asumate prin contract, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei. Garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, şi devine anexă la contract.

Nerespectarea de catre ofertant a tuturor conditiilor enuntate in prezenta sectiune cu privire la Garantia de buna executie, atrage executarea garantiei de participare.

III.1.7)Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:
III.1.8)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 19/09/2018
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 19/12/2018
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 19/09/2018
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Comisia de evaluare.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

In conformitate cu art. 54 alin. (3) din H.G. nr. 394/2016, operatorul economic are obligatia de a include in oferta o lista cuprinzand intreprinderile afiliate, in masura in care acestea exista. Orice posibil ofertant are dreptul de a solicita in scris clarificari despre elementele cuprinse in prezenta documentatie. Clauzele contractuale obligatorii trebuie insusite ca atare de ofertanti si nu pot fi modificate. În cazul în care pentru subcontractantii propusi în oferta, se solicita ca plata sa se efectueze direct catre acestia, clauzele incidente din modelul de contract se vor modifica corespunzator. Orice modificare a clauzelor contractuale obligatorii va conduce la declararea ofertei ca neconforma. In cazul in care ofertantii au neclaritati, obiectiuni sau propuneri asupra clauzelor specifice (altele decat cele obligatorii), acestea vor fi transmise in perioada clarificarilor. Prin obiectiunile sau propunerile privind clauzele specifice nu se vor distorsiona sau anula prevederile clauzelor obligatorii. Este la latitudinea autoritatii contractante de a accepta sau a nu accepta obiectiunile sau propunerile remise de ofertanti la clauzele specifice ale contractului. Autoritatea contractanta are obligatia de a face cunoscute clarificarile sau eventualele modificari in legatura cu documentatia de atribuire, prin crearea unui nou fisier electronic in SEAP, la care se va asigura accesul direct si nerestrictionat, in mod similar cu accesul la fisierul initial. In cazul in care, pe parcursul evaluarii ofertelor, ofertantilor li se solicita clarificari, acestia au obligatia de a raspunde in mod clar si fara ambiguitati. Daca se constata ca raspunsurile sunt neclare sau incomplete, comisia de evaluare nu este obligata sa repete solicitarea de clarificari si poate aplica prevederile art. 140 alin. (4) din H.G. nr. 394/2016.

1) Orice modificare a clauzelor obligatorii din contract, va conduce la declararea ofertei ca neconforma potrivit art. 143 alin. (3) lit. b) din H.G. nr. 394/2016;

2) În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, entitatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică;

3) La semnarea contractului, ofertantul castigator va prezenta integral, fara stersaturi sau omisiuni, contractul/contractele de subcontractare sau acordul de asociere legalizat, daca este cazul;

4) Versiunea electronica a DUAE (eDUAE) este pusa la dispozitie ca si formular online de catre Comisia Europeana, la adresa de internet dedicata — https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter;

5) Eventualele solicitari de clarificari privind prezenta documentatie, vor fi publicate in SEAP, sectiunea „Intrebari”.

Clauzele contractuale obligatorii sunt: 2, 5, 10, 11, 12, 14, 18, 20.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Rumania
Teléfono: +40 213104641
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Dirección de internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Termenele privind remedierile și căile de atac sunt prevăzute de Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuirea contractelor de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea C.N.S.C.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Direcția Juridică și Contencios
Str. Olteni nr. 2–4
Bucureşti
030786
Rumania
Teléfono: +40 213035702

Dirección de internet: www.transelectrica.ro

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/08/2018