Suministros - 354233-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Katowice: Tuberías y accesorios

2018/S 154-354233

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 148-339761)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Polska Grupa Górnicza S.A.
ul. Powstańców 30
Katowice
40-039
Polonia
Persona de contacto: Joanna Palt
Teléfono: +48 327572944
Correo electrónico: j.palt@pgg.pl
Fax: +48 327572304
Código NUTS: PL22

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.pgg.pl

Dirección del perfil de comprador: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa rur stalowych kołnierzowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2019 w ramach składów konsygnacyjnych (nr grupy asortymentowej 272-1)

Número de referencia: 701801529
II.1.2)Código CPV principal
44163000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579 ze zm.) oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

Zamówienie obejmuje dostawę rur stalowych kołnierzowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2019 w ramach składów konsygnacyjnych.

Przedmiot zamówienia podzielono na 16 części zamówienia (zadań), w których szacunkowa ilość dostaw wynosi ogółem 330 102 m rur stalowych kołnierzowych.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/08/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 148-339761

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 23/08/2018
Hora local: 10:45
Léase:
Fecha: 04/09/2018
Hora local: 10:45
Número de apartado: IV.2.6
Localización del texto que se va a modificar: Minimalny okres, w którym oferent bedzie związany ofertą
En lugar de:
Fecha: 21/10/2018
Léase:
Fecha: 02/11/2018
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 23/08/2018
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 04/09/2018
Hora local: 11:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: