Suministros - 356536-2020

29/07/2020    S145

Polonia-Varsovia: Electricidad

2020/S 145-356536

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej
Dirección postal: ul. Karowa 2
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 00-315
País: Polonia
Persona de contacto: Anna Pietruszka – kierownik Działu Zamówień Publicznych
Correo electrónico: zam.pub@poczta.szpitalkarowa.pl
Teléfono: +48 225966460
Fax: +48 228279354
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://szpitalkarowa.ezamawiajacy.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://szpitalkarowa.ezamawiajacy.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://szpitalkarowa.ezamawiajacy.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej

Número de referencia: 10/07/20
II.1.2)Código CPV principal
09310000 Electricidad
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do budynków Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej, ul. Karowa 2 w Warszawie, POLSKA.

Zapotrzebowanie w energię elektryczną dla dwóch układów pomiarowych wynosi 2 200 000 kWh.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 910 000.00 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Siedziba zamawiającego, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do budynków Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej, ul. Karowa 2 w Warszawie, POLSKA.

Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 833) zwanej dalej „Prawo energetyczne”, zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145), zwanej dalej „Kodeks cywilny”, zasadami określonymi w koncesjach oraz w Instrukcji ruchu i eksploatacji sieci.

Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do OSD.

Wykonawca będzie zobowiązany do oświadczenia o posiadaniu zawartych generalnych umów dystrybucji z OSD, do sieci których przyłączone są PPE zamawiającego w ramach której OSD zapewnia sprzedawcy świadczenie usług dystrybucji na rzecz zamawiającego.

Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej i zapewnienia jej dystrybucji do obiektów Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej przy ul. Karowej 2 w Warszawie, POLSKA.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 910 000.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Przystępując do przetargu wykonawca jest obowiązany wnieść wadium:

a) w wysokości: 9 100,00 PLN;

b) przed upływem terminu składania ofert.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b pkt 1 ustawy Pzp, w szczególności posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż posiada:

a) aktualną koncesje wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 833) na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną;

b) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej, wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 833) dotyczy wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej, albo podpisaną umowę z operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej dla obiektu zamawiającego (dotyczy wykonawców niebędących właścicielem sieci dystrybucyjnej).

Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów z zastrzeżeniem art. 26 ust. 6 ustawy Pzp:

a) aktualną koncesje wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną,

b) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej, wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dotyczy wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej), albo podpisaną umowę z operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej dla ww. obiektu zamawiającego (dotyczy wykonawców niebędących właścicielem sieci dystrybucyjnej).

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Rozliczanie i obliczanie należności za pobraną energię elektryczną, świadczone usługi dystrybucji, opłatę abonamentową, rozliczenie niezbilansowania oraz ewentualne opłaty za niedotrzymanie warunków umowy, odbywać się będą w miesięcznych okresach rozliczeniowych płatności za energię elektryczną odbędą się na podstawie dwóch faktur (dla mocy umownej 200 kW i 260 kW) wystawionych na podstawie wartości wskazanych na licznikach pomiarowych.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 31/08/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 31/08/2020
Hora local: 10:30
Lugar:

Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej, ul. Karowa 2, 00-315 Warszawa, POLSKA, Dział Zamówień Publicznych, platforma zakupowa: (https://szpitalkarowa.ezamawiajacy.pl).

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podst. art. 24 ust. 1 oraz 5 pkt 1, 5, 6 i 8 uPzp. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie JEDZ w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, następujących oświadczeń i dokumentów z zastrzeżeniem art. 26 ust. 6 ustawy Pzp W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Uwaga! W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców;

b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego Uwaga! W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Uwaga! W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców;

d) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Uwaga! W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców;

e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

g) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji (platforma zakupowa), o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Wymogi co do dokumentów dla podmiotów zagranicznych zawarte są w SIWZ. Wykaz wymaganych dokumentów na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego zostały zawarte w SIWZ. Obowiązki informacyjne, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO wypełnione są i opisane w rozdziale XIX SIWZ. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być złożone pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwołań
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawca, który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Prawie zamówień publicznych (dział VI ustawy).

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodności z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Kopia odwołania może być przesłana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej (https://szpitalkarowa.ezamawiajacy.pl).

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na platformie zakupowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10. Szczegółowo kwestie odnoszące się odwołania przedstawione są w art. 180–197 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843).

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwołań
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
24/07/2020