Obras - 360720-2020

Submission deadline has been amended by:  468275-2020
31/07/2020    S147

Polonia-Rzeszów: Trabajos de construcción

2020/S 147-360720

Anuncio de licitación

Obras

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Województwo Podkarpackie
Número de identificación fiscal: 690581324
Dirección postal: al. Łukasza Cieplińskiego 4
Localidad: Rzeszów
Código NUTS: PL823 Rzeszowski
Código postal: 35-010
País: Polonia
Persona de contacto: Jan Jarosz
Correo electrónico: j.jarosz@podkarpackie.pl
Teléfono: +48 177476344
Fax: +48 178501761
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.bip.podkarpackie.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.bip.podkarpackie.pl
Puede obtenerse más información en otra dirección:
Nombre oficial: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Número de identificación fiscal: 690587255
Dirección postal: al. Łukasza Cieplińskiego 4
Localidad: Rzeszów
Código NUTS: PL823 Rzeszowski
Código postal: 35-010
País: Polonia
Persona de contacto: Tomasz Jarecki
Correo electrónico: administracja@podkarpackie.pl
Teléfono: +48 178501776
Fax: +48 178501701
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.bip.podkarpackie.pl
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn.: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA; zakup taboru wraz z budową zaplecza technicznego; budowa punktu obsługi technicznej wraz z zapleczem

Número de referencia: OR-IV.272.2.41.2020
II.1.2)Código CPV principal
45000000 Trabajos de construcción
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest budowa nowego zaplecza w rejonie stacji Rzeszów Staroniwa z jednoczesną przebudową trzech istniejących torów stacyjnych oraz budową nowej hali technologicznej. Zaplecze techniczne służyć będzie dla potrzeb utrzymania pojazdów kolejowych przeznaczonych do obsługi taboru połączeń PKA, jak również dla utrzymania pozostałych pojazdów kolejowych, których właścicielem jest Województwo Podkarpackie w trybie procedury zaprojektuj – wybuduj.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45300000 Trabajos de instalación en edificios
45400000 Acabado de edificios
71320000 Servicios de diseño técnico
45234000 Trabajos de construcción de vías férreas y sistemas de transporte por cable
71520000 Servicios de supervisión de obras
71540000 Servicios de gestión de obras
71521000 Servicios de supervisión del emplazamiento de la obra
71321000 Servicios de diseño técnico de instalaciones mecánicas y eléctricas para edificios
71541000 Servicios de gestión de proyectos de construcción
45234100 Trabajos de construcción ferroviaria
45231110 Trabajos de construcción de tendidos de tuberías
45232410 Obras de saneamiento
45232411 Trabajos de construcción de canalizaciones de aguas sucias
45232420 Construcción de planta depuradora de aguas residuales
45232440 Trabajos de construcción de tuberías para aguas residuales
45232451 Trabajos de drenaje y de superficie
45232460 Trabajos sanitarios
45310000 Trabajos de instalación eléctrica
45314200 Instalación de líneas telefónicas
45316200 Instalación de equipo de señalización
45314300 Infraestructura para cables
34940000 Equipo ferroviario
31527200 Luces para alumbrado exterior
45316100 Instalación de equipo de alumbrado exterior
45316000 Trabajos de instalación de sistemas de alumbrado y señalización
45316110 Instalación de equipo de alumbrado para carreteras
45233120 Trabajos de construcción de carreteras
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL823 Rzeszowski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Rzeszów

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz budowa nowego zaplecza w rejonie stacji Rzeszów Staroniwa (na działkach ewid. 993/4, 993/18, 993/19, 993/20 obr. 214 Staroniwa II oraz na działce nr ewid. 1872/4 obr. 212 Staroniwa), z jednoczesną przebudową trzech istniejących torów stacyjnych oraz budową nowej hali technologicznej w trybie procedury zaprojektuj – wybuduj – zgodnie z zapisami PFU. Zamówienie przewiduje również zaprojektowanie i wykonanie robót z zastosowaniem prawa opcji (w zakresie opcjonalnym nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 lub 7). Realizacja zakresu zamówienia objętego prawem opcji (zakresem opcjonalnym nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 lub 7) stanowi jednostronne uprawnienie Zamawiającego, z którego skorzystanie rodzi po stronie Wykonawcy obowiązek realizacji prac opisanych w zakresie opcjonalnym. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji odrębnie dla każdego z wyszczególnionych przypadków. Zaplecze techniczne służyć będzie dla potrzeb utrzymania pojazdów kolejowych przeznaczonych do obsługi taboru połączeń PKA, jak również dla utrzymania pozostałych pojazdów kolejowych, których właścicielem jest Województwo Podkarpackie.

A. Przedmiot zamówienia w zakresie podstawowym obejmuje wykonanie:

1) prac przedprojektowych, związanych z kompleksową inwentaryzacją terenu przeznaczonego pod budowę obiektów związanych z przedmiotową inwestycją – w tym m.in.: wszelkiej infrastruktury podziemnej i nadziemnej, powierzchni utwardzonych, ogrodzeń, obiektów kubaturowych, oświetlenia, trakcji, itp. oraz wskazanie obiektów przeznaczonych do rozbiórki/likwidacji;

2) kompletnej dokumentacji projektowej (w tym m.in.: opinii geotechnicznej lub dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, map do celów projektowych, koncepcji wielobranżowej, projektów budowlanych (obejmujących m.in.: projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny), projektów wykonawczych, projektów technologicznych, aktualnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) / szczegółowych specyfikacji technicznych (SST), zgodnych z aktualnymi warunkami i instrukcjami obowiązującymi na liniach PKP PLK oraz przepisami, normami, warunkami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej, a także z procesem technologicznym przy utrzymaniu taboru) oraz wszelkich innych opracowań (w tym m.in. informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej i innych zagrożeń w przypadku gdy opracowanie takie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, docelowego projektu organizacji ruchu na czas budowy na zasadach uzgodnionych z właściwymi organami/operatorami – tj. PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie oraz MZD w Rzeszowie), analiz, raportów, dokumentacji i uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, dopuszczeń, zgód (m.in. na wycinkę drzew i krzewów), warunków, odstępstw (opcjonalnie – jeżeli będą wymagane), decyzji i pozwoleń (w tym m.in. ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę) niezbędnych dla wykonania kompletnej dokumentacji projektowej (w tym m.in. kompletnego projektu budowanego) i uzyskania pozwolenia na budowę oraz prawidłowego wykonania wszystkich robót budowlanych i realizacji przedmiotu zamówienia;

3) wszystkich robót przygotowawczych, niezbędnych do wykonania zakresu umowy (w tym m.in.: wykonanie wycinki i zabezpieczenia zieleni zgodnie z warunkami zawartymi w uzyskanych zezwoleniach, zapewnienie wszelkich mediów niezbędnych na czas realizacji inwestycji, przeprowadzenie wszystkich niezbędnych, wcześniej zaprojektowanych prac rozbiórkowych, przygotowanie placu i zaplecza budowy wraz z zapewnieniem ochrony terenu budowy w trakcie realizacji, zaprojektowanie i montaż tablicy informacyjnej na czas realizacji inwestycji), wszystkich robót budowlanych, zgodnie z zakresem zamówienia, harmonogramem prac i ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę – na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego oraz organ administracji architektoniczno-budowlanej dokumentacji projektowej, o której mowa w ppkt 2, oraz wszelkich innych czynności przewidzianych prawem (w tym m.in.: pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji, dokonanie kwalifikacji przez projektanta (jeżeli będzie to wymagane) zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę (w przypadku uznania, że jest ono nieistotne zamieszczenie w projekcie budowlanym odpowiednich informacji (rysunek i opis) dotyczących tego odstąpienia, organizacja, zabezpieczenie oraz uprzątnięcie po zakończeniu realizacji inwestycji zaplecza budowy oraz terenu budowy, zapewnienie wszelkich mediów niezbędnych do użytkowania inwestycji (woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, energia, ogrzewanie, telekomunikacja itp.));

4) kompleksowej dokumentacji budowy, dokumentacji powykonawczej (w tym m.in. dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wszelkich obiektów budowlanych i infrastruktury), dokumentacji techniczno-rozruchowej, instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji, zestawienia majątku powstałego w wyniku realizacji inwestycji oraz zestawienia środków trwałych powstałych w wyniku budowy obiektu i podziału środków trwałych oraz uzyskanie dla ww. inwestycji wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, dopuszczeń, warunków, decyzji, pozwoleń (w tym m.in. decyzji pozwolenia na użytkowanie) oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych do dopuszczenia do użytkowania i eksploatacji przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami;

5) przeprowadzenie oceny zgodności każdego podsystemu strukturalnego objętego zakresem zamówienia (infrastruktura, energia i sterowanie) na każdym etapie (projektowania, budowy i końcowych prób podsystemu).

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie układu torowego, obiektów kubaturowych, obiektów inżynieryjnych, sieci i instalacji elektroenergetycznej, sieci trakcyjnej, zasilania sieci trakcyjnej, sieci i instalacji teletechnicznej, sieci sterowania ruchem kolejowym, sieci i instalacji sanitarnych (wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych i wentylacyjnych).

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady na roboty budowlane (bez uwzględniania okresu gwarancji i rękojmi na urządzenia) / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 28/09/2023
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

1) wykonanie trakcji elektrycznej z możliwością odsuwania wewnątrz hali serwisowo-utrzymaniowo-naprawczej, obsługującej jeden (skrajny) tor przeglądowy w hali (T219);

2) wybudowanie z projektowanej PT Rzeszów Główny zasilacza DC 3 kV (długości około 450 m), który zasili tor nr 3 na stacji Rzeszów Główny, wychodzący w kierunku stacji PKP Rzeszów Staroniwa wraz ze zmodernizowaniem wyeksploatowanej sieci trakcyjnej 3kV nad torem nr 35 (połączony z torem nr 3) na odcinku Rzeszów Starowina – Rzeszów Główny o długości około 1 200 mb oraz wykonaniem systemu sekcjonowania zasilania przy zasilaniu z dwóch stron sieci trakcyjnej bocznicy PKA z „układem pomiarowym”;

3) wyposażenie obiektu w kompleksową instalację fotowoltaiczną o odpowiedniej mocy – stosownej do rodzaju i wielkości inwestycji;

4) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej w zakresie drogi dojazdowej oraz placów manewrowych;

5) wykonanie kontenerowej stacji paliw, umożliwiającej tankowanie pojazdów olejem napędowym;

6) wykonanie integracji sterowania ruchem kolejowym zaplecza technicznego PKA ze stacją PKP Rzeszów Główny;

7) wykonanie przykrycia potoku Mikośka;

Zapisy zakresu podstawowego – podpunkty 1–5 stosuje się odpowiednio w ww. zakresie opcjonalnym (tylko w przypadku ich wystąpienia w danym zakresie opcjonalnym) i Wykonawca winien je uwzględnić przy obliczaniu cen ryczałtowych zakresu opcjonalnego, określonego powyżej w pozycjach 1, 2, 3, 4, 5, 6 lub 7.

W celu skorzystania z prawa opcji (Zamawiający może skorzystać z prawa opcji odrębnie dla każdego z wyszczególnionych powyżej przypadków) Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne oświadczenie w formie pisemnej w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r. Za zgodą Wykonawcy oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający może złożyć w późniejszym terminie niż 30.6.2021.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

POIS.05.02.00-00-0021/17

II.2.14)Información adicional

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 500 000,00 PLN (pięćset tysięcy złotych 00/100) wniesionym przed upływem terminu składania ofert.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Nie dotyczy. Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Wykonawca musi wykazać, że:

1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 10 000 000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100);

2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 20 000 000 PLN.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Zamawiający dokona oceny warunku udziału w postępowaniu na podstawie:

1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, w wysokości nie mniejszej niż 10 000 000,00 PLN (dziesięć milionów złotych 00/100);

2) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 20 000 000 000 PLN (dwadzieścia milionów złotych 00/100).

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Wykonawca musi wykazać, że:

dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.:

C1) jedną osobą – kierownikiem budowy

Wymagane kwalifikacje:

a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, takich jak: stacje, linie kolejowe, bocznice kolejowe i inne budowle kolejowe w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, z wyjątkiem linii kolejowych przystosowanych do prędkości większych niż 200 km/h, lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

b) doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy w rozumieniu Prawa budowlanego w zakresie kierowania robotami związanymi z budową lub przebudową kolejowych obiektów budowlanych przy realizacji minimum 1 inwestycji z zakresu budowli kolejowych, o wartości inwestycji nie mniejszej niż 30 000 000 PLN brutto (słownie: trzydzieści milionów złotych brutto);

C2) jedną osobą – kierownikiem robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Wymagane kwalifikacje:

a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

b) doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy, bądź kierownika robót w rozumieniu Prawa budowlanego w zakresie kierowania robotami związanymi z budową kubaturowych obiektów przemysłowych (hal o konstrukcji stalowej lub żelbetowej) przy realizacji minimum 1 inwestycji obejmującej budowę kubaturowych obiektów przemysłowych (hal o konstrukcji stalowej lub żelbetowej);

C3) jedną osobą – kierownikiem robót w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym

Wymagane kwalifikacje:

a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, z wyjątkiem stacji wyposażonych w ponad 50 rozjazdów i linii kolejowych w zakresie blokad samoczynnych, lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

b) co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy, bądź kierownika robót, bądź inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego w zakresie kierowania robotami, bądź nadzorowania nad robotami związanymi z urządzeniami zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym;

C4) jedną osobą – kierownikiem robót w specjalności inżynieryjnej drogowej

Wymagane kwalifikacje:

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

C5) jedną osobą – kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Wymagane kwalifikacje:

a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

b) co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy, bądź kierownika robót, bądź inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego w zakresie kierowania robotami, bądź nadzorowania nad robotami związanymi z budową lub przebudową sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

C6) jedną osobą – kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Wymagane kwalifikacje:

a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

b) co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy, bądź kierownika robót, bądź inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego w zakresie kierowania robotami, bądź nadzorowania nad robotami związanymi z budową lub przebudową sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

C7) jedną osobą – kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych

Wymagane kwalifikacje:

a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

b) co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy, bądź kierownika robót, bądź inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego w zakresie kierowania robotami, bądź nadzorowania nad robotami związanymi z budową lub przebudową sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych;

C8) jedną osobą – geodety

Wymagane kwalifikacje:

a) uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019 r. poz. 725 z późń. zm.) w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych (numer uprawnień 1) oraz geodezyjnej obsługi inwestycji (numer uprawnień 4), albo odpowiednie kwalifikacje zdobyte za granicą, uznane na podstawie przepisów o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;

b) co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych oraz geodezyjnej obsługi inwestycji z zakresu budownictwa kolejowego;

C9) jedną osobą – projektanta w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych (koordynatora zespołu projektowego)

Wymagane kwalifikacje:

a) uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, takich jak: stacje, linie kolejowe, bocznice kolejowe i inne budowle kolejowe w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, z wyjątkiem linii kolejowych przystosowanych do prędkości większych niż 200 km/h, lub uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

b) doświadczenie zawodowe w projektowaniu w zakresie kolejowych obiektów budowlanych przy opracowaniu minimum 1 projektu w zakresie kolejowych obiektów budowlanych – bocznicy kolejowej;

C10) jedną osobą – projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Wymagane kwalifikacje:

a) uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

b) doświadczenie zawodowe w projektowaniu w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie kubaturowych obiektów przemysłowych (hal o konstrukcji stalowej lub żelbetowej) przy opracowaniu minimum 1 projektu w ww. zakresie;

C11) jedną osobą – projektanta w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym

Wymagane kwalifikacje:

a) uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, z wyjątkiem stacji wyposażonych w ponad 50 rozjazdów i linii kolejowych w zakresie blokad samoczynnych, lub uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

b) doświadczenie zawodowe w projektowaniu w zakresie urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym przy opracowaniu minimum 1 projektu w ww. zakresie;

C12) jedną osobą – projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Wymagane kwalifikacje:

a) uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

b) doświadczenie zawodowe w projektowaniu w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych przy opracowaniu minimum 1 projektu w ww. zakresie;

C13) jedną osobą – projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Wymagane kwalifikacje:

a) uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

b) doświadczenie zawodowe w projektowaniu w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przy opracowaniu minimum 1 projektu w ww. zakresie.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Istotne dla stron postanowienia dotyczące umowy zawiera Załącznik nr 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 oraz 4.5 do SIWZ.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
Se realizará una subasta electrónica
Información complementaria acerca de la subasta electrónica:

Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcja elektroniczna: https://aukcje.uzp.gov.pl

Szczegółowe informacje na temat aukcji elektronicznej zawarto w rozdz. XIV SIWZ i na stronie https://aukcje.uzp.gov.pl

IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 04/09/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 3 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 04/09/2020
Hora local: 11:00
Lugar:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 207, POLSKA

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oferty oraz długości gwarancji.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą określony został w IV.2.6 jako 3 miesiące, przy czym jeden miesiąc to 30 dni.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 24aa).

3. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga następujących oświadczeń i dokumentów:

a) jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ);

b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;

c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

e) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (Wykonawca składa powyższy dokument w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art. 86 ust. 5 ustawy) – z zastrzeżeniem rozdz. VI pkt 8 SIWZ.

4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku form, o których mowa w SIWZ.

5. Ilekroć w ogłoszeniu jest mowa o „dokumentach zamówienia” należy przez to rozumieć również SIWZ. Ilekroć w ogłoszeniu jest mowa o „ustawie” należy przez to rozumieć ustawę z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.).

6. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 3 lit. b–d, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy.

7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 lit. b – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21.

9. Dokument, o którym mowa w ust. 8 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

10. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 8 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 9 stosuje się.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17 a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

9. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
28/07/2020