Obras - 401983-2020

Submission deadline has been amended by:  552449-2020
28/08/2020    S167

Eslovaquia-Košice: Trabajos de construcción de carreteras principales

2020/S 167-401983

Anuncio de licitación

Obras

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Košický samosprávny kraj
Número de identificación fiscal: 35541016
Dirección postal: Námestie Maratónu mieru 1
Localidad: Košice-mestská časť Staré Mesto
Código NUTS: SK042 Košický kraj
Código postal: 042 66
País: Eslovaquia
Persona de contacto: Lukáš Klibáni
Correo electrónico: lukas@sqm.sk
Teléfono: +421 904746992
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://web.vucke.sk/sk/
Dirección del perfil de comprador: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3143
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/427754
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://evo.ebit.sk/index.php?zobraz=eobstaravanie&idmenu=329
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

ID R 002 II/576 Bohdanovce- Herľany – I.etapa

II.1.2)Código CPV principal
45233124 Trabajos de construcción de carreteras principales
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Predmetom zákazky je celková úprava cesty II/576 v I.etape na hranici okresov Košice-okolie/Vranov n.T. v cca km 16,905 s koncom celkovej úpravy v km 22,900 za križovatkou s cestou III/3290 v obci Herľany.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 2 599 262.06 EUR
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK042 Košický kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Kraj: Košický, Okres: Košice - okolie, Kat. územie: Herľany

II.2.4)Descripción del contrato:

Stavba je rozdelená na nasledovné stavebné objekty:

SO 101 Cesta II/576, hranica okresov VT/KS Herľany,stavebné úpravy

Predmetný objekt rieši stavebné úpravy na ceste II/576 na úseku od hranice okresov Košice okolie/Vranov n.T. Herľany (km 16,905 až km 22,900). Predstavuje zosilnenie krytu vozovky resp. výmenu celej konštrukcie vozovky, rozšírenie vozovky na trase na šírku 5,50 m, ale najmä rozšírenie v točkách, obnovu vodorovného dopravného značenia s doplnením dopravných značiek, výmena - doplnenie bezpečnostných zariadení, doplnenie meteostanice, prečistenie reprofilácia zemných priekop, výstavba dláždeného rigola a dláždenej priekopy.

SO 110 Autobusová zastávka, k.ú. Herľany

SO 110.1 Zastávkový pruh

SO 110.2 Nástupište

Autobusová zastávka v km 22,820 vpravo bude na ceste III/3290 v medzi križovatkovom úseku pri trojuholníkovom ostrovčeku. Vzhľadom na jestvujúce pomery sa navrhuje zastávku riešiť vytvorením zastávkového pruhu s nástupišťom dĺžky iba 10,0 m a vyznačiť priechod pre chodcov.

Autobusová zastávka v km 22,875 vpravo bude na ceste II/576 na konci obce od Bidoviec. Navrhuje sa zastávku riešiť vytvorením zastávkového pruhu s nástupišťom v požadovanej dĺžke 12,0 m a dobudovať priľahlý chodník ku novonavrhovanému priechodu pre chodcov v mieste jestvujúcej priekopy.

SO 110.3 Osvetlenie priechodu pre chodcov

Napojenie osvetlenia priechodu pre chodcov je navrhnuté z pôvodného rozvodu verejného osvetlenia. Na pôvodný stĺp sa osadí istiaca skrinka a káblom uloženým v zemi sa napojí nové osvetlenie priechodu pre chodcov. Navrhovaný kábel: CYKY-J 3x6 mm2.

Osvetlenie priechodu pre chodcov je navrhnuté novými oceľovými osvetľovacími žiarovozinkovanými stožiarmi pre osvetlenie priechodu pre chodcov nadzemnej výšky 6 m s výložníkom 4 m. Osvetľovacie stožiare majú byť osadené na kraj nového chodníka, so samostatným betónovým základom. Osvetlenie ja navrhnuté svietidlami pre priechody pre chodcov so svetelným zdrojom LED resp alternatívne výbojkové.

SO 201 Most v km 19,280 na ceste II/576 Herľany-Banské č.576-009

Vzhľadom k rekonštrukcii na ceste II/576 Herľany Banské je potrebná rekonštrukcia mostného objektu v km 19,280. Novy mostný objekt zabezpečí prevedenie komunikácie cez Svinický potok. Využíva sa pri tom jestvujúce zemne teleso, pričom je potrebne rozšírenie zemného telesa na nove rozšírenie z hľadiska nového priestorového usporiadania cesty. Mostný objekt je navrhnutý na prevedenie storočnej vody Q100 = 10 m3. Konštrukcia vozovky na moste je navrhnutá v pozdĺžnom sklone 0,98 %, priečny sklon 6,07 % a 6,56 %. Vzhľadom k priečnemu jednostrannému sklonu je zriadená na ľavej strane odvodnenie s odvodňovacích betónových tvárnic uložených v betóne hr. 100 mm triedy C12/15 ktorá je za krídlami zaústená do toku Svinického potoka celkovej dĺžky 18,0 m.

SO 401 Rekonštrukcia priepustov, hranica okresov VT/KS Herľany

V rámci objektu SO 401 Rekonštrukcia priepustov, hranica okresov VT/KS - Herľany je riešená rekonštrukcia predlženie alebo výmena požadovaných cestných priepustov na dvojpruhovej ceste II .triedy č.576 od hranice okresu, kraja po obec Herľany. Začiatok úprav požadovaných cestných priepustov je na úseku od km 16,905 a koniec úprav v km 22,900, teda na úseku rekonštrukcie cesty SO 101. Predmetný objekt rieši rekonštrukciu sanáciu trinástich cestných priepustov. Rekonštrukcie sú zamerané na obnovenie a sfunkčnenie cestných priepustov. Oprava cestných priepustov si vyžaduje úpravu betónových čiel (nové čelá, nadbetónovanie, úprava čelnej strany), oprava resp. novovybudovanie vtokových jám, predĺženie priepustov, prečistenie otvorov priepustov, odstránenie existujúcich ríms, zhotovenie nových ríms, opravu priľahlých spevnených plôch na vtoku a výtoku priepustov, osadenie bezpečnostných zariadení.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 2 599 262.06 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 210
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

IROP-PO1-SC11-2019-44

II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií u ktorých sa to vyžaduje, prípadne dokladmi podľa § 32 ods. 4 alebo 5 zákona o verejnom obstarávaní za podmienok ktoré sú v týchto odsekoch uvedené, resp. podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní:

— § 32 ods. 1 písm. a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

— § 32 ods. 1 písm. b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

— § 32 ods. 1 písm. c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

— § 32 ods. 1 písm. d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku

— § 32 ods. 1 písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu

— § 32 ods. 1 písm. f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu

— § 32 ods. 1 písm. g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať

— § 32 ods. 1 písm. h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať

— Uchádzač osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní preukáže podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní nasledovne:

a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,

b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,

c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,

d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,

e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,

f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením

Odôvodnenie primeranosti a potreby: Stanovené podmienky účasti vyplývajú priamo zo zákona.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Nepožaduje sa

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1.3.1 Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní - zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom

1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,

2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené,

1.3.2 Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní - údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy,

1.3.3 Podľa § 34 ods. 1 písm. h) zákona v nadväznosti na § 36 zákona: uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác v nadväznosti na § 36 zákona,

1.3.4 Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.

1.3.5 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti spoločne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Odôvodnenie primeranosti použitia podmienky účasti:

K bodu 1.3.1 Verejný obstarávateľ vyžaduje predmetné doklady na preukázanie skúseností s realizáciou obdobných zákaziek a tým k zabezpečeniu predpokladu stabilného a bezproblémového plnenia predmetu zákazky.

K bodu 1.3.2 Verejný obstarávateľ vyžaduje predmetné doklady na overenie riadiacej a odbornej schopnosti uchádzača, potrebnej na kvalitné a plynulé plnenie zákazky.

K bodu 1.3.3 Verejný obstarávateľ vyžaduje predmetné doklady na preukázanie schopnosti záujemcu poskytnúť stavebné práce v súlade s environmentálnym riadením stavebných prác.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

K bodu 1.3.1 Uchádzač musí preukázať, že za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania uskutočnil stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (tzn. stavebné práce na výstavbe alebo rekonštrukcii ciest a mostných objektov, vrátane rekonštrukcii priepustov), v minimálnej výške 2 550 000 EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. Ak uchádzač predkladá referencie v inej mene ako je EUR, v prehľade uvedie sumu v pôvodnej mene a uvedie aj sumu v EUR, ktorú stanoví kurzom NBS ku dnu zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk.

K bodu 1.3.2 Uchádzač musí preukázať, že bude mať k dispozícií pracovníkov navrhovaných pre účely plnenia predmetu zákazky v nasledovnom rozsahu:

— stavbyvedúci (odborne spôsobilá osoba stavbyvedúci kategória: inžinierske stavby, podkategória: dopravné stavby) Požiadavky na odbornú spôsobilosť, za pracovníka uchádzač preukáže predložením Osvedčenia SKSI o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných inžinieroch v znení neskorších predpisov s požadovaným odborným zameraním alebo ekvivalentného dokladu

K bodu 1.3.3 Certifikát EMAS, resp. registrácia v schéme EMAS, prípadne validované environmentálne vyhlásenie alebo iný rovnocenný dôkaz. Uchádzač musí uviesť opatrenia environmentálneho manažérstva, ktoré použije pri plnení zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania, pričom tieto opatrenia musia zabezpečovať úroveň ochrany životného prostredia zodpovedajúcu úrovni, ktorú zabezpečuje schéma Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES (Ú.v.EÚL342,22. decembra 2009) v platnom znení), resp. registrácia v tejto schéme, na ktorú schému týmto Obstarávateľ v súlade s ustanovením § 36 ZVO odkazuje. Splnenie tejto podmienky účasti možno preukázať registráciou v schéme EMAS, prípadne validovaným environmentálnym vyhlásením alebo inými rovnocennými dôkazmi, dôkazmi preukazujúcimi rovnocennosť opatrení navrhovaných uchádzačom opatreniam požadovaným obstarávateľom s tým, že pokiaľ ide o preukázanie rovnocennosti opatrení navrhovaných uchádzačom opatreniam požadovaným obstarávateľom, dôkazné bremeno je na uchádzačovi (V zmysle metodickej príručky SAŽP sa za iný vhodný dôkaz považuje napr. Správa z environmentálneho auditu od akreditovanej audítorskej organizácie, environmentálne vyhlásenie potvrdené akreditovaným environmentálnym overovateľom).

Upozornenie: Túto podmienku účasti nebude spĺňať uchádzač, ktorý disponuje iba (výhradne) certifikátom podľa normy ISO 14001 a súčasne nepreukáže splnenie ostatných podmienok podľa predmetného nariadenia.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Bližšie informácie sú uvedené v návrhu zmluvy o dielo, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 25/09/2020
Hora local: 13:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Eslovaco, Checo
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 30/06/2021
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 28/09/2020
Hora local: 10:00
Lugar:

Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, SLOVENSKO, 2. poschodie, č. dverí 310

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuky. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

1. Predmetné obstarávanie patrí medzi zelené verejné obstarávanie.

2. Komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom bude uskutočňovaná písomne v elektronickej podobe prostredníctvom systému pre VO www.evoportal.sk Záujemca/uchádzač je povinný predkladať obstarávateľovi svoje podania v elektronickej forme prostredníctvom systému www.evoportal.sk. Všetky vysvetlenia SP, rovnako ako vybavenia žiadostí o nápravu, bude obstarávateľ uverejňovať v systéme www.evoportal.sk. Obstarávateľ bude doručovať žiadosti a prípadné otázky pre záujemcov/uchádzačov rovnako prostredníctvom systému www.evoportal.sk.

3. Pravidlá pre doručovanie zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih sa v systéme www.evoportal.sk považuje okamih jej odoslania v systéme www.evoportal.sk a to v súlade s funkcionalitou systému.

4. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak hospodársky subjekt použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6 zákona. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 39 ods. 7 a 8 zákona, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa druhej vety.

5. Vzhľadom na charakter, komplexnosť a neoddeliteľnosť predmetu zákazky nie je možné predmet zákazky rozdeliť na časti.

6. Verejný obstarávateľ požaduje v predmetnom verejnom obstarávaní zloženie zábezpeky vo výške 125 000,00 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladov.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
24/08/2020