Suministros - 402546-2019

27/08/2019    S164

Bélgica-Gante: Autobuses eléctricos

2019/S 164-402546

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: AZ Maria Middelares
Dirección postal: Buitenring Sint-Denijs 30
Localidad: Gent
Código NUTS: BE234 Arr. Gent
Código postal: 9000
País: Bélgica
Persona de contacto: De heer Jürgen Van de Walle
Correo electrónico: Jurgen.vandewalle@azmmsj.be
Teléfono: +32 92462623
Fax: +32 92469659
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.azmmsj.be
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Ziekenhuis
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Autonomous shuttle project

Número de referencia: 2019/712-2
II.1.2)Código CPV principal
34144910 Autobuses eléctricos
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Zie II.2.4).

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 360 000.00 EUR
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34000000 Equipos de transporte y productos auxiliares
34100000 Vehículos de motor
34114000 Vehículos especiales
34144900 Vehículos eléctricos
34996000 Equipo de control, seguridad o señalización para carreteras
35710000 Sistemas de mando, control, comunicación e informáticos
45213315 Trabajos de construcción de marquesinas de paradas de autobús
51200000 Servicios de instalación de equipos de medida, verificación, pruebas y navegación
60100000 Servicios de transporte por carretera
60130000 Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera
60140000 Transporte no regular de pasajeros
63712000 Servicios complementarios para el transporte por carretera
72212330 Servicios de desarrollo de software de planificación y productividad
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BE234 Arr. Gent
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

AZ Maria Middelares, Buitenring Sint-Denijs 30, te 9000 Gent.

II.2.4)Descripción del contrato:

Verduidelijking: in dit document zullen de volgende namen gebruikt worden om naar de partijen te verwijzen:

— ‘klant-ziekenhuis” is AZ Maria Middelares,

— ‘inschrijver’ = het bedrijf dat het volledig autonome shuttle project ontwikkelt en uitvoert.

Algemeen doel en beschrijving.

Met het autonome ‘last mile/first mile’ shuttle project wil AZ Maria Middelares de ingang van het ziekenhuis verbinden met de halte van het openbaar vervoer dat zich op zo’n 600-700 meter van het ziekenhuis bevindt. Het project is een onderdeel van het plaatselijk duurzaam mobiliteitsbeleid. Dagelijks begeven zich 250-450 mensen naar het ziekenhuis door gebruik te maken van het openbaar vervoer die hopen om de afstand tussen beide punten gemakkelijk te overbruggen. Onder deze groep van mensen behoren individuen die bijzondere zorg nodig hebben zoals ouderen en mensen met een beperking.

Dit project omvat een autonome shuttle dienst met een hoge frequentie (minimaal om de 10 minuten een shuttle) die van 7 tot 21 uur operationeel is op het private terrein van de ziekenhuizen met een openbaar karakter, het impliceert dat het terrein ook toegankelijk is voor ander verkeer alsook derden die geen werknemer zijn van het ziekenhuis. De route over de openbare parking is aangegeven op de bijgevoegde kaart. Omdat er geen voorbehouden bedding voor de shuttle vastgelegd voorzien is, zal het voorgestelde systeem moeten navigeren tussen voetgangers, (elektrische) fietsen en gemotoriseerde voertuigen. Afhankelijk van welke technologie de inschrijver voorstelt, kunnen er infrastructurele aanpassingen geïmplementeerd worden om de complexiteit van het verkeer te reduceren – bijvoorbeeld externe camera’s, verkeerslichten, verkeersdrempels, [...]. Deze aanpassingen zullen uitgevoerd worden door en zal de verantwoordelijkheid zijn van AZ Maria Middelares. Het voertuig rijdt aan een snelheid van om en bij de 15-20 km/uur.

Het voorgesteld voertuig dient een autonomie en oplaadtijd te hebben die past bij de beschreven use-case. Een discontinue dienst of een dienst na oproep ("on-call service") om de operationele tijd te optimaliseren kan worden toegepast, zolang front and back end integration en een gebruikersinterface opgenomen zijn in het voorstel. Een oproepknop bij de haltes, een GSM-app voor reservatie e.d. kunnen overwogen worden.

Het voertuig moet beschikken over een passagiersinterface via dewelke dat navigatieinformatie gedeeld kan worden, alsook specifieke inhoud die door AZ Maria Middelares wordt aangeleverd.

Veiligheid is primordiaal bij het inzetten van autonome voertuigen. Daarom moet de autonome shuttle voldoen aan algemene veiligheidsnormen. Een opgeleide professional, medewerker van AZ Maria Middelares zonder specifieke vooropleiding die opgeleid wordt door de inschrijver, een steward of operator genoemd, zal in het voertuig aanwezig zijn wanneer het in gebruik is totdat er voldoende vertrouwen is in de werking ervan. Het doel is om na deze fase te kunnen overgaan naar een fase waarin de aanwezigheid van een steward of operator niet langer vereist is.

Ingesloten kan u een sitemap vinden van het beoogde shuttletraject op onze terreinen.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Beoordelingscriterium Technische en functionele specificaties / Ponderación: 50
Criterio de calidad - Nombre: Beoordelingscriterium Dienst na verkoop / Ponderación: 10
Criterio relativo al coste - Nombre: Beoordelingscriterium Prijs / Ponderación: 40
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 096-231633
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2019/712-2
Denominación:

Autonomous shuttle project

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
17/07/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 1
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: LM Industries Group Inc
Dirección postal: 1576B South Nelson Drive
Localidad: Chandler
Código NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Código postal: 85226
País: Estados Unidos
Teléfono: +18 882562028
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 360 000.00 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Rechtbank eerste aanleg Oost-Vlaanderen
Dirección postal: Opgeëistenlaan 401A
Localidad: Gent
Código postal: 9000
País: Bélgica
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/08/2019