Suministros - 402722-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Plovdiv: Impresos infalsificables

2018/S 178-402722

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
„UMBAL „Sveti Georgi“ EAD chrez izpalnitelen direktor
115576405
bul. „Peshtersko shose“ No. 66
Plovdiv
4000
Bulgaria
Persona de contacto: prof. d-r Karen Dzhambazov, Vladimira Kostova — yuriskonsult, Mariyana Gesheva — gl. schetovoditel
Teléfono: +359 32602930
Correo electrónico: unihosp@unihosp.com
Fax: +359 32644058
Código NUTS: BG421

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://unihosp.com

Dirección del perfil de comprador: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20180824EMOp5437821

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20180824EMOp5437821
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Периодична доставка на ваучери за храна за нуждите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив

II.1.2)Código CPV principal
22450000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Предмет на доставка са:

— вачуери за храна по Наредба № 7 от 9.7.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор,

— ваучери за храна по Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 4 000 000.00 BGN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
22450000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG421
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ № 66

II.2.4)Descripción del contrato:

Периодична доставка на ваучери за храна от оператор за нуждите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив.

Техническата спецификация на ваучерите е съгласно приложение № 2 от документацията за участие. Месечният брой на ваучерите от посочените номинали се определя ежемесечно (тримесечно) според нуждите на възложителя със съответната заявка, като ориентировъчният брой служители, за които ще се предоставят ваучери, е 3 000 души. Обемът на поръчката се представя и чрез прогнозната ѝ стойност от 2 000 000 BGN без ДДС за срок от 12 месеца, а за максималната ѝ продължителност от 24 месеца — 4 000 000 BGN без ДДС, като се има предвид опцията за удължаване с нови 12 месеца.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 4 000 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на ЗОП, но не повече от 12 месеца. В този случай максималната стойност на договора се увеличава двойно, за да обезпечи оставащото време от действието на договора. Прогнозната стойност на поръчката от 4 000 000 без ДДС обхваща всички опции на поръчката. Прогнозната стойност на договора за 12 месеца е 2 000 000 BGN без ДДС, а в случай на удължаване на договора с още 12 месеца (опционално, при липса на нов договор) прогнозната стойност за този период е също 2 000 000 BGN без ДДС.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Да притежават разрешение от министъра на финансите за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна, издадено по реда на чл. 9, ал. 4 от Наредба № 7 от 9.7.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор, или еквивалентен документ, издаден от чуждестранен орган при условие за приложимост на територията на Р БЪЛГАРИЯ.

За удостоверяване спазването на това условие в рамките на процедурата участниците представят ЕЕДОП, попълнен съобразно указанията в документацията за участие (в част IV „Критерии за подбор“, б. А „Годност“, като от описанието следва да се установява наличието на разрешение от министъра на финансите за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна, издадено по реда на чл. 9, ал. 4 от Наредба № 7 от 9.7.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор, или еквивалентен документ, издаден от чуждестранен орган при условие за приложимост на територията на Р БЪЛГАРИЯ). При подписването на договора определеният изпълнител следва да представи заверено копие от изисканото разрешение за осъществяване на дейност като оператор на ваучери или еквивалентен документ, или друга информация или документ за удостоверяване на годността на участника за осъществяване на дейността по изпълнение на поръчката, допустим съгласно ЗОП.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Не се предвиждат.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

За последните 3 години от датата на подаване на офертата да са изпълнили поне 1 дейност с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

За последните 3 години от датата на подаване на офертата да са изпълнили поне 1 дейност с предмет и обем, идентична или сходна с предмета на поръчката, за каквато ще се приеме договор за доставка на ваучери за храна за нуждите на предприятия със средногодишен брой на служителите над 1 000 души.

В рамките на процедурата участниците удостоверяват спазването на условието с представянето на ЕЕДОП, попълнен съобразно указанията на документацията за участие (в част по т. В „Технически и професионални способности“, подточка 1б), като от описанието на договорите следва да се установява спазване на изискването за сходни договори). При подписването на договора определеният изпълнител следва да представи списък на изпълнените доставки, които са сходни или идентични с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 17/10/2018
Hora local: 16:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 4 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 18/10/2018
Hora local: 08:00
Lugar:

гр. Пловдив, „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, бул. „Пещерско шосе“ № 66, административна сграда, ет. 2

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Отварянето на офертите ще се проведе публично на указаното място и време от комисия, назначена от възложителя, при спазване на ред, определен в ЗОП и ППЗОП. Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:

По същото време през следващата година

VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. На основание чл. 55, ал.1, т. 5 от ЗОП възложителят поставя за изискване за отстраняване на участник, който е опитал е да:

а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация; или

б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Възложителят прилага и задължителните основания за отстраняване на участниците съгласно ЗОП.

3. Гаранциите, определени от възложителя с обявлението за откриване на процедурата, са, както следва:

Възложителят изисква гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора, в размер на 1 % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя от определения изпълнител в една от следните форми:

1. Парична сума. В този случай гаранцията за изпълнение бива преведена касово или по банкова сметка на „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД.

Банкова сметка на възложителя за внасяне на гаранции по обществената поръчка:

„УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив

Банка: ЦКБ АД — клон Пловдив

IBAN: BG 72 CECB 9790 1051 2974 00

BIC: CECBBGSF

2. Банкова гаранция. В този случай определеният изпълнител следва да представи безусловна и неотменяема банкова гаранция за изпълнение на договора в оригинал, издадена от банка в полза на възложителя.

3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. В този случай определеният изпълнител представя застрахователна полица, обезпечаваща изпълнението на договора,

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение (парична, банкова или застрахователна), като в случай на парична или банкова гаранция гаранцията може да бъде представена от името на изпълнителя за сметка на трето лица — гарант.

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката

Възложителят има право да задържи гаранцията за изпълнение, при условие че изпълнителят не изпълни частично или изцяло задълженията си по договора за обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение се задържа и освобождава при условията и сроковете, предвидени в договора за изпълнение на обществената поръчка.

В случаите на удължаване на 12-месечния срок на договора при гаранция за изпълнение от типа банкова гаранция и застраховка изпълнителят е длъжен в срок до 1 месец от продължаване на срока на договора да представи актуализирана гаранция за изпълнение със срок с продължителност, надвишаващ с 1 месец крайния срок на договора.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/09/2018