Suministros - 402723-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Veliko Tarnovo: Electricidad

2018/S 178-402723

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Obshtina Veliko Tarnovo
000133634
pl. „Mayka Balgariya“ No. 2
Veliko Tarnovo
500
Bulgaria
Persona de contacto: Nadya Petrova — direktor direktsiya OP, Greta Marinova — yuriskonsult v direktsiya OP, inzh. Nikolay Petkov — glaven ekspert v otdel TI
Teléfono: +359 62619228/+359 62619231/+359 62619515
Correo electrónico: mop_vt@abv.bg
Fax: +359 62619231
Código NUTS: BG321

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.veliko-tarnovo.bg

Dirección del perfil de comprador: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/613

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/613
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Община Велико Търново
000133634
пл. „Майка България“ № 2
Велико Търново
5000
Bulgaria
Persona de contacto: Иво Лазаров
Teléfono: +359 62619108
Correo electrónico: mop_vt@abv.bg
Fax: +359 62619231
Código NUTS: BG321

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.veliko-tarnovo.bg

Dirección del perfil de comprador: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/613

I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на община Велико Търново

II.1.2)Código CPV principal
09310000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Предметът на поръчката включва:

Доставка на електрическа енергия с качество и по ред съгласно предвиденото в Закона за енргетиката (ЗЕ) и останалите нормативни актове, които уреждат обществените отношения, свързани с доставката на електрическа енергия.

Координатор на балансираща група

Изпращане от изпълнителя на почасовите дневни графици за доставка на ЕСО в съответствие с разпоредбите на ПТЕЕ; регистриране на графици за доставка на електроенергия през уеб портал; следене на почасовите измерени количества електроенергия в табличен и графичен вид; поддържане и предаване от изпълнителя на електронна база от данни за часовото и месечното електропотребление на община В. Търново; оказване на съдействие в процеса на регистрация обекта на възложителя на либерализирания пазар за ел. енергия.

Изпълнителят отговаря за администрирането на графиците и обмена на информация с ЕСО.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1 322 070.75 BGN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09310000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG321
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Община Велико Търново и нейните сртуктури.

II.2.4)Descripción del contrato:

Обществената поръчка включва доставка на електроенергия с прогнозно количество от 17 325 МВтч. Следва да се доставя електрическа енергия с качество и по ред съгласно предвиденото в Закона за енергетиката (ЗЕ) и останалите нормативни актове, които уреждат обществените отношения, свързани с доставката на електрическа енергия, в т.ч. наредбите към ЗЕ, Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ).

В качеството на „координатор на балансираща група" изпълнителят следва да поеме отговорността за балансиране, да включи възложителя в пазара на балансираща енергия като участник (непряк член) в стандартна балансираща група, без възложителят да заплаща такса за участие, както и да осигури прогнозиране на потреблението на възложителя, включително администриране на часовите графици за потребление на възложителя.

В предмета на поръчката се включва и:

Изпращане от изпълнителя на почасовите дневни графици за доставка на ЕСО в съответствие с разпоредбите на ПТЕЕ;

регистриране на графици за доставка на електроенергия през уеб портал.

Генериране на различни справки — графично и таблично представяне на договорени и измерени количества електроенергия, небаланси.

Следене на почасовите измерени количества електроенергия в табличен и графичен вид.

Поддържане и предаване от изпълнителя на електронна база данни за часовото и месечното електропотребление на община Велико Търново

Оказване на съдействие в процеса на регистрация обекта на възложителя на либерализирания пазар на електрическа енергия.

Възложителят няма да заплаща такса за:

— изготвяне, изпращане и регистриране от изпълнителя на дневните почасови товарови графици и покриването на техните небалаанси и праметрите за тяхното формиране,

— участие в балансираща група и санкции за излишък или недостиг на небалансите.

Изпълнителят отговаря за администрирането на графиците и обмена на информация с ЕСО.

Обемът на поръчката е 777 партидни номера съгласно списък приложение 1.1 „Техническа спецификация“ с прогнозно количество на потребената енергия — 17 325 МВтч.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 322 070.75 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 18
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. Участникът следва да притежава лиценз, издаден от КЕВР, за „търговия с електрическа енергия” съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ), включващ права и задължения, свързани с дейността „координатор на балансираща група” съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ.

Участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от възложителя изискване, като попълнят част IV, раздел А, т. 1 от ЕЕДОП. Участниците посочват и номер, под който са вписани в публичния регистър на лицензиите за дейността, поддържан от КЕВР. Забележка: В случай че участникът участва в процедурата като обединение/консорциум, което не е юридическо лице, минималното изискване за притежаване на лиценз, издаден от КЕВР съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5 от ЗЕ, се отнася за този член на обединението/консорциума, който ще извършва дейностите по доставка на електрическа енергия и „координатор на балансираща група”. Обстоятелствата по тази точка се доказват при сключване на договора за възлагане на поръчката чрез:

— заверено копие от валиден лиценз, издаден от КЕВР, за „търговия с електрическа енергия” съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ), включващ права и задължения, свързани с дейността „координатор на балансираща група” съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ.

2. Участникът следва да притежава регистрация в „Регистър на координаторите на стандартни балансиращи групи” на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД (ЕСО ЕАД), с посочване на EIC код, със статус „активен". Участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от възложителя изискване, като попълнят част IV, раздел А, т. 1 от ЕЕДОП. Забележка: В случай че участникът участва в процедурата като обединение/консорциум, което не е юридическо лице, минималното изискване за регистрация в Регистъра на координаторите на стандартни балансиращи групи на ЕСО ЕАД се отнася за този член на обединението, който ще извършва дейностите по доставка на електрическа енергия и „координатор на балансираща група”.

Обстоятелствата по тази точка се доказват при сключване на договора за възлагане на поръчката чрез представяне на документ, удостоверяващ обстоятелството.

3. Участникът следва да има сключен рамков договор по чл. 11, т. 13 във връзка с чл. 23 от Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) със съответния оператор на електроразпределителната мрежа. Участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от възложителя изискване, като попълнят част IV, раздел А, т. 1 от ЕЕДОП. Забележка: В случай че участникът участва в процедурата като обединение/консорциум, което не е юридическо лице, минималното изискване за сключен рамков договор по чл. 11, т. 13 във връзка с чл. 23 от ПТТЕ се отнася за този член на обединението, който ще извършва дейностите по доставка на електрическа енергия и „координатор на балансираща група”.

Обстоятелствата по тази точка се доказват при сключване на договора за възлагане на поръчката чрез:

— Удостоверение, издадено от съответния мрежови оператор, че между оператора на електроразпределителната мрежа или оператора на преносна мрежа и участника има сключен рамков договор по чл. 11, т. 13 във връзка с чл. 23 от ПТЕЕ.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Възложителят не поставя изисквания относно икономическото и финансово състояние.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Под „дейност с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка“ следва да се разбира търговия с електрическа енергия в общ обем на не по-малко от 10 000 MWh ел. енергия.

За доказване на изискването участниците представят списък на доставките, които са идентични или сходни с премета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите (тази информация се попълва в част IV, раздел В „За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретен вид”, т. 1б от ЕЕДОП), заедно с доказателство за извършената/ите доставка/и. Поставеното изискване се доказва преди сключване на договор с документи по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП — списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената/ните доставка/и. Представените доказателства следва да удостоверяват изпълнението на декларираните дейности по доставка. Доказателствата се представят от участника, определен за изпълнител, или при поискване в хода на процедурата в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП. Възложителят няма да изисква документи, които вече са му били предоставени от участника или са му служебно известни.

2. Участникът следва да прилага сертифицирана система за управление на качеството съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001 или екв., за дейност с обхват „търговия с електрическа енергия и координатор на балансираща група”. За доказване на съответствието с изискването на т. 2, участникът декларира в ЕЕДОП наличието на сертификати за управление на качеството — част ІV, раздел Г.

Участникът следва да има валиден сертификат за управление на качеството съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001 или екв. за дейност с обхват „търговия с електрическа енергия и координатор на балансираща група”. Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от орган/и, установен/и в друга/и държава/и членка/и, както и други доказателства за еквив. мерки за внедрена система за управление на качеството с обхват, сходен на предмета на поръчката или екв.

В случай на участие на обединение спазването на изискването по т. 2 може да бъде осигурено от един или повече от партньорите в обединението, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, по отношение на дейностите. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискването се доказва за тези подизпълнители съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Забележка към т. 1—2: За удостоверяване на съответствие с поставените изисквания към техническите и професионални способности в офертата си участниците само декларират информацията в ЕЕДОП, а документите, с които се доказват декларираните обстоятелства, се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП и от участника, определен за изпълнител.

Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Минимално изискване по т. 1: Участникът да е изпълнил минимум 1 (една) дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка, изпълнена през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

Минимално изискване по т. 2: Участникът следва да прилага сертифицирана система за управление на качеството съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен за дейност с обхват „търговия с електрическа енергия и координатор на балансираща група”.

Обстоятелствата по тази точка се доказват при сключване на договора за възлагане на поръчката чрез: заверено копие на валиден сертификат за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен за дейност с обхват „търговия с електрическа енергия и координатор на балансираща група”. Забележка: Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки, доказващи, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Гаранцията за изпълнение е в размер на 4,5 % (четири цяло и пет на сто) от максималната прогнозна стойност на договора без ДДС. Всеки участник сам избира формата, под която да представи гаранция за изпълнение: парична сума, банкова гаранция или застраховка в полза на възложителя, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в договора за обществена поръчка.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 18/10/2018
Hora local: 17:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 6 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 19/10/2018
Hora local: 14:00
Lugar:

В административната сграда на община Велико Търново на адрес: гр. Велико Търново, пл. „Майка България" № 2, заседателна зала.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Всички присъстващи лица попълват имената си и се подписват в списък, подготвен от комисията.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:

Следващата процедура следва да се обяви в периода февруари—март 2020 година.

VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

От участие в процедурата се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 от ЗОП и по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП и по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП за отстраняване от процедурата се прилагат и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица за доказване на съответствието си с критериите за подбор или е посочил, че ще използва подизпълнители, за тях също не трябва да са налице основанията за отстраняване в процедурата.

Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки в електронен вид (еЕЕДОП), подписан с електронен подпис от съответните лица. Когато е приложимо еЕЕДОП се представя и за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката. Информацията относно липсата или наличието на основанията за отстраняване се декларират в част III от ЕЕДОП. Когато за участник е налице някое от основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 ЗОП, тези мерки се описват в еЕЕДОП. Освен на основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 от ЗОП и по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП възложителят отстранява от процедурата:

1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълнил друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;

2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 към чл. 115 ЗОП;

3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3–5 ЗОП;

4. участници, които са свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Тъй като обществената поръчка има обособени позиции, условието се прилага отделно за всяка от обособените позиции;

5. участник, за когото е налице обстоятелството по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен ако са налице изключенията по чл. 4 от същия закон;

6. участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;

7. други случаи, посочени в документацията за обществена поръчка.

Наличието или липсата на основанията за отстраняване по т. 4 и т. 5 по-горе също се декларират в част III от ЕЕДОП.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава до КЗК с копие и до възложителя от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/09/2018