Suministros - 402743-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Bydgoszcz: Medicamentos diversos

2018/S 178-402743

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy
ul. Markwarta 4-6
Bydgoszcz
85-015
Polonia
Persona de contacto: Michał Kryszewski
Teléfono: +48 525826252
Correo electrónico: przetargi@szpitalmsw.bydgoszcz.pl
Fax: +48 525826209
Código NUTS: PL613

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.szpital-msw.bydgoszcz.pl/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.szpital-msw.bydgoszcz.pl/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup i dostawa leków, immunoglobuliny, preparatów recepturowych oraz galenowych, i innych

Número de referencia: 15/2018
II.1.2)Código CPV principal
33690000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa leków, immunoglobuliny, preparatów recepturowych oraz galenowych, i innych szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje 4 niepodzielnych pakietów, dla których Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, z zastrzeżeniem, iż oferta w każdym z pakietów winna być pełna i powinna spełniać szczegółowe wymagania określone w formularzach cenowych, stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ, jak i wymagania zawarte w SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1 487 548.82 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 1

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33690000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL613
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Dział Farmacji Szpitalnej SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy

II.2.4)Descripción del contrato:

Leki iniekcyjne, doustne i inne

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 31/08/2019
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Okres obowiązywania zamówienia - w okresie od dnia podpisania umowy do 31.8.2019 r.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 2

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33651520
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL613
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Dział Farmacji Szpitalnej SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy

II.2.4)Descripción del contrato:

Immunoglobuliny

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 31/08/2019
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Okres obowiązywania zamówienia - w okresie od dnia podpisania umowy do 31.8.2019 r.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 3

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33621200
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL613
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Dział Farmacji Szpitalnej SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy

II.2.4)Descripción del contrato:

Immunoglobuliny specyficzne

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 31/08/2019
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Okres obowiązywania zamówienia - w okresie od dnia podpisania umowy do 31.8.2019 r.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 4

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33692600
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL613
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Dział Farmacji Szpitalnej SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy

II.2.4)Descripción del contrato:

Immunoglobuliny specyficzne

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 31/08/2019
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Okres obowiązywania zamówienia - w okresie od dnia podpisania umowy do 31.8.2019 r.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada zezwolenie na obrót produktami leczniczymi (dotyczy wykonawców oferujących produkty lecznicze);

III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem, dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia w niniejszym postępowaniu, każda o wartości nie mniejszej niż odpowiednio dla:

Nr pakietu Wartość dostaw w PLN

1. 1 040 000,00

2. 63 000,00

3. 7 700,00

4. 11 400,00

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – główne postanowienia umowy.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 23/10/2018
Hora local: 09:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 23/10/2018
Hora local: 10:00
Lugar:

SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy, ul. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz, pok. 530 V piętro.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Wszyscy zainteresowani.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w następującej wysokości:

Nr pakietu Wartość wadium w PLN

1. 29 800,00

2. 1 795,00

3. 220,00

4. 325,00

5. 1 795,00

2. Zamawiający w prowadzonym postępowaniu wybierze najkorzystniejszą ofertę przy wykorzystaniu „procedury odwróconej” (zgodnie z art. 24 aa ustawy).

3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy.

5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy.

6. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy

7. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

1) Oświadczenie w formie „jednolitego dokumentu” stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie

Podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie określonym przez zamawiającego w.

SIWZ.Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) należy złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2) Pełnomocnictwo:

W przypadku, gdy wykonawcę/wykonawców reprezentuje pełnomocnik do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające zakres umocowania oraz dane mocodawcy (wykonawcy) i pełnomocnika, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy(-ów).

3) Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 SIWZ (jeśli dotyczy).

6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy, ul. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz telefon: / 052 / 582-62-52, faks: /052/ 582-62-09;

2) inspektorem ochrony danych osobowych w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy jest Pan Piotr Mełnicki, kontakt: adres e-mail abi@szpitalmsw.bydgoszcz.pl, telefon 52 / 58-26-339;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup i dostawę leków, immunoglobuliny, preparatów recepturowych oraz galenowych, i innych - 15/2018, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobo

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

18.1 Środki ochrony prawnej określone są w dziale VI ustawy w art. 180-198 ustawy i przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

18.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy.

18.3 Skarga do sądu przysługuje na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w rozdziale 3 ustawy.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/09/2018