Suministros - 402747-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Józefów: Avisadores eléctricos de protección contra robos e incendios

2018/S 178-402747

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Józefów
ul. Leśna 46
Józefów
23-460
Polonia
Persona de contacto: Anna Zwolska
Teléfono: +48 846878005
Correo electrónico: anna.zwolska@lublin.lasy.gov.pl
Fax: +48 846878280
Código NUTS: PL812

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.jozefow.lublin.lasy.gov.pl/

Dirección del perfil de comprador: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lublin/nadl_jozefow

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lublin/nadl_jozefow/zamowienia_publiczne
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Gospodarka leśna

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem sprzętu do lokalizacji pożarów dla Nadleśnictwa Józefów

Número de referencia: SA.270.1.6.2018
II.1.2)Código CPV principal
31625000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i uruchomieniem sprzętu do lokalizacji pożarów oraz oprogramowania do automatycznej detekcji dymów dla Nadleśnictwa Józefów. System przeciwpożarowego monitoringu wizyjnego oparty jest docelowo na czterech lokalizacjach (punktach): istniejących obiektach nr 1, 2, 3 oraz planowanym obiekcie nr 4 – wieżach/masztach z przesyłem danych drogą radiowo – kablową docelowo do punktu alarmowo-dyspozycyjnego (w skrócie PAD) zlokalizowanego w budynku zaplecza technicznego przy siedzibie Nadleśnictwa Józefów. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w odstępie czasowym (cyklu dwuletnim) w dwóch etapach:- etap I: modernizacja monitoringu p. poż. - etap II: rozbudowa monitoringu p. poż. na planowanym obiekcie nr 4 (maszcie obserwacyjnym) w miejscowości Osuchy.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 7 908 690.90 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
31625100
32000000
51300000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL812
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Józefów.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i uruchomieniem sprzętu do lokalizacji pożarów oraz oprogramowania do automatycznej detekcji dymów dla Nadleśnictwa Józefów.

System przeciwpożarowego monitoringu wizyjnego oparty jest docelowo na czterech lokalizacjach (punktach): istniejących obiektach nr 1, 2, 3 oraz planowanym obiekcie nr 4 – wieżach/masztach z przesyłem danych drogą radiowo – kablową docelowo do punktu alarmowo-dyspozycyjnego (w skrócie PAD) zlokalizowanego w budynku zaplecza technicznego przy siedzibie Nadleśnictwa Józefów. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w odstępie czasowym (cyklu dwuletnim) w dwóch etapach: - etap I: modernizacja monitoringu p. poż. w trzech lokalizacjach (punktach) określonych szczegółowo w Opisie Przedmiotu Zamówienia, tj.: istniejących obiektach (wieżach/masztach) nr 1, nr 2 oraz nr 3 oraz w pomieszczeniu punktu alarmowo-dyspozycyjnego (PAD) zlokalizowanego w budynku zaplecza technicznego przy siedzibie Zamawiającego. Zakres prac etapu - dostawa wraz z montażem i uruchomieniem sprzętu do lokalizacji pożarów, sutemu TV do obserwacji lasu z dwóch wież obserwacyjnych. - etap II: rozbudowa monitoringu p. poż. na planowanym obiekcie nr 4 (maszcie obserwacyjnym) w miejscowości Osuchy. Zakres prac etapu - dostawa wraz z montażem i uruchomieniem sprzętu do lokalizacji pożarów, sutemu TV do obserwacji lasu na maszcie obserwacyjnym w Osuchach.

Projektowany system monitoringu - lokalizacja:

Lokalizacja 1: Istniejąca wieża kratowa H=21m wraz z budynkiem i pomieszczeniem PAD w Nadleśnictwie Józefów, ul. Leśna 46, 23-460 Józefów, dz. nr 3/6, obręb Józefów, gm. Józefów, pow. biłgorajski, woj lubelskie.

Lokalizacja 2: Istniejąca kratowa wieża przeciwpożarowa H=35m w Leśnictwie Karczmisko, dz. nr 119/4, obręb Józefów Miasto, gm. Józefów, pow. biłgorajski, woj. lubelskie.

Lokalizacja 3: Istniejąca kratowa wieża przeciwpożarowa H=35m, lokalizacja Zagóra, dz. nr 1771, obręb Oseredek, gm. Susiec, pow. tomaszowski, woj. lubelskie.

Lokalizacja 4: Projektowana inwestycja – maszt w Osuchach, wysokość H=42m, dz. nr 8635, 8636, obręb 0004 Osuchy, jedn. ew. 060209_2 Łukowa, m. Osuchy, gmina Łukowa, pow. biłgorajski, woj. lubelskie.

W pomieszczeniu PAD przesyłany obraz będzie wyświetlany w czasie rzeczywistym na ekranach oraz poddawany analizie przez oprogramowanie do automatycznej detekcji dymów. Transmisja danych w paśmie licencjonowanym 10,5 GHz.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt modernizacji i rozbudowy systemu TV do obserwacji lasów, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót oraz dodatkowe wymagania opisane w pkt 3.1. SIWZ stanowiące uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji jakości / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 275 635.79 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 60
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.01.00-00-0007/16

II.2.14)Información adicional

W projekcie wyodrębniono kilka rodzajów zamówień publicznych, w tym m. in. dostawy sprzętu do lokalizacji pożarów. Każdy z rodzajów zamówień traktowany jest jak zamówienie udzielane w częściach, z których każda część stanowi przedmiot odrębnego postępowania (prowadzonego przez nadleśnictwa biorące udział w projekcie).

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu,o którym mowa w art. 22 ust. 1b pkt 1 ustawy Pzp tj. dot. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

2. W postępowaniu mogą brać udział Wyk., którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp. Podstawy wykluczenia zostały szczegółowo opisane w pkt. 9.6 i 9.7 SIWZ.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów.

4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwyk., w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa JEDZ dotyczące Podwykonawca.

5. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 2 Wyk. będzie obowiązany przedstawić Zam. następujące oświadczenia i dokumenty:

a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia(JEDZ) w zakresie wskazanym przez Zam. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wyk. nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. JEDZ należy złożyć wraz z ofertą;

b) zaświadczenie właściwego naczelnika US potwierdzające, że Wyk. nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp).

6. Jeżeli Wykonawca. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 5 lit. b-d – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Szczegółowe informacje o dokumentach składanych przez Wyk.mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zawarte są w pkt 10.17 i 10.18 SIWZ.

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczegółowy.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Warunek udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia – na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawca w JEDZ – informacje nt. dostaw wykonanych lub wykonywanych (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) polegających na wykonaniu dostaw wraz z montażem specjalistycznych urządzeń służących do monitoringu w celu wykrywania pożarów, w oparciu o urządzenia wizyjne z przesyłem sygnału/obrazu drogą radiową, o której mowa w pkt 9.1.2 ppkt c) 3 SIWZ podać należy w Części IV lit. C wiersz trzeci (pkt 1b) JEDZ. We wskazanej części JEDZ należy podać informację nt. podmiotu, na rzecz którego były wykonane dostawy (ze wskazaniem nazwy i jego siedziby), terminu wykonania dostawy (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji) przedmiotu wykonanych dostaw oraz wartości (brutto) wykonanych dostaw.

2. Wykonawca obowiązany będzie złożyć wykaz dostaw dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonywania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, wg wzoru załącznika nr 5 do SIWZ;

Zamawiający wymaga potwierdzenia jednostki (użytkownika), w której dana inwestycja została wykonana, że system został wykonany zgodnie z zamówieniem SIWZ, jest obecnie wykorzystywany oraz działa poprawnie automatyczna detekcja dymów.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiający, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiają zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawca w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawca może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

6. Jeśli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w JEDZ odpowiada zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, w szczególności o których mowa w pkt 1 powyżej Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od Wykonawcy.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Warunek w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował co najmniej 2 pełne dostawy na terenach zwartych kompleksów leśnych o powierzchni minimum 2 000 ha, składające się m.in. z min. 3 kamer wraz z oprogramowaniem do automatycznej detekcji dymów – dostawa, montaż, uruchomienie, monitoring umożliwiający obserwację terenu w promieniu minimum 20 km, o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 PLN brutto każda.

Jeżeli wartość wykonanych dostaw została wyrażona w walucie innej niż złoty polski, Wykonawca przeliczy jej wartość według średniego kursu walut NBP, ogłoszonego dla danej waluty w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w tym dniu nie ogłoszono takiego kursu, zastosowanie znajdzie kurs średni walut NBP ogłoszony dla danej waluty w najbliższym dniu poprzedzającym dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Podana kwota wykonanego zamówienia powinna stanowić równowartość w złotych kwoty wymaganej w powyższym warunku.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Warunki realizacji umowy zawarte są we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.

2. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić określonych w pkt 20 SIWZ formalności. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 25/10/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 60 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 25/10/2018
Hora local: 10:15
Lugar:

Nadleśnictwo Józefów, ul. Leśna 46, 23-460 Józefów - sala narad, POLSKA.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający będzie żądać dokumentów, które określają w szczególności:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,Zamawiający żądać będzie, aby Wykonawcy w terminie określonym przez Zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp będzie zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do podmiotów, na zasobach których polega,dokumentów wymienionych w pkt III.1.1 5 lit. b-d ogłoszenia. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy.

Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt III.1.1 5 lit. b-d ogłoszenia dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy

5. Oferta musi zawierać: formularz ofertowy oraz JEDZ (odpowiednio dla Wykonawcy, Podwykonawcy, podmiotów trzecich udostępniających zasoby), a w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, oraz w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo. Ponadto zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia jeżeli wykonawca powołuje się na potencjał podmiotu trzeciego celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

6. Oferty muszą zostać wysłane na adres: Nadleśnictwo Józefów, ul. Leśna 46, 23-460 Józefów, POLSKA.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 180 ust. 5 zd. drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587701
Correo electrónico: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/09/2018