Suministros - 402755-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Stara Zagora: Pastas alimenticias

2018/S 178-402755

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Obshtina Stara Zagora
000818022
bul. „Tsar Simeon Veliki“ No. 107
Stara Zagora
6000
Bulgaria
Persona de contacto: Mariya Boyanova
Teléfono: +359 42614806/+359 42614813
Correo electrónico: m.boyanova@starazagora.bg
Fax: +359 42259132
Código NUTS: BG344

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.starazagora.bg

Dirección del perfil de comprador: https://www.starazagora.bg/bg/protseduri-po-zop-sled-15-april-2016

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.starazagora.bg/bg/posts/view/11806
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Доставка на тестени изделия за нуждите на общинско предприятие „Ученическо хранене“

II.1.2)Código CPV principal
15850000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Доставяните хранителни продукти трябва да отговарят на изискванията на Закона за храните, Закона за ветеринарно-медицинската дейност, Наредба № 5/25.05.2006 г. за хигиената на храните, издадена на основание чл. 17, ал. 2 от Закона за храните, Наредба № 9/16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, и на всички относими нормативни актове.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 32 000.00 BGN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
15850000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG344
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр. Стара Загора.

II.2.4)Descripción del contrato:

В социалните заведения не се приемат зърнени храни и храни на зърнена основа с признаци на видимо плесенясване.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 32 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Участникът трябва да притежава удостоверение за регистрация на обект на свое име по чл. 12 от Закона за храните от БАБХ за извършване на съответните дейности, предмет на обществената поръчка, както и обектът да отговаря на изискванията на законодателството и разпоредбите на БАБХ относно специфичните хигиенни правила за храните.

Участникът попълва раздел А: „Годност“ в част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника да представи четливи и заверени копия на валидни удостоверения за регистрация на обект за производство и/или търговия с храни, обхващащ всички групи храни, за които участникът участва, съгласно разпоредбите на Закона за храните.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Не се изисква.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Не се изисква.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Участникът попълва съответното поле от раздел В: „Технически и професионални способности“ в част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП.

Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, списък на доставките, идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката (една или повече) през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.

*** Идентични или сходни с тези на поръчката са дейностите, свързани с доставки с предмет, идентичен или сходен на поръчката, а именно: доставка на тестени изделия.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 17/10/2018
Hora local: 17:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 6 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 18/10/2018
Hora local: 11:00
Lugar:

Общинска администрация Стара Загора.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Възложителят отстранява от процедурата кандидат или участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата.

Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение в размер 5 % от стойността на договора без ДДС. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Гаранциите се предоставят в една от следните форми:

1. парична сума — превод по набирателната сметка на община Стара Загора: IBAN: BG65UNCR70003322236387 BIC: UNCRBGSF в банка „УниКредит Булбанк“ АД;

2. банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/09/2018