Suministros - 402767-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Dinamarca-Kokkedal: Combustibles de madera

2018/S 178-402767

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Fredensborg Kommune
29188335
Egevangen 3 B, Brønsholm
Kokkedal
2980
Dinamarca
Persona de contacto: Kristian Eistorp
Teléfono: +45 72562427
Correo electrónico: krei@fredensborg.dk
Código NUTS: DK

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://permalink.mercell.com/91072586.aspx

Dirección del perfil de comprador: http://www.fredensborg.dk/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://permalink.mercell.com/91072586.aspx
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://permalink.mercell.com/91072586.aspx
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Levering af træpiller

II.1.2)Código CPV principal
09111400
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Fredensborg kommune udbyder træpiller med en diameter på 6 mm i kvalitetsklasse A, på en 4-årig rammeaftale med kontinuerlige miniudbud af en årlig leveringsaftale.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 3 500 000.00 DKK
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
03413000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK013
II.2.4)Descripción del contrato:

Fredensborg Kommune udbyder træpiller på en 4-årig rammeaftale fra 15.11.2018 til 14.11.2022, med kontinuerlige miniudbud af en årlig leveringsaftale. Tildelingen af rammeaftalen sker på baggrund af tilbud på levering af træpiller i perioden 01.12.2018 til 30.04.2019 ud fra tildelingskriteriet laveste pris. De 3 konditionsmæssige tilbud med den laveste pris får hver især tildelt enslydende rammeaftaler.

Tilbuddet med laveste pris for perioden 1.12.2018-30.04.2019 danner ligeledes grundlag for tildeling af leveringsaftalen i den pågældende periode. Tildeling af de næstkommende leveringsaftaler sker ved miniudbud, der som det oprindelige udbud tildeles på baggrund af kriteriet laveste pris.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 3 500 000.00 DKK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 15/11/2018
Fin: 14/11/2022
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Kommunen har option på forlængelse i op til yderligere 2 x 12 måneder.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Mindstekrav til egnethed.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Tilbuddet skal indeholde følgende oplysninger vedrørende Tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen:

- Tilbudsgivers årsomsætning for de seneste 3 afsluttede regnskabsår;

- Overskudsgrad, forholdet mellem driftsresultat (resultat før finansielle poster) og omsætning, opgjort på følgende måde:

- - Overskudsgrad = Resultat før finansielle poster/omsætning.

Under øvrige økonomiske og finansielle krav bedes Tilbudsgiver oplyse, om der i de seneste to års aflagte årsregnskaber har været revisionspåtegning, der tager forbehold for Tilbudsgivers forsatte drift eller indikerer, at almindelige nationale regnskabsregler og god regnskabsskik i øvrigt, ikke er overholdt.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen:

Mindstekrav til tilbudsgivers samlede årsomsætning: Minimum 10 000 000 DKK pr. år i de sidste 3 afsluttede regnskabsår. Afhængig af hvornår virksomheden blev etableret, kræves der stadig minimum 10 000 000 DKK pr. afsluttede regnskabsår siden virksomhedens oprettelse.

Mindstekrav til overskudsgrad: Tilbudsgivers gennemsnitlige overskudsgrad skal i de seneste 3 regnskabsår være positiv. Afhængig af hvornår virksomheden blev etableret, kræves der stadig en positiv overskudsgrad pr. afsluttede regnskabsår siden virksomhedens oprettelse.

De seneste 2 års aflagte årsregnskab må ikke indeholde en revisionspåtegning, der tager forbehold for Tilbudsgivers forsatte drift eller indikerer, at almindelige nationale regnskabsregler og god regnskabskik i øvrigt, ikke er overholdt.

Dokumentation af mindstekrav:

Som dokumentation for opfyldelse af ovenstående mindstekrav, skal den vindende tilbudsgiver fremsende årsregnskaber for de seneste 3 afsluttede regnskabsår eller en af revisor underskrevet erklæring om tilbudsgivers årsomsætning, resultat før finansielle poster og evt. revisionspåtegning for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Endvidere skal de vindende tilbudsgivere fremsende serviceattest (eller tilsvarende relevant dokumentation for udenlandske tilbudsgivere).

Dokumentationen skal ikke fremlægges i forbindelse med afgivelse af tilbud, men først når Ordregiver efterspørger den samlede dokumentation fra de vindende tilbudsgivere.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Tilbudsgiver oplyse følgende vedrørende tekniske og faglige formåen.

Reference liste over tilsvarende leverancer med anførte omfang udført i de seneste 3 år.

Angivelse af rådighed over blæsebiler til Ordregivers leverancer.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen:

Mindstekrav: Referenceliste med 2 referencer for tilsvarende leverancer som den udbudte volumen på træpiller (volumen træpiller: ca. 575 tons pr. år)

Mindstekrav: Tilbudsgivers blæsebiler skal have en rækkevidde på mindst 20 meter fra blæsebil til indblæsningsstuds til silo hos ordregiver.

Dokumentation af mindstekrav:

De vindende tilbudsgivere skal for de 2 referencer dokumentere kontakt oplysninger, herunder kontaktperson, adresse og telefonnummer hos modtageren, som kan bekræfte Tilbudsgivers udførelse af arbejdet/ydelsen, jf. nærmere Udbudslovens § 155, nr.1 og nr. 2.

De vindende tilbudsgivere skal i øvrigt dokumentere mindstekrav til teknisk og faglig formåen ved at:

Fremsende erklæring om, hvilket materiel (blæsebiler) Tilbudsgiver disponerer over til opfyldelse af Kontrakten, jf. Udbudslovens § 155, nr. 10.

Dokumentationen skal ikke fremlægges i forbindelse med afgivelse af tilbud, men først når Ordregiver efterspørger den samlede dokumentation fra de vindende tilbudsgivere.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 17/10/2018
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Danés
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 17/01/2019
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 17/10/2018
Hora local: 12:00

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pedido electrónico
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Dinamarca
Teléfono: +45 35291000
Correo electrónico: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Dirección de internet: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Dinamarca
Teléfono: +45 41715000
Correo electrónico: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Dirección de internet: http://www.kfst.dk

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/09/2018