Suministros - 402772-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Sofía: Equipo de comunicación de datos

2018/S 178-402772

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Ministerstvo na finansite
000695406
ul. „G. S. Rakovski“ No. 102
Sofiya
1040
Bulgaria
Persona de contacto: Kalin Tsvetkov; Iva Androvska.
Teléfono: +359 298592704/+359 29852770
Correo electrónico: cfcu@minfin.bg
Fax: +359 298592898
Código NUTS: BG411

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.minfin.bg

Dirección del perfil de comprador: http://www.minfin.bg/bg/procurement

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.minfin.bg/bg/procurement/185
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Министерство на финасите
000695406
ул. „Г. С. Раковски“ № 102
София
1040
Bulgaria
Persona de contacto: деловодство, партер, стая № 7
Teléfono: +359 298592629
Correo electrónico: cfcu@minfin.bg
Fax: +359 298592898
Código NUTS: BG411

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.minfin.bg

Dirección del perfil de comprador: http://www.minfin.bg/bg/procurement/

I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Asuntos económicos y financieros

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Доставка на комуникационно оборудване за Министерство на финансите“

II.1.2)Código CPV principal
32581000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Целта на обществената поръчка е сключване на договор за доставка на комуникационно оборудване за нуждите на Министерство на финансите, срок за изпълнение на поръчката: не по-късно от 30 дни, считано от датата на сключване на договор. Предметът на поръчката включва доставка на 2 броя маршрутизатори, 2 броя комутатори, доокомплектовани с SFP модули, и 2 броя непрекъсваеми токозахранващи устройства.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 318 000.00 BGN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

гр. София, Министерство на финансите, ул. „Г. С. Раковски“ № 102.

II.2.4)Descripción del contrato:

Целта на обществената поръчка е сключване на договор за доставка на комуникационно оборудване за нуждите на Министерство на финансите. Предметът на поръчката включва доставка на 2 броя маршрутизатори, 2 броя комутатори, доокомплектовани с SFP модули, и 2 броя непрекъсваеми токозахранващи устройства.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 318 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 30
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Няма изисквания.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Няма изисквания.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Участникът следва да има опит при изпълнението на дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка.

При подаване на оферта участниците попълват информацията в еЕЕДОП — част ІV, буква В, т. 1б.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП документ за доказване на съответствието с поставения критерий — списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.

2. Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008/2015 (или екв.) с обхват, включващ доставка на комуникационно оборудване и/или комуникационни системи.

При подаване на оферта участниците попълват информацията в част IV, раздел Г от еЕЕДОП.

При условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП участникът, респективно изпълнителят, представя заверено копие от валиден сертификат БДС EN ISO 9001:2008/2015 (или екв).

Сертификатът трябва да е валиден и да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такъв сертификат или е нямал възможност да го получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице, всеки член на обединението следва да притежава сертификат за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2008/2015 или екв. съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. През последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата участникът да е изпълнил минимум 1 (една) дейност, идентична или сходна с предмета и обема на настоящата обществена поръчка, като общо за посочения период следва да е изпълнил доставка/и на минимум 4 броя комуникационно оборудване и/или комуникационни системи.

Под „сходни“ с предмета на настоящата обществена поръчка следва да се разбират дейности по доставка на комуникационно оборудване и/или комуникационни системи.

2. Участникът следва да притежава внедрена система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2008/2015 (или екв.), с обхват, включващ доставка на комуникационно оборудване и/или комуникационни системи.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. У-ците трябва да разполагат с CE Mark или екв. докум. за предлаг. техника. Доказва с копие на CE Mark (декл. за съответствие) или екв. док., издаден на производителя за предлаганата техника.

2. У-ците трябва да разполагат с IT Eco Declaration или екв. док. за предлаганата техника. Доказва се с копие на IT Eco Declaration или екв. докум, издаден на производителя за предлаганата техника.

3. У-ците трябва да са оторизирани да предлагат съотв. техника от производителя или от офиц. представител на техниката за Б-Я. Доказва се с копие на оторизац. писмо или др. док., удостов. правото на у-ка да предлага съотв. техника, от произв. или офиц. предст. за РБ.

4. У-ците трябва да са оторизирани да извършват гаранц. сервизна дейност на предлаганата техника. Обстоят. се доказва с копие на валиден сертиф., договор или др. оторизиращ док., издаден от произв. на техниката или негов офиц. представ. за РБ., удостов. правото на у-ка да извършва гаранц. сервизна дейност на предлаг. техника.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 23/10/2018
Hora local: 17:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 4 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 24/10/2018
Hora local: 11:00
Lugar:

гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 102

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Отварянето на получените оферти е публично и протича по реда на чл. 54, ал. от 3 до 5 от ППЗОП, като на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Съгласно чл. 47, ал. 1 от ППЗОП офертите се представят от участниците или от упълномощени от тях представители — лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка. Право да участва в процедурата има всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. Възложителят отстранява от процедурата за възлагане на поръчката участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП (освен ако се докаже, че участникът не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен) и основанията по чл. 107 от ЗОП. За участниците не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 69 от от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) и чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС), освен в случаите на изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС. Участниците декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на еЕЕДОП. Към еЕЕДОП се прилагат документи за доказване на предприетите мерки за надеждност (когато е приложимо), копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединение (когато е приложимо) и следната информация:

1. правата и задълженията на участниците в обединението;

2. разпределение на отговорността между членовете на обединението, включително солидарност на отговорността;

3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;

4. представляващ обединението партньор.

Участниците представят и декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), в която се декларира действителен собственик по смисъла на § 2, ал. 1 и ал. 2 от допълнителните разпоредби на ЗМИП — физическо лице. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Актуалните документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, се представят от участника, избран за изпълнител, преди сключване на договора.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Жалбите се подават съгласно сроковете по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/09/2018