Suministros - 402785-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Hvoyna: Neumáticos para vehículos ligeros y para vehículos pesados

2018/S 178-402785

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Yuzhnotsentralno darzhavno predpriyatie — gr. Smolyan, teritorialno podelenie na Darzhavno gorsko stopanstvo — s. Hvoyna
2016195800391
ul. „Kap. Petko voyvoda“ No. 2
s. Hvoyna
4890
Bulgaria
Persona de contacto: Angel Bezergyanov
Teléfono: +359 87880-1400
Correo electrónico: dgshvoyna@ucdp-smolian.com
Fax: +359 99999-9999
Código NUTS: BG424

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.ucdp-smolian.com

Dirección del perfil de comprador: http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=1762

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=1762
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: дейности по чл. 165 от Закона за горите

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Доставка чрез закупуване на гуми за превозни средства, както и за машини за извършване на изкопни работи, строителни машини и оборудване за нуждите на ТП „ДГС Хвойна“ по обособени позиции

II.1.2)Código CPV principal
34350000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Доставка на гуми за мотоциклети, автомобили, микробуси, камиони, самосвали, машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване (в т.ч. монтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти и др.). Описание на артикулите по вид се съдържа в техническа спецификация — приложение № 2 от документацията за участие.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 18 000.00 BGN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на гуми за мотоциклети, автомобили и микробуси (в т.ч. монтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти и др.)

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34350000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG424
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Административната сграда на ТП „ДГС Хвойна“ с адрес с. Хвойна, ул. „Кап. Петко войвода“ № 2, общ. Чепеларе или в сервизната база на изпълнителя на територията град Смолян, Чепеларе или град Асеновград.

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на гуми за мотоциклети, автомобили и микробуси (в т.ч. монтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти и др.) включва доставка на гуми за леки и товарни коли, монтаж, демонтаж, баланс нови и използвани гумите. Описание на артикулите по вид се съдържа в техническа спецификация — приложение № 2 от документацията за участие

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 10 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на гуми за камиони, самосвали, машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване (в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти и др.)

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34352000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG424
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Административната сграда на ТП „ДГС Хвойна“ с адрес с. Хвойна, ул. „Кап. Петко Войвода“ № 2, общ. Чепеларе или в сервизната база на изпълнителя на територията град Смолян, Чепеларе или град Асеновград.

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на гуми за камиони, самосвали, машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване (в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти и др.) включва доставка на гуми за самосвал и машина за извършване на изкопно-насипни работи и монтаж, демонтаж и баланс на нови и използвани гуми. Описание на артикулите по вид се съдържа в техническа спецификация — приложение № 2 от документацията за участие.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 8 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Възложителят не поставя изисквания относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност и за двете обособени позиции.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние и за двете обособени позиции.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите — попълва се част IV, раздел В „Технически и професионални способности“ от ЕЕДОП.

2. За доказване на изискването участникът попълва се част IV, раздел В „Технически и професионални способности“, т. 9 от ЕЕДОП, като посочва сервизните бази за изпълнение на поръчката с посочване на точен адрес на същите, както и съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката, с посочване на точното им наименование и брой.

3. За доказване на изискването участникът попълва таблицата в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, т. 2) от ЕЕДОП под формата на списък на техническите лица, които ще изпълняват поръчката, с посочени имена и професионален опит.

4. За доказване на изискването участникът представя списък-декларация на склад или магазин на територията на страната за нови неупотребявани автомобилни гуми за МПС с посочване на точен адрес на същите — попълва се част IV, раздел В „Технически и професионални способности“, т. 9 от ЕЕДОП.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. Участникът в процедурата и за двете обособени позиции трябва да е изпълнил минимум 1 (една) доставка с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката, за последните 3 (три) години, считано от датата, посочена като краен срок за получаване на оферти.

* Под дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, се разбира дейности по извършване на доставка на гуми за превозни средства, както и за машини за извършване на изкопни работи, строителни машини и оборудване, включително демонтаж, монтаж и баланс на гумите.

„Изпълнена“ е тази доставка, чието изпълнение е приключило до датата на подаване на офертата в рамките на заложения от възложителя период, независимо от датата на възлагането ѝ.

2. Участникът трябва да има на разположение сервизна база на територията на град Смолян, град Чепеларе и/или град Асеновград. Сервизната база следва да бъде снабдена със следното необходимо техническо оборудване за изпълнение на поръчката — стенд за демонтаж, монтаж и баланс на гуми — 1 бр.

3. Участникът следва да разполага с 2 лица — наети на трудов договор, отговарящи за изпълнението на услугата, с квалификация, съответстваща на предмета на поръчката.

4. Участникът следва да разполага с 1 (един) склад или магазин на територията на страната за нови неупотребявани автомобилни гуми за МПС.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 19/10/2018
Hora local: 17:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 4 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 22/10/2018
Hora local: 14:00
Lugar:

Административната сграда на ТП „ДГС Хвойна“, ул. „Кап. Петко войвода“ № 2, община Чепеларе.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Обжалвания, свързани с настоящата процедура, се извършват по реда на глава 27 „Производство по обжалвания“ от Закона за обществените поръчки. Сроковете за подаване на жалба са конкретизирани в чл. 197, ал. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/09/2018