Suministros - 402788-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Gorzów Wlkp.: Gasoil

2018/S 178-402788

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Inneko Sp. z o.o.
5990206400
ul. Teatralna 49
Gorzów Wlkp.
66-400
Polonia
Persona de contacto: Joanna Lodzińska
Teléfono: +48 601211929
Correo electrónico: j.lodzinska@inneko.pl
Código NUTS: PL431

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.bip.inneko.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.bip.inneko.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
I.5)Principal actividad
Otra actividad: gospodarka odpadami

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup i sukcesywna dostawa oleju napędowego

Número de referencia: ZP/PN/06/2018
II.1.2)Código CPV principal
09134100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby Inneko Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. na teren:

a. zakładu unieszkodliwiania odpadów tj. Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych przy ul. Małyszyńskiej 180 obręb-7 Chróścik, 66-400 Gorzów Wlkp.

b. Pola golfowego Zawarcie ul. Śląska 52, 66-400 Gorzów Wlkp.

3. Całkowita wielkość zamówienia: 305 000 litrów. Podana wielkość całkowitego zapotrzebowania Zamawiającego na paliwo może ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu maksymalnie o 20 %.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL43
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zakład unieszkodliwiania odpadów tj. Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych przy ul. Małyszyńskiej 180 obręb-7 Chróścik, 66-400 Gorzów Wlkp.

Pole golfowe Zawarcie ul. Śląska...

II.2.4)Descripción del contrato:

4. Dostawy oleju napędowego będą realizowane w ilościach zależnych od bieżących potrzeb Zamawiającego, jednorazowo około:

a. do zakładu unieszkodliwiania odpadów przy ul. Małyszyńskiej 180 w Gorzowie Wlkp., ok. 7 000 l. – co 7 do 10 dni; miesięcznie ok. 25 335 – 26 000 l.

b. na pole golfowe Zawarcie przy ul. Śląskiej 52 w Gorzowie Wlkp., ok 2 000 l. – 2 dwa razy w roku.

5. Czas na realizację pojedynczej dostawy: Zamawiający wymaga, aby poszczególne dostawy do miejsc realizacji zamówienia odbywały się w godzinach od 7:00 do 20:00, w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia jednostkowego, z wyłączeniem sobót, niedziel, oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

6. Zamawiający każdorazowo wymagać będzie od wykonawcy przedłożenia aktualnego świadectwa jakości (atestu) kupowanego oleju napędowego.

7. Dostawy przedmiotu umowy będą odbywać się autocysterną wyposażoną w zalegalizowany licznik paliwa.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do każdorazowej kontroli ilości oraz wyrywkowej kontroli dostarczonego oleju napędowego pod względem jakości, a w przypadku stwierdzenia przez niezależne laboratorium, że pobrana z autocysterny w obecności kierowcy próbka oleju nie spełnia wymagań jakości, Zamawiający upoważniony jest do żądania od Wykonawcy wymiany go na wolny od wad ze wskazaniem terminu tej wymiany, a Wykonawca zobowiązany jest dokonać wymiany w tym terminie. Ponadto, jeżeli próbka oleju nie spełnia wymagań jakości, Wykonawca zwróci Zamawiającemu poniesione z tego tytułu koszty, w tym przeprowadzenia badań laboratoryjnych, w terminie 14 dni od wezwania i mogą one zostać potrącone z ceny Wykonawcy.

9. Wszelkie obowiązki związane z transportem przyjmie na siebie Wykonawca,

10. Wykonawca zobowiązany jest:

a. poinformować Zleceniodawcę o przewidywanych lub zaistniałych już przeszkodach w dostawie

b. przestrzegać przepisów BHP, a w szczególności obowiązujących przepisów i procedur na terenie zakładów.

11. Na teren zakładów będą mogły wjechać tylko samochody, które zostały wcześniej zgłoszone osobie wskazanej do kontaktu ze strony Zamawiającego. Zgłoszenie odbywa się w formie elektronicznej lub telefonicznej – ze wskazaniem:

a. numeru rejestracyjnego pojazdu

b. danych kierowcy (imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego).

12. Środek transportu musi spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności być:

a. sprawny technicznie

b. dopuszczony do poruszania się po drogach.

13. Wymagane zabezpieczenie dotyczące transportu określają stosowne normy techniczne oraz prawo o ruchu drogowym, oraz wszelkie znane Wykonawcy okoliczności dotyczące warunków transportu paliw płynnych, oraz warunków, jakich można się spodziewać na trasie przejazdu

14. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku i czystości nawierzchni dróg (zakładowych i publicznych) w trakcie wykonywania usługi. W przypadku wystąpienia sytuacji powodującej nie spełnienie powyższego warunku Wykonawca w trybie natychmiastowym przywróci zanieczyszczony teren do stanu pierwotnego.

15. W szczególności Wykonawca odpowiada za:

a. przyjęcie i realizację wszystkich otrzymanych zleceń,

b. terminowe podstawienie środka transportu,

c. dotrzymywanie uzgodnionych terminów dostawy, wg zleceń przekazywanych przez Zamawiającego.

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli wykonania usługi na każdym etapie jej realizacji.

17. Wykonawca winien zapewnić stały kontakt telefoniczny z wyznaczoną przez siebie osobą

18. Wykonawca zapewni ciągłość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na kwotę minimum 500 000,00 PLN, ciągłość koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, w okresie obowiązywania umowy

19. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania umowy w całości

20. Niezrealizowanie całego przedmiotu umowy w okresie jej trwania nie powoduje jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu.

21. W razie awarii jednostek sprzętowych Wykonawca zapewni ciąg...

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena / Ponderación: 60 %
Criterio relativo al coste - Nombre: Czas reakcji od zgłoszenia Zamawiającego do realizacji dostawy / Ponderación: 40 %
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 02/01/2019
Fin: 31/12/2019
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie precyzuje szczególnego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 500 000,00 PLN, wraz z opłaconą składką. W przypadku, gdy termin obowiązywania polisy będzie się kończył przed terminem zakończenia umowy, wykonawca na 14 dni przed upływem tego terminu ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia warunek zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli Wykonawcy wykażą, że każdy z nich spełnia warunek udziału w postępowaniu oceniany.

1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. Polisa winna być aktualna na dzień składania i otwarcia ofert. Jeżeli z ww. dokumentu nie wynika, że składka została opłacona, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć potwierdzenie jej opłaty lub opłat raty składki wymagalnej na dzień otwarcia. Ze względu na specyfikę zawierania umów ubezpieczeniowych, obejmujących okresy nie dłuższe niż jeden rok dopuszczalne jest po podpisaniu umowy sukcesywne przedstawianie dowodów opłacania polisy lub przedstawienie nowej polisy OC zawartej na kres obowiązywania umowy.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: koncesje, zezwolenia lub licencje, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem:

Aktualna koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi udzieloną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności; ważna na dzień składania ofert koncesja na obrót paliwami ciekłymi udzielona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 24/10/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 24/10/2018
Hora local: 10:15
Lugar:

W siedzibie Zamawiającego INNEKO Sp. z o.o., w sali edukacyjnej ul. teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

2. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę, jest poczta elektroniczna. UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi, bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

JEDZ należy przesłać na adres email: pzp@inneko.pl

a) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf,.doc, .docx, .rtf,.xps, .odt.

b) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD (ec.europa.eu.growth/tools-databases/epsd) lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.

c) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.

d) Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign)

lub komercyjnych.

e) Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty składanej w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.

f) Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację wykonawcy (np. JEDZ do oferty 658 – w takim przypadku numer ten musi być wskazany w treści oferty).

g) Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ.

h) Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera pocztowego zamawiającego.

i) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.

j) Przekazanie Zamawiającemu JEDZ w innym trybie niż drogą elektroniczną w sposób określony w niniejszej SIWZ, będzie uważane za niezłożenie JEDZ, co w konsekwencji będzie powodowało wdrożenie przez Zamawiającego odpowiednich procedur i sankcji określonych w ustawie PZP na wypadek niezłożenia JEDZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy przysługują wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Środkami ochrony prawnej są:

1. odwołanie zgodnie z art. 180 ustawy,

2. skarga do sądu, zgodnie z art. 198a ustawy.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/09/2018