Suministros - 402794-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Lubartów: Memorias flash

2018/S 178-402794

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Zespół Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki
ul. Chopina 6
Lubartów
21-100
Polonia
Persona de contacto: Krystyna Miętek
Teléfono: +48 818552770
Correo electrónico: koordynatorszkolny@zs2.lubartow.pl
Fax: +48 818552770
Código NUTS: PL814

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://zs2.lubartow.pl/proba/index.php

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso restringido a los pliegos de la contratación. Puede obtenerse más información en: http://zs2.lubartow.pl/proba/index.php
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Zespół Szkół
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup pamięci przenośnych (pendrive) dla Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie

II.1.2)Código CPV principal
30234600
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

2.1 Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż pamięci przenośnych (pendrive) dla Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie w ramach projektu pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Pamięć przenośna – pendrive w ilości - 280 szt. w II etapach:

Pojemność: min. 64 GB

Minimalna prędkość odczytu: 150 MB/s

Minimalna prędkość zapisu: 50 MB/s

Interfejs: USB 3.1 1gen/USB 3.0, kompatybilność z USB 2.0

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL81
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zespół Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki, ul. Chopina 6, 21-100 Lubartów, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

2.1 Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż pamięci przenośnych (pendrive) dla Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie w ramach projektu pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Pamięć przenośna – pendrive w ilości - 280 szt. w II etapach:

Pojemność: min. 64 GB

Minimalna prędkość odczytu: 150 MB/s

Minimalna prędkość zapisu: 50 MB/s

Interfejs: USB 3.1 1gen/USB 3.0, kompatybilność z USB 2.0

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 40
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/06/2019
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Numer projektu: RPLU.12.04.00-06-0003/17

II.2.14)Información adicional

„Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych)

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach ubezpieczeniowych;

d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego nr 28 8707 0006 0021 3078 2000 0033

Z adnotacją „Wadium – sprzedaż pamięci przenośnej”

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia w oparciu o:

— przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy.

Sposób wykazania braku podstaw wykluczenia wskazano w rozdziale 5 SIWZ.

Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania (art. 24 ust. 12 ustawy).

Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełniania Jednolitego Dokumentu, znajdują się także w wyjaśnieniach Urzędu Zamówień Publicznych (UZP), dostępnych na stronie internetowej www.uzp.gov.pl, Repozytorium wiedzy w zakładce Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.

Załącznik nr 4 do SIWZ stanowi plik w formacie xml, który po zaimportowaniu do narzędzia dostępnego pod adresem: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl

Umożliwi wypełnienie JEDZ za pomocą powyższego narzędzia i w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.

W celu wypełnienia JEDZ należy wykonać kolejno następujące czynności:

— pobrać plik stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ,

— wskazać, że podmiot korzystający z narzędzia jest wykonawcą,

— zaznaczyć czynność zaimportowania ESPD,

— załadować pobrany plik, wybrać państwo wykonawcy i przejść dalej, do wypełniania JEDZ.

JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności,o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna. Uwaga! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.7.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

JEDZ należy przesłać na adres e-mail: jedz@zs2.lubartow.pl

Szczegóły określono w SIWZ.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w Rozdziale 4 oraz wykazania braku wskazanych tam podstaw do wykluczenia, wszyscy wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12)-23). Wykonawca składa powyższe oświadczenie w formie jednolitego dokumentu zamówienia JEDZ - sporządzone według wzoru standardowego formularza określonego rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. – zakres oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego określa Załącznik nr 2 do SIWZ dla każdej z części oddzielnie.

Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa.

Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ustawy,w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 25/10/2018
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 25/10/2018
Hora local: 09:15
Lugar:

8.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.10.2018 r. o godz. 9:15 w siedzibie Zamawiającego:

Zespół Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki, ul. Chopina 6, 21-100 Lubartów, pokój nr 6, POLSKA

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od terminu składania ofert.

Zamawiający zgodnie z art. 24aa. ust. 1 ustawy przewiduje zastosowanie procedury odwróconej.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt. 4.1 i 4.2 SIWZ, tj.:

Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ;

Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

— sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.

Dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - o ile wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587701
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl

Dirección de internet: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy.

Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni -jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego.

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587701
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl

Dirección de internet: http://uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/09/2018