Suministros - 402813-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Zakliczyn: Mobiliario y equipo diverso

2018/S 178-402813

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego
Lusławice 250
Zakliczyn
32-840
Polonia
Persona de contacto: Ilona Suchecka
Teléfono: +48 146651030
Correo electrónico: przetargi@penderecki-center.pl
Código NUTS: PL21

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://bip.penderecki-center.pl/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.bip.penderecki-center.pl/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Narodowa Instytucja Kultury
I.5)Principal actividad
Ocio, cultura y religión

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Wykonanie ekspozycji pt. Krzysztof Penderecki - Dziedzictwo Polskiej Muzyki XX i XXI wieku w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego

Número de referencia: ECM/3/2018
II.1.2)Código CPV principal
39150000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspozycji pt. Krzysztof Penderecki - Dziedzictwo Polskiej Muzyki XX i XXI wieku w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 9 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia zawarty został również w rozdz. III SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39154000
32342410
32342412
32322000
30231300
30231320
32521000
14820000
39713100
31224400
31320000
48000000
51313000
45212310
45315100
45314300
45314000
45311100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL21
II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspozycji pt. Krzysztof Penderecki - Dziedzictwo Polskiej Muzyki XX i XXI wieku w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 9 do SIWZ, na który składają się:

— Projekt wykonawczy: (Tom I, część AR, Architektura; Tom I, część GR, Grafika; Tom I, część AK, Akustyka; Tom I, część TB, Technologia stanowisk baru; Tom II, część KO, Konstrukcja; Tom III, część IS, Instalacje sanitarne; Tom IV, część IE, instalacje Elektryczne i Teletechniczne; Tom V, część AV, Instalacje audiowizualne,

— Kosztorysy Inwestorskie,

— Przedmiary,

— Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

3. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdz. III SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Doświadczenie Kierownika Projektu / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Doświadczenie Specjalisty ds. sprzętu AV / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/04/2019
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

POIS.08.01.00-00-1022/16

II.2.14)Información adicional

1. Dotyczy projektu pn. „Ekspozycja pt. Krzysztof Penderecki - Dziedzictwo Polskiej Muzyki XX i XXI wieku w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego”, współfinansowanego ze środków UE w ramach POIŚ 2014-2020, Priorytet VIII.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadku braku przyznania środków finansowych, na podstawie art. 93 ust. 1 a ustawy Pzp.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca składa następujący dokument: informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował 2 (dwie) dostawy wraz montażem sprzętu audiowizualnego na potrzeby wystawy stałej lub czasowej na kwotę minimum 500 000,00 PLN brutto każda.

2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje następującymi osobami:

— Kierownik Projektu (1 osoba) – bezpośrednio odpowiedzialny za realizację zamówienia, który musi spełnić łącznie następujące kryteria: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert kierował co najmniej 2 (dwoma) przedsięwzięciami, w ramach których wykonywane były i instalowane eksponaty wystawiennicze, z których co najmniej jedno przedsięwzięcie obejmowało wykonanie i instalację wystawy interaktywnej o powierzchni nie mniejszej niż 500m2,

— Specjalista ds. sprzętu AV (1 osoba) - posiadający doświadczenie w instalacji sprzętu audiowizualnego dla co najmniej 2 (dwóch) ekspozycji stałych i/lub czasowych,

— Kierownik Robót (1 osoba) - posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej 2 (dwóch) zadań polegających na wykonaniu robót, które obejmowały m.in. instalację sprzętu i wyposażenia w obiekcie budowlanym użyteczności publicznej,

— Kierownik Robót Elektrycznych (1 osoba) – posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadający doświadczenie przy realizacji co najmniej 2 (dwóch) robót w zakresie ww. sieci w obiektach budowlanych użyteczności publicznej,

— Konstruktor (1 osoba) – posiadający wykształcenie wyższe w zakresie nauk technicznych, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert brał udział w co najmniej 1 (jednym) przedsięwzięciu, w ramach którego instalowane były interaktywne eksponaty wystawiennicze

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca składa następujący dokument:

— wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy,

— wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20 000 PLN przed upływem terminu składania ofert, na warunkach opisanych w SIWZ. Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wysokość zabezpieczenia będzie wynosiła 8 % wartości brutto oferty. Umowa zostanie podpisana zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 18/10/2018
Hora local: 13:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 18/10/2018
Hora local: 13:15
Lugar:

Otwarcie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (Lusławice 250, 32-840 Zakliczyn, POLSKA)

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Komisja Przetargowa

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Wraz z ofertą Wykonawca składa Formularz ofertowy, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (w formie elektronicznej), dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz następujące dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia (na podstawie w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt 1), 4), 5), 6), 7) i 8) ustawy Pzp):

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - według wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ;

5) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - według wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ;

6) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) - według wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ;

7) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp - według wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ;

8) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy - według wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ;

9) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

*Inne informacje w zakresie oświadczeń i dokumentów znajdują się w rozdz. VI i VII SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polonia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/09/2018