Suministros - 402895-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Szczecin: Guantes desechables

2018/S 178-402895

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie
000288900
al. Powstańców Wielkopolskich 72
Szczecin
70-111
Polonia
Persona de contacto: Przemysław Frączek
Teléfono: +48 914661087
Correo electrónico: zamowienia@spsk2-szczecin.pl
Fax: +48 914661113
Código NUTS: PL424

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.spsk2-szczecin.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://zamowienia.spsk2-szczecin.pl/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM
000288900
al. Powstańców Wielkopolskich 72, budynek C (Dyrekcja), pokój nr 13
Szczecin
70-111
Polonia
Persona de contacto: Sekretariat Dyrektora SPSK-2 PUM
Teléfono: +48 914661010
Correo electrónico: zamowienia@spsk2-szczecin.pl
Fax: +48 914661015
Código NUTS: PL424

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.spsk2-szczecin.pl

I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa rękawic diagnostycznych i uchwytów do rękawic

Número de referencia: ZP/220/78/18
II.1.2)Código CPV principal
18424300
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic diagnostycznych i uchwytów do rękawic których szczegółowy opis oraz wymagane parametry techniczne zawiera załącznik nr 4A.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 2 547 400.00 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para número máximo de lotes: 2
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie 1

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
18424300
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL424
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magazyn Główny Zamawiającego

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic diagnostycznych i uchwytów do rękawic których szczegółowy opis oraz wymagane parametry techniczne zawiera załącznik nr 4A.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 916 500.00 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

2. Wykonawcy powinni wnieść wadium w kwocie:

a) w przypadku składania ofert na wszystkie zadania 38 000,00 PLN (słownie złotych: trzydzieści osiem tysięcy 00/100)

b) w przypadku złożenia oferty na poszczególne zadania:

Zadanie 1 28 000,00 PLN

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie 2

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
18424300
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL424
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magazyn Główny Zamawiającego

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic diagnostycznych i uchwytów do rękawic których szczegółowy opis oraz wymagane parametry techniczne zawiera załącznik nr 4A.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 630 900.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

2. Wykonawcy powinni wnieść wadium w kwocie:

a) w przypadku składania ofert na wszystkie zadania 38 000,00 PLN (słownie złotych: trzydzieści osiem tysięcy 00/100)

b) w przypadku złożenia oferty na poszczególne zadania:

Zadanie 2 10 000,00 PLN

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1.1. posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania tego warunku

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń i dokumentów:

W celu potwierdzenia warunku dotyczącego posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej – nie dotyczy

2. W celu potwierdzenia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda złożenia Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentu, o którym mowa w pkt 2 Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów potwierdzających w wystarczający sposób spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał posiadanych środków finansowych bądź zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż

Zadanie 1 100 000,00 PLN

Zadanie 2 25 000,00 PLN

W przypadku składania oferty na więcej niż 1 zadanie Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca wykazał posiadanie środków finansowych bądź zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż suma wartości określonych dla zadań których dotyczy oferta (np. Wykonawca składa ofertę na zadania nr 1 i 2, wówczas musi wykazać posiadanie środków finansowych, bądź zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż 125 000,00 PLN)

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń i dokumentów:

W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę posiadania zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda złożenia Wykazu dostaw wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do formularza oferty oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

5. Dowodami, o którym mowa w pkt 4 są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy: w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał wykonanie/wykonywanie co najmniej 3 głównych dostaw, których przedmiotem były dostawy rękawic medycznych, każda na wartość brutto nie mniejszą niż:

Zadanie 1 150 000,00 PLN

Zadanie 2 52 000,00 PLN

1.3.1. Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia w kilku zadaniach ta sama dostawa może posłużyć mu do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w więcej niż jednym zadaniu, jednakże pod warunkiem, że jej wartość nie będzie mniejsza niż suma wartości określonych w tych zadaniach w ppkt 1.2. np. Wykonawca składa oferty częściowe na zadania 1 i 2 wówczas może wykazać wykonanie jednej dostawy głównej o wartości nie mniejszej 202 000,00 PLN brutto wraz z podaniem, których zadań dotyczy wskazana dostawa główna. Niedopuszczalne jest wskazanie spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia dla danego zadania w ten sposób, że dopiero łączna wartość dwóch lub większej ilości dostaw głównych będzie odpowiadała wartości wymaganej dla danego zadania.

1.3.2. W przypadku zamówienia będącego w trakcie realizacji warunek dotyczący wartości zamówienia powinien być spełniony przed upływem terminu składania oferty.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający, poza możliwością zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 i 6 Pzp, przewiduje również możliwość dokonania zmiany umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących okolicznościach:

a) obniżenia ceny lub innych zmian korzystnych dla Zamawiającego

b) wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 11 i 12 umowy

c) wprowadzenia do obrotu po zawarciu umowy nowych wyrobów o lepszej jakości od wyrobów stanowiących przedmiot umowy, o ile zostaną spełnione warunki określone w § 11 ust. 2-7 umowy

d) zmiany wysokości cen jednostkowych w przypadkach określonych w § 6 ust 4-5 umowy

3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 dokonywane są w drodze aneksu do umowy. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 2 jest nieważna.

4. Warunkiem dokonania zmiany umowy jest wystąpienie przez stronę zainteresowaną wprowadzeniem zmian do umowy z pisemnym wnioski

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 25/10/2018
Hora local: 12:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 23/12/2018
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 25/10/2018
Hora local: 13:00
Lugar:

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 13 (Sekretariat), budynek C (Budynek Administracyjny). 2. Otwarcie ofert w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 11, budynek M.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otwarcie publiczne

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pedido electrónico
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

3. W celu potwierdzenia, że przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:

3.1. dokumenty w postaci ulotek, katalogów (kart katalogowych) broszur lub innych dokumentów określanych dalej jako „materiały informacyjne producenta”, z wyraźnym zaznaczeniem, których zadań i pozycji dotyczą, zawierające co najmniej:

— wskazanie producenta oraz nazwy wyrobu lub uchwytu,

— wskazanie wszystkich oferowanych rozmiarów, typów wyrobów lub uchwytów wraz z ich numerami katalogowymi (jeśli posiadają numery katalogowe).

3.2. materiały informacyjne winny być wystawione przez producenta oferowanego wyrobu/uchwytu bądź jego autoryzowanego przedstawiciela. W przypadku, gdy producent lub autoryzowany przedstawiciel producenta oferowanego wyrobu/uchwytu ma siedzibę poza granicami RP materiały informacyjne winny być załączone w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski. Na materiałach informacyjnych winien znajdować się np. znak firmowy (logo) producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, względnie inna informacja świadcząca o tym, że materiały zawierają dane opracowane przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta.

Uwaga:

W przypadku, gdy dokumenty wymienione w ppkt 3.1. nie będą zawierały informacji, o których mowa w ppkt 3.2, zamawiający dopuszcza możliwość załączenia do oferty oświadczenia wystawionego przez producenta bądź autoryzowanego przedstawiciela producenta zawierającego wymagane informacje.

Na materiałach informacyjnych winien znajdować się np. znak firmowy (logo) producenta względnie inna informacja świadcząca o tym, że ww. materiały zawierają dane opracowane przez producenta. Natomiast inne materiały informacyjne, które zostały wystawione przez producenta na potrzeby prowadzonego postępowania przetargowego winny być podpisane przez producenta i opatrzone pieczęcią firmową producenta oraz pieczęcią imienną osoby składającej podpis.

3.3. Aktualnych dokumentów w postaci raportów z badań oferowanych wyrobów wskazujących w swojej treści nazwę handlową badanych rękawic oraz numer zadania i pozycji zawierających informacje o parametrach bezwzględnie wymaganych oraz badanych w kryterium jakość wskazanych w załączniku nr 4A z zastrzeżeniem pkt 3.4.

3.4. Zamawiający wymaga, aby:

a) raporty badania na przenikanie cytostatyków rękawic oferowanych na zadaniu 1 pozycja 2 oraz zadaniu 2 pozycja 1 oraz zadanie 2 pozycja 2 sporządzone były zgodnie z ASTM D6978

b) raporty badania na przenikanie mikroorganizmów rękawic oferowanych na zadaniu 2 pozycja 1 sporządzone były zgodnie z ASTM F1671

3.5. Próbek oferowanych wyrobów i uchwytów w następujących ilościach:

a) zadanie 1 poz. 1 (diagnostyczne winylowe) – 2 opakowania jednostkowe w rozmiarach, S, L, M,

b) zadanie 1 poz. 2 (diagnostyczne nitrylowe) – 2 opakowania w każdym oferowanym rozmiarze XS, S, M, L, XL

c) zadanie 1 pozycja 3 (diagnostyczne lateksowe) – 2 opakowania w każdym oferowanym rozmiarze XS, S, M, L, XL

d) zadanie 1 pozycja 4 - 1 sztuka dozownika do opakowań jednostkowych rękawic

e) zadanie 2 pozycja 1 (diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka) – 2 opakowania w rozmiarze (S, M, L, XL)

e) zadanie 2 pozycja 2 (diagnostyczne nitrylowe długie) – 2 opakowania w każdym oferowanym rozmiarze XS, S, M, L, XL

f) zadanie 2 pozycja 3 - 1 sztuka dozownika do opakowań jednostkowych rękawic

3.6. Załączenie do oferty próbek i dokumentów o których mowa w pkt. 3.1-3.5 ma na celu:

a) zbadanie oferowanych wyrobów pod kątem posiadania parametrów bezwzględnie wymaganych przez Zamawiającego.

b) dokonania oceny wyrobów i uchwytów w kryterium jakości według punktacji zawartej w SIWZ.

3.7. Próbki powinny być zapakowane i opisane w sposób pozwalający na jednoznaczne ustalenie, której oferty dotyczą. Opis powinien zawierać nazwę Wykonawcy oraz nazwę i numer zadania.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Odwołanie wnosi się w terminie określonym w art. 182 Pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu na wniesienie odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/09/2018