Suministros - 402915-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Kąty Wrocławskie: Abonos diversos

2018/S 178-402915

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Zybiszowie
Zybiszów 1
Kąty Wrocławskie
55-080
Polonia
Persona de contacto: Marcin Włodarczyk
Teléfono: +48 713342010
Correo electrónico: sdoo.zybiszow@coboru.pl
Fax: +48 713342017
Código NUTS: PL51

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.zybiszow.coboru.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.zybiszow.coboru.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Oddział Terenowy Agencji Wykonawczej
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Doświadczalnictwo odmianowo-rolnicze

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa nawozów różnych

Número de referencia: 5D/2018
II.1.2)Código CPV principal
24440000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem postępowania jest zakup (dostawa) nawozów różnych (azotowych, wieloskładnikowych i wapniowych) dla Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Zybiszowie i podległych jej Zakładów Doświadczalnych w Krościne Małej, Tarnowie, Tomaszowie Bolesławieckim, Naroczycach, Jeleniej Górze oraz Bukówce. Asortyment i wielkość dostaw zawarte są w SIWZ. Zamówienie podzielone jest na cztery części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na jedną lub więcej części. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na wybrane przez siebie zadanie lub zadania. Zadanie jest niepodzielne i stanowi całość. Dostarczone nawozy muszą posiadać aktualne pozwolenie właściwego Ministra dopuszczające je do obrotu na terenie kraju, a także spełniać wymogi dotyczące oznakowania, zgodnie z postanowieniami ustawy o nawozach i nawożeniu.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa nawozów azotowych

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
24440000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL51
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

COBORU SDOO w Zybiszowie oraz podległe jej ZDOO – teren województwa dolnośląskiego.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy dostawy nawozów azotowych:

A - 161,0 ton saletry amonowej

B – 94,0 tony mocznika

C - 16,15 tony siarczanu amonu

D - 24,0 saletry (zaksan)

E – 10,0 ton saletrosanu 26

Zadanie jest niepodzielne – do realizacji w całości.

Szczegółowe informacje dotyczące przemiotu zamówienia zawarte zostały w SIWZ

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: Termin płatności / Ponderación: 20
Criterio relativo al coste - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 20
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 31/01/2019
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa nawozów wieloskładnikowych

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
24440000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL51
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

COBORU SDOO w Zybiszowie oraz podległe jej ZDOO – teren województwa dolnośląskiego.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 2 dotyczy dostawy nawozów wieloskładnikowych:

A - 163 tony nawozu wieloskładnikowego NPK (6:20:30)

B - 34,3 ton soli potasowej

C – 0,3 tony siarczanu magnezu

D– 22,25 tony nawozu siarkowo-magnezowego

E – 1,2 tony siarczanu potasu granulowanego

F – 27,0 ton nawozu fosforowego

G – 0,5 tony nawozu fosforowo-wapniowego

Zadanie jest niepodzielne – do realizacji w całości.

Szczegółowe informacje dotyczące przemiotu zamówienia zawarte zostały w SIWZ

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: Termin płatności / Ponderación: 20
Criterio relativo al coste - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 20
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 31/07/2019
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa nawozów wapniowych

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
24440000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL51
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

COBORU SDOO w Zybiszowie oraz podległe jej ZDOO – teren województwa dolnośląskiego.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 3 dotyczy dostawy nawozów wapniowych:

A - 200,0 ton wapna węglanowo - magnezowego

B - 15,0 ton wapna nawozowego granulowanego

C – 3,0 tony nawozu wapniowego Perlka

Zadanie jest niepodzielne – do realizacji w całości.

Szczegółowe informacje dotyczące przemiotu zamówienia zawarte zostały w SIWZ

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: Termin płatności / Ponderación: 20
Criterio relativo al coste - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 20
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 31/07/2019
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa nawozu wapniowo-magnezowego Dolomitu

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
24440000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL51
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

ZDOO Tomaszów Bolesławiecki, Tomaszów Bolesławiecki 145, 59-700 Bolesławiec, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 4 dotyczy dostawy nawozu wapniowo-magnezowego:

A - 500,0 ton nawozu wapniowo-magnezowego Dolomitu

Zadanie jest niepodzielne – do realizacji w całości.

Szczegółowe informacje dotyczące przemiotu zamówienia zawarte zostały w SIWZ

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: Termin płatności / Ponderación: 20
Criterio relativo al coste - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 20
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 31/07/2019
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych we wzorze umowy w SIWZ. Zmiany mogą dotyczyć terminu realizacji zamówienia, sposobu jego realizacji, a także wynagrodzenia wykonawcy. Zmiana wymaga aneksu w formie pisemnej. Szczegóły dotyczące warunków realizacji umowy zawiera załącznik do SIWZ.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 31/10/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 31/10/2018
Hora local: 10:30
Lugar:

COBORU Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Zybiszowie, Zybiszów 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, sala konferencyjna, POLSKA.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. Realizacja zamówienia następować będzie sukcesywnie od dnia podpisania umowy do: zadanie nr 1 maksymalnie 31.1.2019 roku, zadanie nr 2, 3, 4 maksymalnie 31.7.2019 roku. Podstawą każdej dostawy będzie zamówienie (pisemne lub telefoniczne) określające dokładną ilość zamówienia oraz warunki dostawy.Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Szczegóły w pkt. XIV SIWZ.

2. Dostawa przedmiotu zamówienia, po telefonicznym lub pisemnym zamówieniu, odbywać się będzie transportem Wykonawcy pod adresy wskazane w SIWZ, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00. Koszt transportu należy wkalkulować w cenę oferty. Zamawiający nie poniesie z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.

3. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

1) Formularz ofertowy i cenowy- wypełniony zgodnie z załącznikiem do SIWZ

2) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ w formie elektronicznej)

3) Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym

4) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych.

W celu wykazania, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, wraz z ofertą przetargową wykonawca złoży stosowne oświadczenie w formie: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik do SIWZ.

JEDZ musi spełniać wymagania dotyczące elektronizacji systemu zamówień publicznych. Szczegóły dotyczące JEDZ opisano poniżej (pkt. VIII SIWZ), a także w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

4. Zamawiający wymaga wniesienia wadium - informacje dotyczące wadium zawarte są w SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/09/2018