Suministros - 402940-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Kladnitsa: Remolques

2018/S 178-402940

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Teritorialno podelenie „Darzhavno lovno stopanstvo Vitoshko—Studena“
2016275060279
obl. Pernik
s. Kladnitsa
2347
Bulgaria
Persona de contacto: Vladimir Panayotov
Teléfono: +359 886899026
Correo electrónico: dlsvitoshko@abv.bg
Fax: +359 884884734
Código NUTS: BG414

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.dls-vitoshko.com/bg/

Dirección del perfil de comprador: http://www.dls-vitoshko.com/bg/orders_new/order/4/pr/124

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: териториално поделение на държавно предприятие
I.5)Principal actividad
Otra actividad: лов и дърводобив

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Доставка чрез закупуване на 1 брой ново хладилно ремарке за автомобил за нуждите на ТП „ДЛС Витошко—Студена“

Número de referencia: 02724-2018-0048
II.1.2)Código CPV principal
34223300
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

„Доставка чрез закупуване на 1 брой ново хладилно ремарке за автомобил за нуждите на ТП „ДЛС Витошко—Студена“

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 29 850.00 BGN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34223300
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG414
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Административна сграда на ТП „ДЛС Витошко—Студена“, с. Кладница и ловен дом „Студена“

II.2.4)Descripción del contrato:

„Доставка чрез закупуване на 1 брой ново хладилно ремарке за автомобил за нуждите на ТП „ДЛС Витошко—Студена“

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Срок за доставка / Ponderación: 20 %
Criterio de calidad - Nombre: Гаранция / Ponderación: 20 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Разпределението на тежестта на използваните критерии за възлагане е примерно, използваната методология за оценка на офертите, подробно описана в документацията към поръчката, не позволява точно процентно съответствие между тежестта на различните критерии.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 121-275265
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: ПО-03-3
Denominación:

„Доставка чрез закупуване на 1 брой ново хладилно ремарке за автомобил за нуждите на ТП „ДЛС Витошко—Студена“

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
04/09/2017
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„Би енд Би Партнерс“ ООД
200454179
ул. „Дечко Йорданов“ № 3, ап. 7
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 893492071
Correo electrónico: b_bpartners@abv.bg
Fax: +359 893492071
Código NUTS: BG411

Dirección de internet: http://gorskostopanstvo.com/

El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 30 000.00 BGN
Valor total del contrato/lote: 29 850.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Съгласно чл. 197 от ЗОП

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/09/2018