Suministros - 402940-2020

Submission deadline has been amended by:  450239-2020
28/08/2020    S167

Polonia-Jarocin: Palas mecánicas, excavadoras y palas cargadoras, y otras máquinas para la minería

2020/S 167-402940

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: „ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu”
Dirección postal: Witaszyczki 1A
Localidad: Jarocin
Código NUTS: PL41 Wielkopolskie
Código postal: 63-200
País: Polonia
Persona de contacto: Magdalena Kaniewska
Correo electrónico: kaniewska@jarjarocin.pl
Teléfono: +48 627400295
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://jarocin.ezamawiajacy.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://jarocin.ezamawiajacy.pl
Puede obtenerse más información en otra dirección:
Nombre oficial: Jarocińska Agencja Rozowju Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. T. Kościuszki 15b
Localidad: Jarocin
Código NUTS: PL41 Wielkopolskie
Código postal: 63-200
País: Polonia
Persona de contacto: Magdalena Kaniewska
Correo electrónico: kaniewska@jarjarocin.pl
Teléfono: +48 627400295
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.zgo-jarocin.pl
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://jarocin.ezamawiajacy.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Gospodarka odpadami

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup sprzętu mobilnego - Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin - ładowarka teleskopowa

Número de referencia: ZGO/ZP/21/2020
II.1.2)Código CPV principal
43260000 Palas mecánicas, excavadoras y palas cargadoras, y otras máquinas para la minería
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ładowarki teleskopowej (wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgiem) do siedziby Zamawiającego.

Wymagania ogólne:

— dostawa wliczona w cenę oferty,

— przeszkolenie personelu wliczone w cenę (3 osoby),

— dostawa - 4 miesiące od dnia podpisania umowy

— gwarancja i rękojmia min. 12 miesięcy od podpisania protokołu zdawczo odbiorczego.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
43260000 Palas mecánicas, excavadoras y palas cargadoras, y otras máquinas para la minería
43300000 Maquinaria y equipo de construcción
34144710 Cargadoras sobre ruedas
34100000 Vehículos de motor
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Código NUTS: PL41 Wielkopolskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

„ZGO Sp. Z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu”

Witaszyczki 1a, 63-200 Jarocin, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ładowarki teleskopowej (wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgiem) do siedziby Zamawiającego.

Wymagania ogólne:

— dostawa wliczona w cenę oferty,

— przeszkolenie personelu wliczone w cenę (3 osoby),

— dostawa - 4 miesiące od dnia podpisania umowy

— gwarancja i rękojmia min. 12 miesięcy od podpisania protokołu zdawczo odbiorczego.

5.2. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

34100000-8 – Pojazdy silnikowe.

34144710-8 – Ładowarki jezdne.

43300000-6 - Maszyny i sprzęt budowlany.

43260000-3 - Koparki, czerparki i ładowarki, i maszyny górnicze.

5.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Tom III SIWZ.

5.4. Szczegółowe zasady realizacji zamówienia zawiera Tom II SIWZ Wzór umowy.

5.5. Przez rozwiązania równoważne należy rozumieć takie, które przedstawiają opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Warunkiem stosowania rozwiązań równoważnych jest pisemne zatwierdzenie przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich odpowiednikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać,

Że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

5.6. Informacja nt. wymagań o których mowa w art. 29 ust. 3a: Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących dostawy będące przedmiotem umowy w trakcie realizacji zamówienia.

5.7. Podwykonawstwo:

a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z dostawą przedmiotu zamówienia,

b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy,

c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt. 10 Tomu I (IDW) SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Termin płatności FV / Ponderación: 25.00
Criterio de calidad - Nombre: Układ przeniesienia napędu / Ponderación: 10.00
Criterio de calidad - Nombre: Gwarancja i ekojmia / Ponderación: 5.00
Precio - Ponderación: 60.00
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 4
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości 12 000 PLN. Wadium należy wnieść zgodnie z wym. określ. wpkt 16 SIWZ tom I.

2. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10%wynagrodzenia umownego brutto.

3. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

4. Zamówienie jest finansowane ze środków będących w dyspozycji Zamawiającego oraz został złożony wniosek o pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zgodnie z art. 93 ust. 1a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 4 miesiące od dnia podpisania umowy.

6. Przetarg nieograniczony.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zakup sprzętu mobilnego - Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin - ładowarka teleskopowa:

Zamawiający nie określa ww. warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Zakup sprzętu mobilnego - Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin - ładowarka teleskopowa:

Zamawiający nie określa ww. warunku udziału w postępowaniu.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

2. JEDZ

9.1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwany dalej JEDZ). Ofertę wraz z oświadczeniem należy złożyć poprzez Platformę Zakupową (informacje dot. składania JEDZ w formie elektronicznej opisane są w pkt 14 SIWZ oraz Informacji dla Wykonawcy znajdującej się na Platformie Zakupowej w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”). Informacje zawarte w oświadczeniu (JEDZ) będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

9.1.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej w pkt 9.1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia

W zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

9.1.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów - Wykonawca, który bierze udział samodzielnie, lecz polega

Na zdolnościach co najmniej jednego innego podmiotu, musi dopilnować, aby Zamawiający otrzymał jego własny jednolity europejski dokument zamówienia wraz z odrębnym jednolitym europejskim dokumentem zamówienia, zawierającym stosowne informacje odnoszące się do każdego z podmiotów, na których Wykonawca polega.

9.1.3. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału

W postępowaniu na zdolności lub sytuację innego podmiotu, przedkłada stosowanie do art. 22a ust. 2 ustawy Pzp, wraz z jednolitym europejskim dokumentem zamówienia zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (Formularz 2.2). Zobowiązanie musi być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

9.1.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów (JEDZ) podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez podmiot, którego dokument dotyczy.

9.1.5. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 9.6.2) SIWZ Tom I.

WAŻNE: Wykonawca wypełnia JEDZ zgodnie z Instrukcją Wykonawcy zamieszczoną na Platformie Zakupowej w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”

Z zastrzeżeniem poniższych uwag:

a) w Części II Sekcji D (Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega) Wykonawca oświadcza czy zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia (w przypadku twierdzącej odpowiedzi podaje ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych podwykonawców), natomiast Wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych podwykonawców odrębnych JEDZ, zawierających informacje wymagane w Części II Sekcja A i B oraz w Części III.

b) w Części IV Zamawiający żąda jedynie Ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji(sekcja ), bez wypełniania poszczególnych Sekcji A, B, C i D.

c) Część V (Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów) należy pozostawić niewypełnioną.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Zakup sprzętu mobilnego - Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin - ładowarka teleskopowa:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał należycie co najmniej trzy dostawy ładowarki teleskopowej o parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ TOM III.

Powyższy warunek może być spełniony przez Wykonawców łącznie.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

2. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów celem potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dot.zdolności technicznej lub zawodowej:

— wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

3. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

— katalog lub opis maszyny, która ma zostać dostarczona.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp.

2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podst. art. 24 ust. 5 pkt. 1) i 4) ustawy Pzp.

3. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy

Z udziału w postępowaniu:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji

O działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu

Do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu

Z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne

Lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz

Z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

4. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty,

O których mowa w pkt. 9.6.1) IDW budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,

O dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

5 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.6.2) IDW:

1) lit. a) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21.

2) lit. b) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

6. Dokumenty, o których mowa w pkt. 9.8.1) i pkt. 9.8.2) IDW, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7. 7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.8. IDW, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 9.9. IDW stosuje się.

8. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału

W postępowaniu, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Tom II SIWZ stanowi projekt umowy, która zostanie podpisana z wybranym Wykonawcą.

2. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23.4.1964 r.Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025) i ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U. z2019 r. poz. 1843).

3. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany oraz określenie warunków zmian zostało zawarte w SIWZ tom I i II.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 30/09/2020
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 30/09/2020
Hora local: 11:15
Lugar:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: http://jarocin.ezamawiajacy.pl/w siedzibie Jarocińskiej Agencji Rozwoju Sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 15B, 63-200 Jarocin, Polska – sala konferencyjna. Otwarcie ofert na platformie dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://jarocin.ezamawiajacy.pl/

2. Składana oferta musi zawierać:

1) Przygotowany i podpisany JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

Uwaga!

• Wykonawca ma możliwość przygotowania oraz podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym formularza JEDZ poza Platformą i złożenia go jako załącznika do oferty.

• Wykonawca ma również możliwość utworzenia, uzupełnienia i podpisania JEDZ poprzez Platformę,zgodnie z pkt 14.13.IDW poniżej oraz Instrukcją Wykonawcy zamieszczoną na Platformie Zakupowej w zakładce„Regulacje i procedury procesu zakupowego”.

2) wypełniony Formularz Ofertowy, sporządzony według wzoru formularza 2

Do SIWZ, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym – należy sporządzić poza aplikacją.

Uwaga!

• Formularz Ofertowy stanowi rozdział 2 SIWZ IDW – formularz 2 do niniejszej SIWZ.

• Formularz generowany przez Platformę Zakupową jest,,narzędziem technicznym” niezbędnym do złożenia oferty na Platformie, nie stanowi on jednak faktycznego formularza ofertowego.

• Brak złożenia Formularza Ofertowego zgodnego z formularzem 2 do SIWZ, będzie stanowił podstawę do odrzucenia oferty, stosownie do zapisów art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

• W przypadku rozbieżności w treści pomiędzy Formularzem Ofertowym (stanowiącym rozdz. 2 SIWZ IDW -formularz 2 do SIWZ), a formularzem generowanym przez Platformę Zakupową, jako wiążącą Zamawiający uzna treść formularza 2 do niniejszej SIWZ.

3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo sporządzone w formie elektronicznej podpisane certyfikowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania

W postępowaniu i zawarcia umowy.

4) Pełnomocnictwo lub inny dokument, sporządzony w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z którego wynika prawo do podpisania oferty względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać

W szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,

W szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 700, ze zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą;

5) zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów, o ile wykonawca polega na takich zasobach w celu wykazania spełnienia warunków udziału.

6) Wadium.

Ww. dokumenty:

— muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby umocowane,

— należy dodać w zakładce OFERTY poprzez wybranie polecenia „Dodaj dokument” i wybranie docelowego pliku, który ma zostać wczytany.

3. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp,.

4.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu,że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

Z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

„ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu”

Witaszyczki 1a, 63-200 Jarocin

Tel.: 62 747 24 56

Fax.: 62 747 24 56

Poczta elektroniczna: sekretariat@zgo-jarocin.pl

 Strona internetowa: www.zgo-jarocin.pl

 inspektorem ochrony danych osobowych w w/w jednostkach jest:

Pan Witold Ruciński, kontakt: iodo@jarjarocin.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO

W celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Na „Zakup sprzętu mobilnego – Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin – ładowarka teleskopowa”, nr sprawy ZGO/ZP/21/2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”,

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Jarocińskiej Agencji Rozwoju Sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 15B, 63-200 Jarocin, KRS: 0000208474, NIP: 6172084457, REGON: 251618910 oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej;

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane

W sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

*Wyjaśnienie:

Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

O udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**Wyjaśnienie:

Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Dirección de internet: www.uzp.gov/kio
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

22. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

22.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia

O zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

22.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

22.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

22.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub W postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

22.5. Terminy wniesienia odwołania: 22.5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane

W sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

22.5.2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

22.5.3.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 22.5.1. i 22.5.2. IDW wnosi się w terminie10dniod dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

22.5.4.Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia

O udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

22.6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

22.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

22.8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,

Za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018r., poz. 2188) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
25/08/2020