Suministros - 402950-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Stara Zagora: Productos farmacéuticos

2018/S 178-402950

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Universitetska mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie „Prof. D-r St. Kirkovich“ AD
123535874
ul. „Gen. Stoletov“ No. 2
Stara Zagora
6000
Bulgaria
Persona de contacto: Vanya Bogdanova
Teléfono: +359 42605443
Correo electrónico: mbalad_sz_zop@mail.bg
Fax: +359 42601125
Código NUTS: BG344

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.umbal-kirkovich.org

Dirección del perfil de comprador: http://umbal-kirkovich.org/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0-2/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Доставка на лекарствени продукти и хранителни добавки за дейността на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД

II.1.2)Código CPV principal
33600000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на фармацевтични продукти за дейността на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Проф.д-р Ст. Киркович“ АД, гр. Стара Загора. Техническата спецификация се състои от 3 обособени позиции.

Обособена позиция № 1 — Лекарствени продукти, включени в приложение № 2 в Позитивния лекарствен списък на МЗ. Обособена позиция № 1 обхваща номенклатури от № 1 до № 153.

Обособена позиция № 2 — Лекарствени продукти, включени в Регистър на пределни цени на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание;

Обособена позиция № 2 обхваща номенклатури от № 154 до № 221;

Обособена позиция № 3 – Други лекарствени продукти и хранителни добавки; Обособена позиция № 3 обхваща номенклатури от № 222 до № 253. Необходимите количества и видове лекарствени продукти и хранителни добавки са описани подробно в спецификацията – Приложение №1 към документацията.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 на Позитивен лекарствен списък

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33600000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG344
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Складът на болничната аптека при УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД, гр. Стара Загора

II.2.4)Descripción del contrato:

Периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 на ПЛС за нуждите на УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД, гр. Стара Загора. Лекарствените продукти са описани подробно в спецификацията, която се явява неразделна част от настоящата документация. Лекарствените продукти следва да бъдат включени в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък, актуален към крайния срок на подаване на офертите.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП при липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител, договор може да продължи своето действие изцяло или частично да сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца чрез подписването на допълнително споразумение. Стойността на договора се определя, като предложената цена е за изпълнение на поръчка за 24 месеца.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Лекарствени продукти, включени в Регистър на пределни цени на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33600000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG344
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Складът на болничната аптека при УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД, гр. Стара Загора.

II.2.4)Descripción del contrato:

Периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти в регистър на пределни цени на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание за нуждите на УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД. Лекарствените продукти са описани в спецификацията, която е неразделна част от настоящата документация: международно непатентно наименование, лекарствена форма, количество активно вещество, прогнозно количество за 2 години, единична цена без ДДС и пределна стойност на предлаганата мярка без ДДС.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП при липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител, договор може да продължи своето действие изцяло или частично да сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца чрез подписването на допълнително споразумение. Стойността на договора се определя, като предложената цена е за изпълнение на поръчка за 24 месеца.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Други лекарствени продукти и хранителни добавки

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33690000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG344
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Склада на болничната аптека при УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД, гр. Стара Загора.

II.2.4)Descripción del contrato:

Периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти в регистър на пределни цени на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание за нуждите на УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД. Лекарствените продукти са описани в спецификацията, която е неразделна част от настоящата документация: международно непатентно наименование, лекарствена форма, количество активно вещество, прогнозно количество за 2 години, единична цена без ДДС и пределна стойност на предлаганата мярка без ДДС.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП при липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител, договор може да продължи своето действие изцяло или частично да сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца чрез подписването на допълнително споразумение. Стойността на договора се определя, като предложената цена е за изпълнение на поръчка за 24 месеца.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 045-097901
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

№ 1: Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 в ПЛС. Процедурата се прекратява за 136 номенклатури в обособена позиция № 1 по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП с решение № РД-10-486/27.06.2018 г.

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 2
Denominación:

№ 2: Лекарствени продукти, включени в РПЦ на лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание. Процедурата се прекратява за 64 номенклатури в обособена позиция № 2 на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗОП с Решение № РД-10-486/27.06.2018 г.

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 3
Denominación:

№ 3: Други лекарствени продукти и хранителни добавки. Процедурата се прекратява за 32 номенклатури в обособена поиция № 1 на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗОП с Решение № РД-10-486/27.06.2018 г.

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Обособена позиция № 1, номенклатура № 105. На основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП частично се прекратява процедурата за номенклатура № 105 от обособена позиция № 1 — неподходяща оферта

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 2
Denominación:

Обособена позиция № 2, номенклатура № 209. На основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП частично се прекратява процедурата за номенклатура № 209 от обособена позиция № 2 — неподходяща оферта

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
ул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/09/2018