Suministros - 402979-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Sofía: Cámaras de televisión

2018/S 178-402979

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Balgarska natsionalna televiziya
000672350
ul. „San Stefano“ No. 29
Sofiya
1504
Bulgaria
Persona de contacto: Yavor Simov
Teléfono: +359 28142286
Correo electrónico: ysimov@bnt.bg
Fax: +359 28740064
Código NUTS: BG411

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.bnt.bg

Dirección del perfil de comprador: https://www.profilnakupuvacha.com/%D0%91%D0%9D%D0%A2%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0,12287

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: телевизионна дейност

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Доставка на репортажни камерни комплекти и аксесоари по стандарт HD“

II.1.2)Código CPV principal
32240000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Поръчката има за цел да обезпечи осигуряването с 5 броя репортажни камерни комплекти на дирекция „Информация“. Поръчката има за цел да допълни с малки по габарити репортажни камери в депо БНТ. Към камерите са предвидени съответните стативи и аксесоари. В поръчката е заложено и изискването за доставка на малка 4K камера. С доставката ще се облекчи работата на екипите и ще се заменят също така някои от старите и амортизирани камери.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 118 718.90 BGN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
32240000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

гр. София

II.2.4)Descripción del contrato:

Поръчката има за цел да обезпечи осигуряването с 5 броя репортажни камерни комплекти на дирекция „Информация“. Поръчката има за цел да допълни с малки по габарити репортажни камери в депо БНТ. Към камерите са предвидени съответните стативи и аксесоари. В поръчката е заложено и изискването за доставка на малка 4K камера. С доставката ще се облекчи работата на екипите и ще се заменят също така някои от старите и амортизирани камери.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 090-202018
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: ДГ-5596/13.09.2018
Denominación:

„Доставка на репортажни камерни комплекти и аксесоари по стандарт HD“

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
13/09/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„Динакорд — България“ ЕООД
831252990
ул. „Ангел Кънчев“ № 10
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29782025
Correo electrónico: opr@pro-technica.com
Fax: +359 29785870
Código NUTS: BG411

Dirección de internet: www.pro-technica.com

El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 130 000.00 BGN
Valor total del contrato/lote: 118 718.90 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

VІ. Гаранции.

1. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, следва да представи гаранция за изпълнение преди подписването на договора.

2. Гаранцията се представя в една от следните форми:

а) депозит на парична сума по сметка на възложителя;

б) банкова гаранция в полза на възложителя.

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

2. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

3. При избор на гаранция — парична сума, то тя следва да се внесе по банков път платима по следната банкова сметка на Българска национална телевизия:

IBAN BG03BNBG96613300178901;

BIC: BNBG BGSD;

Българска народна банка (БНБ) — централно управление.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/09/2018