Suministros - 402987-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Sofía: Productos farmacéuticos

2018/S 178-402987

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
UMBAL „Sveta Anna — Sofiya“ AD
130367715
zh.k. „Mladost 1“, ul. „Dimitar Mollov“ No. 1
Sofiya
1750
Bulgaria
Persona de contacto: Boyan Avdzhiyski, Diana Bengarska
Teléfono: +359 29759011
Correo electrónico: otdel.opd@abv.bg
Fax: +359 29759011
Código NUTS: BG411

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.sveta-anna.eu/

Dirección del perfil de comprador: http://www.sveta-anna.eu/OP.html

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Доставка на лекарствени продукти за Отделение по хемодиализа при УМБАЛ „Света Анна – София“ АД

II.1.2)Código CPV principal
33600000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Предметът на поръчката е периодичната доставка на лекарствени продукти за Отделение по хемодиализа при УМБАЛ „Света Анна – София“ АД по предварителна заявка съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца от сключване на договор при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 4 часа от получаване на писмена заявка от възложителя. Остатъчният срок на годност на лекарствените продукти следва да е не по-малък от 75 % от обявения от производителя към датата на доставката.

Процедурата обхваща 22 броя обособени позиции. Оферти могат да се подават:

— за цялата процедура,

— за една или повече обособени позиции.

Участникът подава само 1 оферта съгласно условията, посочени в документацията за участие.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 696 660.54 BGN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на лекарствени продукти за Отделение по хемодиализа при УМБАЛ „Света Анна – София“ АД

Lote nº: 1,3,4,5,7,8,9,10,21,22,
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33600000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека при УМБАЛ „Света Анна – София“ АД.

II.2.4)Descripción del contrato:

Предметът на поръчката е периодичната доставка на лекарствени продукти за Отделение по хемодиализа при УМБАЛ „Света Анна – София“ АД по предварителна заявка съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца от сключване на договор при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 4 часа от получаване на писмена заявка от възложителя. Остатъчният срок на годност на лекарствените продукти следва да е не по-малък от 75 % от обявения от производителя към датата на доставката.

Процедурата обхваща 22 броя обособени позиции. Оферти могат да се подават:

— за цялата процедура,

— за една или повече обособени позиции

Участникът подава само 1 оферта съгласно условията, посочени в документацията за участие.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на лекарствени продукти за Отделение по хемодиализа при УМБАЛ „Света Анна – София“ АД

Lote nº: 12,16,17,18
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33600000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека при УМБАЛ „Света Анна – София“ АД.

II.2.4)Descripción del contrato:

Предметът на поръчката е периодичната доставка на лекарствени продукти за Отделение по хемодиализа при УМБАЛ „Света Анна – София“ АД по предварителна заявка съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца от сключване на договор при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 4 часа от получаване на писмена заявка от възложителя. Остатъчният срок на годност на лекарствените продукти следва да е не по-малък от 75 % от обявения от производителя към датата на доставката.

Процедурата обхваща 22 броя обособени позиции. Оферти могат да се подават:

— за цялата процедура,

— за една или повече обособени позиции

Участникът подава само 1 оферта съгласно условията, посочени в документацията за участие.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на лекарствени продукти за Отделение по хемодиализа при УМБАЛ „Света Анна – София“ АД

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33600000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека при УМБАЛ „Света Анна – София“ АД.

II.2.4)Descripción del contrato:

Предметът на поръчката е периодичната доставка на лекарствени продукти за Отделение по хемодиализа при УМБАЛ „Света Анна – София“ АД по предварителна заявка съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца от сключване на договор при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 4 часа от получаване на писмена заявка от възложителя. Остатъчният срок на годност на лекарствените продукти следва да е не по-малък от 75 % от обявения от производителя към датата на доставката.

Процедурата обхваща 22 броя обособени позиции. Оферти могат да се подават:

— за цялата процедура,

— за една или повече обособени позиции

Участникът подава само 1 оферта съгласно условията, посочени в документацията за участие.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на лекарствени продукти за Отделение по хемодиализа при УМБАЛ „Света Анна – София“ АД

Lote nº: 6,13,14,15,19,20,
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33600000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека при УМБАЛ „Света Анна – София“ АД.

II.2.4)Descripción del contrato:

Предметът на поръчката е периодичната доставка на лекарствени продукти за Отделение по хемодиализа при УМБАЛ „Света Анна – София“ АД по предварителна заявка съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца от сключване на договор при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 4 часа от получаване на писмена заявка от възложителя. Остатъчният срок на годност на лекарствените продукти следва да е не по-малък от 75 % от обявения от производителя към датата на доставката.

Процедурата обхваща 22 броя обособени позиции. Оферти могат да се подават:

— за цялата процедура,

— за една или повече обособени позиции

Участникът подава само 1 оферта съгласно условията, посочени в документацията за участие.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 094-212897
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: ДОП-83
Lote nº: 1,3,4,5,7,8,9,10,21,22
Denominación:

Доставка на лекарствени продукти за Отделение по хемодиализа при УМБАЛ „Света Анна – София“ АД

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
10/09/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 5
Número de ofertas recibidas de PYME: 5
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„Медекс“ ООД
131268894
ул. „Самоковско шосе“ № 2Л, търговски център „Боила“
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29175545
Correo electrónico: office@medex.bg
Fax: +359 29175538
Código NUTS: BG411

Dirección de internet: www.medex.bg

El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 332 672.60 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: ДОП-84
Lote nº: 12,16,17,18
Denominación:

Доставка на лекарствени продукти за Отделение по хемодиализа при УМБАЛ „Света Анна – София“ АД

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
10/09/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 5
Número de ofertas recibidas de PYME: 5
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„Софарма Трейдинг“ АД
103267194
район „Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, „Софарма бизнес тауърс“, сграда А, ет. 12
София
1756
Bulgaria
Teléfono: +359 28133660
Correo electrónico: office@sopharmatrading.bg
Fax: +359 28133666
Código NUTS: BG411

Dirección de internet: www.sopharmatrading.bg

El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 55 722.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: ДОП-85
Lote nº: 2
Denominación:

Доставка на лекарствени продукти за Отделение по хемодиализа приУМБАЛ „Света Анна – София“ АД

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
10/09/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 5
Número de ofertas recibidas de PYME: 5
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„Соломед“ ЕООД
832018046
ул. „Казбек“ № 49
София
1618
Bulgaria
Teléfono: +359 29553695
Correo electrónico: ddimitrova@solomed.eu
Fax: +359 29552012
Código NUTS: BG411

Dirección de internet: www.solomed.eu

El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 6 500.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: ДОП-86
Lote nº: 6,13,14,15,19,20
Denominación:

Доставка на лекарствени продукти за Отделение по хемодиализа при УМБАЛ „Света Анна – София“ АД

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
12/09/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 5
Número de ofertas recibidas de PYME: 5
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„Фьоникс фарма“ ЕООД
203283623
ул. „Околовръстен път“ № 199 А
София
1700
Bulgaria
Teléfono: +359 29658197
Correo electrónico: info.tenders@phoenixpharma.bg
Fax: +359 29658197
Código NUTS: BG411

Dirección de internet: www.phoenixpharma.bg

El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 301 765.94 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Съгласно чл. 197 от ЗОП.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/09/2018