Suministros - 403035-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento negociado sin convocatoria de licitación 

Bulgaria-Sliven: Combustibles

2018/S 178-403035

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Regionalna direktsiya po gorite Sliven
000591101
ul. „Oreshaka“ No. 15 A
Sliven
8800
Bulgaria
Persona de contacto: inzh. Miroslav Tsonev Marinov — direktor
Teléfono: +359 44622945
Correo electrónico: rugsliven@iag.bg
Fax: +359 44622922
Código NUTS: BG342

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.sliven.iag.bg/

Dirección del perfil de comprador: http://procurement.iag.bg/cgi-bin/procurement.cgi?PodID=112&lng=bg&unit=Zop&Year=2018

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Otra actividad: съгласно чл. 158 от Закона за горите

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Доставка на горива чрез периодичната им покупка от бензиностанциите на изпълнителя 1 за нуждите на Регионална дирекция по горите Сливен за изпълнение на функциите и задачите ѝ

II.1.2)Código CPV principal
09100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Доставка на горива чрез периодичната им покупка от бензиностанциите на изпълнителя: безоловен бензин А 95 Н — 12 200 (дванадесет хиляди и двеста) литра, дизелово гориво — 7 000 (седем хиляди) литра, газ пропан-бутан — 98 400 (деветдесет и осем хиляди и четиристотин) литра, за нуждите на Регионална дирекция по горите Сливен за изпълнение на функциите и задачите ѝ.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 120 096.67 BGN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09122000
09132100
09134200
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

В търговските обекти на продавача, разположени в гр. Сливен, гр. Ямбол, гр. София, на автомагистрала „Тракия“ в участъка между гр. Сливен и гр. София, както и на цялата територия на Република БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на горива чрез периодичната им покупка от бензиностанциите на изпълнителя: безоловен бензин А 95 Н — 12 200 (дванадесет хиляди и двеста) литра, дизелово гориво — 7 000 (седем хиляди) литра, газ пропан-бутан — 98 400 (деветдесет и осем хиляди и четиристотин) литра, за нуждите на Регионална дирекция по горите Сливен за изпълнение на функциите и задачите ѝ.

Количествата са прогнозни, като възложителят не се ангажира да ги усвои изцяло, а продавачът няма да има претенции, ако обемът на поръчката не бъде изпълнен изцяло от купувача.

Срок на договора: 2 години.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Adjudicación de un contrato sin publicación previa de una convocatoria de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea en los casos enumerados a continuación
  • Suministros cotizados y comprados en una bolsa de materias primas
Explicación:

Съгласно чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП, когато обект на поръчката е доставка на стоки, които се търгуват на стоковата борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите, сделката може да се извърши на лицензирана стокова борса. С избраната процедура се постига реализиране на целите и принципите на ЗОП и европейските изисквания, а именно осигуряване на ефективност при разходване на бюджетни средства, равнопоставеност и недопускане на дискриминация, свободна конкуренция, публичност и прозрачност. Списъкът е одобрен от Министерски съвет с ПМС № 191 от 29.7.2016 г. за одобряване на списъка на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от ЗОП по предложение на министъра на финансите (обн., ДВ, бр. 61 от 5.8.2016 г., изм., бр. 99 от 13.12.2016 г., в сила от 13.12.2016 г.) и горивата, чиято доставка е предмет на поръчката, са включени в него.

Сделката е извършена на „Софийска стокова борса“ АД, която е лицензирана стокова борса от ДКСБТ— лиценз по ЗСБТ за СБ с протоколно решение № 35/1.11.2007 г.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 564/15.08.2018 г.
Denominación:

Борсов договор № 564 от 15.8.2018 г. за покупко-продажба на стоки чрез посредничеството на членове на „Софийска стокова борса“ АД

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
15/08/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„Бент Ойл“ АД
200852966
ул. „Шар планина“ № 35, ет. 5, район „Възраждане“
София
1303
Bulgaria
Teléfono: +359 28183044
Correo electrónico: office@bentoil.com
Fax: +359 29586343
Código NUTS: BG411

Dirección de internet: https://www.bentoil.com/

El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 119 614.00 BGN
Valor total del contrato/lote: 120 096.67 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

1. Договорът е сключен на „Софийска стокова борса“ АД чрез борсови посредници по съответните правила на основание чл. 79, ал. 4 от ЗОП. При този вид процедура възложителят не разглежда оферти, а получава вече сключения чрез съответния борсов посредник борсов договор. Поради това полето в раздел V.2.2) „Информация относно оферти“ е неприложимо и попълнено само с оглед валидиране на образеца, като по отношение на брой получени оферти е отбелязана 1, съответстваща на субекта, с който е сключен борсовият договор.

2. Договорът е сключен със срок 2 години, считано от 16.8.2018 г. Крайният купувач не се ангажира да усвои договорените количества изцяло, а крайният продавач няма да има претенции, в случай че обемът поръчката не бъде изпълнен изцяло.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП: в 10-дневен срок от публикуването на решението за провеждане на процедура на договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/09/2018