Suministros - 403116-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Lublin: Tomógrafos

2018/S 178-403116

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
Al. Racławickie 23
Lublin
20-049
Polonia
Persona de contacto: Dział zamówień publicznych
Teléfono: +48 261183203
Correo electrónico: zamowienia.publ@1wszk.pl
Fax: +48 261183203
Código NUTS: PL814

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.1wszk.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa tomografu komputerowego wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem i uruchomieniem

Número de referencia: DZP/PN/31/2018
II.1.2)Código CPV principal
33115000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tomografu komputerowego (zwanego dalej „przedmiotem umowy”) z wyposażeniem, urządzeniami pomocniczymi i współpracującymi oraz oprogramowaniem wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem, przeszkoleniem personelu oraz zaprojektowanie i wykonanie prac adaptacyjnych w Pracowni TK związanych z posadowieniem aparatu wg załączonego programu funkcjonalno-użytkowego stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, zgodnie z ofertą cenową i szczegółowym opisem parametrów technicznych przedmiotu zamówienia stanowiącym Załączniki nr 3 i 3.1 do SIWZ

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 6 960 600.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL814
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tomografu komputerowego (zwanego dalej „przedmiotem umowy”) z wyposażeniem, urządzeniami pomocniczymi i współpracującymi oraz oprogramowaniem wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem, przeszkoleniem personelu oraz zaprojektowanie i wykonanie prac adaptacyjnych w Pracowni TK związanych z posadowieniem aparatu wg załączonego programu funkcjonalno-użytkowego stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, zgodnie z ofertą cenową i szczegółowym opisem parametrów technicznych przedmiotu zamówienia stanowiącym Załączniki nr 3 i 3.1 do SIWZ

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Jakość / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Procedimiento acelerado
Justificación:

Zamawiający na podstawie art. 43 ust. 2b pkt. 1) ustawy Pzp w związku z art. 43 ust. 2 wyznacza termin składania ofert nie krótszy niż 15 dni.

Skrócenie terminu składania ofert następuje w wyniku wysłania wstępnego ogłoszenia informacyjnego o nr 2018/S 102-232464 z dnia 31.5.2018 r.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 136-310433
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
31/08/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
TMS Sp. z o.o.
ul. Wiertnicza 84
Warszawa
02-952
Polonia
Código NUTS: PL91
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 7 134 005.19 PLN
Valor total del contrato/lote: 6 960 600.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación
Breve descripción de la parte del contrato que se subcontratará:

Pixel Technology Sp. z o. o. – dostawa i instalacja PACS/RIS

Karst Sp. z o. o. – wykonanie adaptacji pomieszczeń

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/09/2018