Suministros - 403117-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Lublin: Aparatos para angiografías

2018/S 178-403117

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie
PL81
ul. Dr. K. Jaczewskiego 8
Lublin
20-954
Polonia
Persona de contacto: mgr Agnieszka Brygoła-Wojtysiak
Teléfono: +48 817244360
Correo electrónico: dzp@spsk4.lublin.pl
Fax: +48 817467155
Código NUTS: PL81

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.spsk4.lublin.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa jednopłaszczyznowego aparatu RTG do angiografii cyfrowej

Número de referencia: EDZ.242-31/18
II.1.2)Código CPV principal
33111720
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest:

a) dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem jednopłaszczyznowego aparatu RTG do angiografii cyfrowej w minimalnej konfiguracji określonej w załączniku nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz spełniającego parametry techniczne i użytkowe zawarte w wymienionym załączniku

b) objęcie aparatu obsługą serwisową przez okres łącznie 6 lat, w tym nie mniej niż 2-letnim serwisem gwarancyjnym

c) współpraca z Zamawiającym w zakresie przekazania niezbędnej dokumentacji związanej z przygotowaniem pomieszczeń do montażu aparatu

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 3 318 432.87 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL814
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest:

a) dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem jednopłaszczyznowego aparatu RTG do angiografii cyfrowej w minimalnej konfiguracji określonej w załączniku nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz spełniającego parametry techniczne i użytkowe zawarte w wymienionym załączniku

b) objęcie aparatu obsługą serwisową przez okres łącznie 6 lat, w tym nie mniej niż 2-letnim serwisem gwarancyjnym

c) współpraca z Zamawiającym w zakresie przekazania niezbędnej dokumentacji związanej z przygotowaniem pomieszczeń do montażu aparatu

Ad. ppkt. a).

Przez instalację i uruchomienie Zamawiający rozumie w szczególności:

A) rozpakowanie, zainstalowanie, wyregulowanie, a także wyskalowanie / kalibrację aparatury,

B) przeszkolenie pracowników SPSK4 – zgodnie z wymogami podanymi w Załączniku nr 1 SIWZ

C) wykonanie wymaganych testów wszystkich systemów aparatu oraz przekazanie ich wyników, uruchomienie i przygotowanie zamawianego wyposażenia w gotowości do użytkowania u Zamawiającego

Ad. ppkt. b).

Przez usługę serwisową na aparat Zamawiający rozumie utrzymanie w sprawności technicznej i użytkowej zestawu przez okres łączny 6 lat licząc od daty uruchomienia, przeszkolenia personelu i potwierdzenia przez Odbiorcę otrzymania aparatu gotowego do użytkowania i udzielania świadczeń.

W/w utrzymanie w sprawności technicznej i użytkowej zestawu przez okres łączny 6 lat licząc od daty podpisania protokołu końcowego wg załącznika nr 3 do projektu umowy dostawy składa się z usług w ramach udzielonej gwarancji oraz usługi pogwarancyjnej poprzez w szczególności co najmniej: pełną obsługę serwisową dostarczonego zestawu urządzeń tj. przeglądy okresowe, zdalną diagnostykę (jeśli jest to technicznie możliwe), wymianę lamp rtg, w czasie trwania umowy, konieczne naprawy wynikłe w trakcie eksploatacji urządzenia oraz niezbędne do tych napraw części zamienne, dojazdy serwisu, wykonywanie testów akceptacyjnych (o ile zajdą okoliczności wymagające ich wykonania w związku z prowadzonymi naprawami).

Gdy okres gwarancji będzie krótszy niż 6 lat lub udzielona gwarancja nie uwzględnia wszystkich elementów i konieczne jest równoległe realizowanie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego - wymaga się obligatoryjnego podpisania umowy serwisowej w tym samym dniu co umowy dostawy (wg odpowiednich załączników do SWZ).

Ad. ppkt. c).

Zamawiający wskaże miejsce instalacji aparatu po podpisaniu umowy. Przystosowanie pomieszczeń do zamontowania aparatu leży po stronie Zamawiającego. W tym celu Wykonawca (w terminie nie później niż 5 dni od podpisania umowy) zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji techniczno-ruchowej oraz pisemnego wskazania wszystkich innych informacji i wytycznych potrzebnych do przygotowania pomieszczeń do montażu.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Jakość / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

POIS.09.02.00-00-0019/16-00/53/2017/1038

II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 075-166516
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Lote nº: 1
Denominación:

Dostawa jednopłaszczyznowego aparatu RTG do angiografii cyfrowej

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
10/09/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Siemens Healthcare Sp. z o.o.
ul. Żupnicza 11
Warszawa
03-821
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 4 111 955.77 PLN
Valor total del contrato/lote: 3 318 432.87 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/09/2018