Suministros - 403146-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Rzeszów: Reactivos de laboratorio

2018/S 178-403146

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 157-359706)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
ul. Szopena 2
Rzeszów
35-055
Polonia
Persona de contacto: mgr anal. med. Beata Wasilewska-Rybak - Kierownik Klinicznego Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej
Teléfono: +48 178666096
Correo electrónico: jozefber@poczta.onet.pl
Fax: +48 178666097
Código NUTS: PL823

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.bip.szpital.rzeszow.pl

Dirección del perfil de comprador: www.bip.szpital.rzeszow.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawy odczynników do badań serologicznych wraz z dzierżawą sprzętu do mikrometody kolumnowej.

Número de referencia: ZP.261.24-Z.2018, Postępowanie nr 77
II.1.2)Código CPV principal
33696500
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy odczynników, materiałów kontrolnych, krwinek wzorcowych wraz z dzierżawą sprzętu do mikrometody kolumnowej w zakresie immunologii transfuzjologicznej, odczynników do badań serologicznych oraz płyt jednorazowych z rantem do oznaczeń grupy krwi wyszczególnionych w częściach dla Klinicznego Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala.

2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, orientacyjne ilości dostaw oraz wymagania przedstawiono w Formularzach cenowo – ofertowych (Zał. nr 1 i 2 do SIWZ) oraz w pozostałych załącznikach tj.: Zestawieniu parametrów wymaganych dla Części nr 1 (Zał. nr 4 do SIWZ), Zestawieniu parametrów ocenianych dla Części nr 1 (Zał. nr 5 do SIWZ), będących integralną częścią SIWZ.

3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzach cenowo - ofertowych, będących integralną częścią SIWZ oraz dzierżawę sprzętu przez okres 36 m-cy.

4. Z-cy nie dopuszcza składania ofert równoważnych.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/09/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 157-359706

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.1.4
Localización del texto que se va a modificar: Krótki opis:
En lugar de:

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy odczynników, materiałów kontrolnych, krwinek wzorcowych wraz z dzierżawą sprzętu do mikrometody kolumnowej w zakresie immunologii transfuzjologicznej, odczynników do badań serologicznych oraz płyt jednorazowych z rantem do oznaczeń grupy krwi wyszczególnionych w częściach dla Klinicznego Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala.

2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, orientacyjne ilości dostaw oraz wymagania przedstawiono w Formularzach cenowo–ofertowych (Zał. nr 1 i 2 do SIWZ) oraz w pozostałych załącznikach tj.: Zestawieniu parametrów wymaganych dla Części nr 1 (Zał. nr 4 do SIWZ),(...).

Léase:

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy odczynników, materiałów kontrolnych, krwinek wzorcowych, materiałów zużywalnych i innych materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą sprzętu do mikrometody kolumnowej w zakresie immunologii transfuzjologicznej, odczynników do badań serologicznych oraz płyt jednorazowych z rantem do oznaczeń grupy krwi wyszczególnionych w częściach dla Klinicznego Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala.

2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, orientacyjne ilości dostaw oraz wymagania przedstawiono w Formularzach cenowo–ofertowych (Zał. nr 1, 2 i 15 do SIWZ) oraz w pozostałych załącznikach tj.: Zestawieniu parametrów wymaganych dla Części nr 1 (Zał. nr 4 do SIWZ),(...).

Número de apartado: II.2.1
Lote nº: 1
Localización del texto que se va a modificar: Nazwa:
En lugar de:

Odczynniki, materiały kontrolne, krwinki wzorcowe, wraz z dzierżawą sprzętu do mikrometody kolumnowej w zakresie immunologii transfuzjologicznej.

Léase:

Odczynniki, materiały kontrolne, krwinki wzorcowe, materiały zużywalne i inne materiały eksploatacyjne wraz z dzierżawą sprzętu do mikrometody kolumnowej w zakresie immunologii transfuzjologicznej.

Número de apartado: II.2.4
Lote nº: 1
Localización del texto que se va a modificar: Opis zamówienia:
En lugar de:

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy odczynników, materiałów kontrolnych, krwinek wzorcowych wraz z dzierżawą sprzętu (automatycznych analizatorów (podstawowego i dodatkowego), wirówkoczytnika lub czytnika, wirówki do mikrometody, inkubatora do inkubacji mikrokart z trzema niezależnymi czasami inkubacji, pipet automatycznych, pipety elektronicznej) do mikrometody kolumnowej w zakresie immunologii transfuzjologicznej - Część nr 1 dla Klinicznego Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, orientacyjne ilości dostaw oraz wymagania przedstawiono w Formularzach cenowo–ofertowych dla Części nr 1 (Załączniki nr 1 i 2 do SIWZ) oraz w pozostałych załącznikach tj.: Zestawieniu parametrów wymaganych dla Części nr 1 (Załącznik nr 4 do SIWZ), Zestawieniu parametrów ocenianych dla Części nr 1 (Załącznik nr 5 do SIWZ), będących integralną częścią SIWZ (...).

Léase:

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy odczynników, materiałów kontrolnych, krwinek wzorcowych, materiały zużywalne i inne materiały eksploatacyjne wraz z dzierżawą sprzętu (automatycznych analizatorów (podstawowego i dodatkowego), wirówkoczytnika lub czytnika, wirówki do mikrometody, inkubatora do inkubacji mikrokart z trzema niezależnymi czasami inkubacji, pipet automatycznych, pipety elektronicznej) do mikrometody kolumnowej w zakresie immunologii transfuzjologicznej - Część nr 1 dla Klinicznego Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, orientacyjne ilości dostaw oraz wymagania przedstawiono w Formularzach cenowo–ofertowych dla Części nr 1 (Załączniki nr 1, 2 i 15 do SIWZ) oraz w pozostałych załącznikach tj.: Zestawieniu parametrów wymaganych dla Części nr 1 (Załącznik nr 4 do SIWZ), Zestawieniu parametrów ocenianych dla Części nr 1 (Załącznik nr 5 do SIWZ), będących integralną częścią SIWZ (...).

Número de apartado: III.1.1
Localización del texto que se va a modificar: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
En lugar de:

(...) V. Oprócz wypełnionego dokumentu JEDZ do oferty należy dołączyć:

1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Formularz oferty wg wzoru załączonego do SIWZ – Załącznik nr 10 do SIWZ.

2. Wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy:

a) Formularze cenowo–ofertowe dla danej oferowanej Części (Załączniki nr 1 i 2 do SIWZ), (...).

Léase:

(...) V. Oprócz wypełnionego dokumentu JEDZ do oferty należy dołączyć:

1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Formularz oferty wg wzoru załączonego do SIWZ – Załącznik nr 10 do SIWZ.

2. Wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy:

a) Formularze cenowo–ofertowe dla danej oferowanej Części (Załączniki nr 1, 2 i 15 do SIWZ), (...).

Número de apartado: VI.3
Localización del texto que se va a modificar: Informacje dodatkowe:
En lugar de:

(...) C. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp (w zakresie spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego):

1. Zamawiający wymaga by:

a) oferowane przedmioty zamówienia w Części nr 1, 2, 3 i 4, 5 odpowiadały opisowi przedmiotu zamówienia i wymaganiom przedstawionym w SIWZ;

b) oferowany sprzęt w Części nr 1 był wolny od wad i sprawny technicznie,

c) oferowane przedmioty zamówienia w Części nr 1, 2, 3 i 4, 5 były wyrobami medycznymi zgodnie z Ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 poz. 211, z późn. zm.), spełniały wymagania zasadnicze oraz były wprowadzone do obrotu i używania zgodnie z przepisami tej ustawy,

d) oferowane przedmioty zamówienia w Części nr 1 i 5 posiadały pozytywną opinię Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie dla zaoferowanej metody oznaczeń.

W celu potwierdzenia wymagań opisanych powyżej Wykonawca winien na wezwanie Zamawiającego przesłać Oświadczenie według wzoru na Załączniku nr 9 do SIWZ (oryginał). (...)

Léase:

(...) C. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (w zakresie spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego):

1. Zamawiający wymaga by:

a) oferowane przedmioty zamówienia w Części nr 1, 2, 3 i 4, 5 odpowiadały opisowi przedmiotu zamówienia i wymaganiom przedstawionym w SIWZ;

b) oferowany sprzęt w Części nr 1 był wolny od wad i sprawny technicznie,

c) oferowane przedmioty zamówienia w Części nr 1, 2, 3 i 4, 5 były wyrobami medycznymi zgodnie z Ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 poz. 211, z późn. zm.), spełniały wymagania zasadnicze oraz były wprowadzone do obrotu i używania zgodnie z przepisami tej ustawy. Wymóg ten nie dotyczy materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych.

W celu potwierdzenia wymagań opisanych powyżej Wykonawca winien na wezwanie Zamawiającego przesłać Oświadczenie według wzoru na Załączniku nr 9 do SIWZ (oryginał). (...)

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 25/09/2018
Hora local: 09:00
Léase:
Fecha: 28/09/2018
Hora local: 09:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 25/09/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 28/09/2018
Hora local: 09:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: