Suministros - 403217-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Wroclaw: Juegos

2018/S 178-403217

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 136-310589)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Centrum Kształcenia Praktycznego
ul. Strzegomska 49a
Wrocław
53-611
Polonia
Persona de contacto: Rafał Łukaczyk
Teléfono: +48 717986700
Correo electrónico: rlukaczyk1707@wroclawskaedukacja.pl
Código NUTS: PL514

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.ckp.pl.

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu komputerowego w projekcie pn.: „Interdyscyplinarna siódemka – program rozwoju kompetencji kluczowych w 7 wrocławskich szkołach podstawowych” realizowanego

II.1.2)Código CPV principal
37524000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu komputerowego w projekcie pn.:„Interdyscyplinarna siódemka – program rozwoju kompetencji kluczowych w 7 wrocławskich szkołach podstawowych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 2020, w ramach Osi priorytetowej: 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowe, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT WrOF z podziałem na zadania.

CPV 37524000-7, 30210000-4

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/09/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 136-310589

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 14/09/2018
Hora local: 14:00
Léase:
Fecha: 21/09/2018
Hora local: 14:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 14/09/2018
Hora local: 15:15
Léase:
Fecha: 21/09/2018
Hora local: 15:30
VII.2)Otras informaciones adicionales: