Suministros - 403228-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Wroclaw: Reactivos de laboratorio

2018/S 178-403228

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 163-371959)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu
ul. Weigla 5
Wrocław
50-981
Polonia
Persona de contacto: Piotr Strąk - 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław
Teléfono: +48 261660550
Correo electrónico: m.okulicz-kozaryn@4wsk.pl
Fax: +48 261660550
Código NUTS: PL514

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.4wsk.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa odczynników wraz z najmem analizatorów i urządzeń dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej wg 2 pakietów

Número de referencia: 67/WZM/2018
II.1.2)Código CPV principal
33696500 - PA01
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników wraz z najmem analizatorów i urządzeń dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej wg 2 pakietów:

— Pakiet nr 1: Dostawa podłoży mikrobiologicznych oraz odczynników do automatycznego analizatora mikrobiologicznego i automatycznego aparatu do barwienia preparatów metodą Gram wraz z najmem niezbędnego sprzętu do wykonywania ww. badań przez okres 36 miesięcy,

— Pakiet nr 2: Dostawa odczynników do automatycznego analizatora do badań typu BLOT wraz z najmem analizatora oraz urządzenia skanującego i czytnika przez okres 24 miesięcy.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SIWZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/09/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 163-371959

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.3
Localización del texto que se va a modificar: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
En lugar de:

10) Zasady składania dokumentów i oświadczeń dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wykonawców zagranicznych są identyczne jak dla wykonawców ubiegających się samodzielnie o udzielenie zamówienia. Zapisy Rozdziału IV pkt. 1 ppkt. 1) i 2) SIWZ stosuje się odpowiednio.

11) Zamawiający nie wymaga wykazania braku podstaw wykluczenia w odniesieniu do podwykonawców, (wykonawca nie składa JEDZ ww. podwykonawcy/ów). Zamawiający nie żąda od wykonawców przedstawienia dokumentów o których mowa w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1 SIWZ, dotyczących ww. podwykonawcy/ów, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp.

2.Wykaz dokumentów przedmiotowych:

1) Dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie np. prospektów, katalogów, instrukcji obsługi, kart danych technicznych, kart charakterystyk itp. w języku polskim – należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania oraz zaznaczyć np. zakreślaczem, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganych parametrów oraz nr katalogowych zaoferowanych w ofercie (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą). W przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Pzp) – nie dotyczy specyfikacji zestawu komputera sterującego (stacji roboczej, czytnika kodów, monitora, zasilacza awaryjnego) – Pakiet nr 1.

2) W przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 211 ze zm.), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), oraz Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu). Oświadczenie należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);

Na żądanie Zamawiającego, w trakcie realizacji umowy, Wykonawca ma obowiązek udostępnić wymagane dokumenty (Deklaracja Zgodności wydaną przez producenta, Certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), oraz Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu) w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy (wzór – Załącznik nr 7 do SIWZ).

3) Dotyczy Pakietu nr 1: W zakresie odczynników i podłoży mikrobiologicznych, Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7a do SIWZ), że posiada certyfikat kontroli jakości ISO 13485 dla wyrobów medycznych na każdy oferowany produkt. Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma obowiązek wraz z pierwszą dostawą dostarczyć do każdego oferowanego produktu: kopię certyfikatu ISO 13485, pod rygorem odstąpienia od umowy.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów, Ciąg dalszy do pkt. III.1.1) ogłoszenia - zapisy pozostają bez zmian.

Léase:

10) Zasady składania dokumentów i oświadczeń dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wykonawców zagranicznych są identyczne jak dla wykonawców ubiegających się samodzielnie o udzielenie zamówienia. Zapisy Rozdziału IV pkt. 1 ppkt. 1) i 2) SIWZ stosuje się odpowiednio.

11) Zamawiający nie wymaga wykazania braku podstaw wykluczenia w odniesieniu do podwykonawców,(wykonawca nie składa JEDZ ww. podwykonawcy/ów). Zamawiający nie żąda od wykonawców przedstawienia dokumentów o których mowa w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1 SIWZ, dotyczących ww. podwykonawcy/ów, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp.

2.Wykaz dokumentów przedmiotowych:

1) Dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie np. prospektów, katalogów, instrukcji obsługi, kart danych technicznych, kart charakterystyk itp. w języku polskim – należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania oraz zaznaczyć np. zakreślaczem, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganych parametrów oraz nr katalogowych zaoferowanych w ofercie (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą). W przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Pzp) – nie dotyczy specyfikacji zestawu komputera sterującego (stacji roboczej, czytnika kodów, monitora, zasilacza awaryjnego) – Pakiet nr 1.

2) W przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), oraz Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu). Oświadczenie należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);

Na żądanie Zamawiającego, w trakcie realizacji umowy, Wykonawca ma obowiązek udostępnić wymagane dokumenty (Deklaracja Zgodności wydaną przez producenta, Certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), oraz Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu) w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy (wzór – Załącznik nr 7 do SIWZ).

3) Dotyczy Pakietu nr 1: W zakresie odczynników i podłoży mikrobiologicznych, Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7a do SIWZ), że posiada certyfikat kontroli jakości ISO 13485 dla wyrobów medycznych na każdy oferowany produkt. Wykonawca, w terminie 3 dni od podpisania umowy lub trakcie realizacji umowy wraz z pierwszą dostawą, ma obowiązek dostarczyć kopię certyfikatu ISO 13485, pod rygorem odstąpienia od umowy.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów, Ciąg dalszy do pkt. III.1.1) ogłoszenia - zapisy pozostają bez zmian.

VII.2)Otras informaciones adicionales: