Suministros - 403230-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Kowal: Electricidad, calefacción, energías solar y nuclear

2018/S 178-403230

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 166-378084)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy energii elektrycznej w okresie od 1.1.2019 r. do 30.6.2020 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 1.1.2019 r. do 30.6.2020 r.”. Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Burmistrz Miasta Kowal zawiadamia, że w związku ze zmianą treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w dniu 13.9.2018 r. dokonana została zmiana treści Ogłoszenia o zamówieniu, opublikowanego w dniu 30.8.2018 r. DUUE 2018/S 166-378084. Dokonane przez zamawiającego zmiany obejmują zakres przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu oraz wysokość wadium. Po publikacji Sprostowania Ogłoszenia o zamówieniu zamawiający udostępni na stronie internetowej www.kowal.bip.net.pl: 1) Załącznik nr 1a do SIWZ (Wykaz punktów poboru – Część I zamówienia) 2) Załącznik nr 2 do SIWZ (Formularz oferty) 3) Załącznik nr 4 i 4c do SIWZ (Wykaz dostaw).

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Miasto Kowal
ul. Piwna 24
Kowal
87-820
Polonia
Teléfono: +48 542841255
Correo electrónico: kowal@kowal.eu
Fax: +48 542842231
Código NUTS: PL619

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://kowal.bip.net.pl

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Baruchowo
Baruchowo 54
Baruchowo
87-821
Polonia
Correo electrónico: baruchowo@baruchowo.pl
Código NUTS: PL619

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://baruchowo.pl

I.1)Nombre y direcciones
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o.
Baruchowo
87-821
Polonia
Correo electrónico: zgk@baruchowo.pl
Código NUTS: PL619

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://zgkbaruchowo.pl

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Boniewo
ul. Szkolna 28
Boniewo
87-851
Polonia
Correo electrónico: ug_boniewo@wp.pl
Código NUTS: PL619

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://boniewo.pl

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Brześć Kujawski
pl. Władysława Łokietka 1
Brześć Kujawski
87-880
Polonia
Correo electrónico: sekretariat@brzesckujawski.pl
Código NUTS: PL619

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://brzesckujawski.pl

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Choceń
ul. Sikorskiego 12
Choceń
87-850
Polonia
Correo electrónico: gmina.chocen@chocen.pl
Código NUTS: PL619

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://chocen.pl

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Fabianki
Fabianki
87-811
Polonia
Correo electrónico: gmina@fabianki.pl
Código NUTS: PL619

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://fabianki.pl

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Izbica Kujawska
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 32
Izbica Kujawska
87-865
Polonia
Correo electrónico: urzad@izbicakuj.pl
Código NUTS: PL619

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://izbicakuj.pl

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Kowal
ul. Piwna 33
Kowal
87-820
Polonia
Correo electrónico: urzad@gmina-kowal.pl
Código NUTS: PL619

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://gminakowal.pl

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Lubanie
Lubanie 28a
Lubanie
87-732
Polonia
Correo electrónico: lubanie@lubanie.com
Código NUTS: PL619

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://lubanie.com

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Włocławek
ul. Królewiecka 7
Włocławek
87-800
Polonia
Correo electrónico: urzad@gmina.wloclawek.pl
Código NUTS: PL619

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://gmina.wloclawek.pl

I.1)Nombre y direcciones
Gmina i Miasto Lubraniec
ul. Brzeska 49
Lubraniec
87-890
Polonia
Correo electrónico: urzad@lubraniec.pl
Código NUTS: PL619

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://lubraniec.pl

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Stara Biała
ul. Jana Kazimierza 1
Biała
09-411
Polonia
Correo electrónico: gmina@starabiala.pl
Código NUTS: PL619

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://starabiala.pl

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Miasto Włocławek
ul. Zielony Rynek 11/13
Włocławek
87-800
Polonia
Correo electrónico: poczta@um.wloclawek.pl
Código NUTS: PL619

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://wloclawek.pl

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Lubień Kujawski
ul. Wojska Polskiego 29
Lubień Kujawski
87-840
Polonia
Correo electrónico: sekretariat@lubien.com.pl
Código NUTS: PL619

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://lubienkujawski.pl

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Nowe Ostrowy
Nowe Ostrowy 80
Ostrowy
99-350
Polonia
Correo electrónico: sekretariat@noweostrowy.pl
Código NUTS: PL619

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://noweostrowy.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 1.1.2019 r. do 30.6.2020 r.

Número de referencia: ZP.271.12.2018
II.1.2)Código CPV principal
09300000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 1.1.2019 r. do 30.6.2020 r. do 1 104 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie (+/- 10 %) 12 840,36 MWh, z tego:

1) Do lokali i obiektów (Część I zamówienia) – 10 173,53 MWh – szczegółowy wykaz PPE stanowi Załącznik 1a do SIWZ

2) Dla potrzeb oświetlenia drogowego (Część II zamówienia) - 2 666,83 MWh – szczegółowy wykaz PPE stanowi Załącznik 1b do SIWZ.

Wskazane powyżej prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny i może odbiegać od faktycznie pobranej, w okresie trwania umowy, ilości energii. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości pobranej energii nie pociąga dla zamawiających (odbiorców) żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie pobraną energię wg stawek określonych w zawartej Umowie.

2. Standardy jakościowe: Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/09/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 166-378084

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.1.4
Lote nº: 1
Localización del texto que se va a modificar: Krótki opis
En lugar de:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 1.1.2019 r. do 30.6.2020 r. do 1.104 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie (+/- 10 %) 12 840,36 MWh, z tego:

1) Do lokali i obiektów (Część I zamówienia) – 10 173,53 MWh – szczegółowy wykaz PPE stanowi Załącznik 1a do SIWZ

2) Dla potrzeb oświetlenia drogowego (Część II zamówienia) - 2 666,83 MWh – szczegółowy wykaz PPE stanowi Załącznik 1b do SIWZ.

Wskazane powyżej prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny i może odbiegać od faktycznie pobranej, w okresie trwania umowy, ilości energii. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości pobranej energii nie pociąga dla zamawiających (odbiorców) żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie pobraną energię wg stawek określonych w zawartej Umowie.

2. Standardy jakościowe: Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych

Léase:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 1.1.2019 r. do 30.6.2020 r. do 1 104 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie (+/- 10 %) 25 117,02 MWh, z tego:

1) Do lokali i obiektów (Część I zamówienia) – 22 450,19 MWh – szczegółowy wykaz PPE stanowi Załącznik 1a do SIWZ

2) Dla potrzeb oświetlenia drogowego (Część II zamówienia) - 2 666,83 MWh – szczegółowy wykaz PPE stanowi Załącznik 1b do SIWZ.

Wskazane powyżej prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny i może odbiegać od faktycznie pobranej, w okresie trwania umowy, ilości energii. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości pobranej energii nie pociąga dla zamawiających (odbiorców) żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie pobraną energię wg stawek określonych w zawartej Umowie.

2. Standardy jakościowe: Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych

Número de apartado: II.2.4
Lote nº: 1
Localización del texto que se va a modificar: Opis zamówienia
En lugar de:

1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 926 szt.

2. Szczegółowy opis punktów poboru (PPE) zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1a do SIWZ.

3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy (+/-10 %) 10 173,53 MWh, z tego:

Strefa I 5 549,44 MWh

Strefa II 4 074,03 MWh

Strefa III 550,06 MWh

Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić możliwe wahania poboru energii elektrycznej.

4. Dostawy odbywać się będą w terminie od 1.1.2019 r. do 30.6.2020 r. z zastrzeżeniem, że tylko do PPE Gminy Nowe Ostrowy i 1 PPE w Brześciu Kujawskim dostawy rozpoczną się od 1.1.2019 r., a do pozostałych punktów dostawy rozpoczną się od 1.11.2019 r. Szczegóły dotyczące terminów dostaw (rozpoczęcia i zakończenia) w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru opisano w Załączniku nr 1a kolumna „Okres dostaw”.

5. Obowiązujące obecnie umowy na dostawy energii elektrycznej wygasną lub ulegną rozwiązaniu ze skutkiem na dzień poprzedzający planowaną datę rozpoczęcia dostaw (kolumna „Okres dostaw”). Obowiązek wypowiedzenia umów leży po stronie zamawiających (odbiorców).

6. Część I zamówienia – podsumowanie

L.p. Zamawiający Szacunkowe zużycie energii elektrycznej

W okresie trwania umowy [MWh] Ilość PPE

Strefa I Strefa II Strefa III Razem

1 Gmina Miasto Kowal 139,15 284,80 0,00 423,95 38

2 Gmina Baruchowo 86,06 127,05 0,00 213,11 25

3 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Baruchowie 15,82 37,03 0,00 52,85 4

4 Gmina Boniewo 70,72 93,34 0,00 164,06 36

5 Gmina Brześć Kujawski 596,39 245,57 0,00 841,96 89

6 Gmina Choceń 208,56 161,48 0,00 370,04 56

7 Gmina Fabianki 275,01 341,80 0,00 616,81 47

8 Gmina Izbica Kujawska 187,72 59,12 0,00 246,84 40

9 Gmina Kowal 93,31 192,00 0,00 285,31 30

10 Gmina Lubanie 84,84 72,88 35,66 193,38 38

11 Gmina Włocławek 157,26 214,58 0,00 371,84 44

12 Gmina Lubraniec 130,24 150,40 0,00 280,64 63

13 Gmina Stara Biała 333,81 249,16 0,00 582,97 43

14 Gmina Miasto Włocławek 2 917,15 1 710,87 514,40 5 142,42 320

15 Gmina Lubień Kujawski 25,27 9,78 0,00 35,05 18

16 Gmina Nowe Ostrowy 228,13 124,17 0,00 352,30 35

Razem 5 549,44 4 074,03 550,06 10 173,53 926

Léase:

1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 926 szt.

2. Szczegółowy opis punktów poboru (PPE) zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1a do SIWZ.

3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy (+/-10 %) 22 450,19 MWh, z tego:

Strefa I 12 201,55 MWh

Strefa II 9 011,00 MWh

Strefa III 1 237,64 MWh

Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić możliwe wahania poboru energii elektrycznej.

4. Obowiązujące obecnie umowy na dostawy energii elektrycznej wygasną lub ulegną rozwiązaniu ze skutkiem na dzień poprzedzający planowaną datę rozpoczęcia dostaw (kolumna „Okres dostaw”). Obowiązek wypowiedzenia umów leży po stronie zamawiających (odbiorców).

5. Część I zamówienia – podsumowanie

L.p. Zamawiający Szacunkowe zużycie energii elektrycznej

W okresie trwania umowy [MWh] Ilość PPE

Strefa I Strefa II Strefa III Razem

1 Gmina Miasto Kowal 313,13 640,82 0,00 953,95 38

2 Gmina Baruchowo 193,65 285,88 0,00 479,53 25

3 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Baruchowie 35,59 83,32 0,00 118,91 4

4 Gmina Boniewo 159,13 210,02 0,00 369,15 36

5 Gmina Brześć Kujawski 1 341,71 551,96 0,00 1 893,67 89

6 Gmina Choceń 469,35 363,34 0,00 832,69 56

7 Gmina Fabianki 618,81 769,08 0,00 1 387,89 47

8 Gmina Izbica Kujawska 422,37 133,02 0,00 555,39 40

9 Gmina Kowal 210,00 432,02 0,00 642,02 30

10 Gmina Lubanie 190,88 164,03 80,24 435,15 38

11 Gmina Włocławek 353,87 482,84 0,00 836,71 44

12 Gmina Lubraniec 293,06 338,40 0,00 631,46 63

13 Gmina Stara Biała 751,12 560,62 0,00 1 311,74 43

14 Gmina Miasto Włocławek 6 563,90 3 849,47 1 157,40 11 570,77 320

15 Gmina Lubień Kujawski 56,85 22,01 0,00 78,86 18

16 Gmina Nowe Ostrowy 228,13 124,17 0,00 352,30 35

Razem 12 201,55 9 011,00 1 237,64 22 450,19 926

Número de apartado: II.2.4
Lote nº: 2
Localización del texto que se va a modificar: Opis zamówienia
En lugar de:

1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 178 szt.

2. Szczegółowy opis punktów poboru (PPE) zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1b do SIWZ.

3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy (+/- 10 %) 2 666,83 MWh, z tego:

Strefa I 701,61 MWh

Strefa II 1 965,22 MWh

Strefa III 0,00 MWh

Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić możliwe wahania poboru energii elektrycznej.

4. Dostawy odbywać się będą w terminie od 1.1.2019 r. do 30.6.2020 r. z zastrzeżeniem, że szczegóły dotyczące terminów dostaw (rozpoczęcia i zakończenia) w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru opisano w Załączniku nr 1b kolumna „Okres dostaw”.

5. Obowiązujące obecnie umowy na dostawy energii elektrycznej wygasną lub ulegną rozwiązaniu ze skutkiem na dzień poprzedzający planowaną datę rozpoczęcia dostaw (kolumna „Okres dostaw”). Obowiązek wypowiedzenia umów leży po stronie zamawiających (odbiorców).

6. Część II zamówienia – podsumowanie

L.p. Zamawiający Szacunkowe zużycie energii elektrycznej

W okresie trwania umowy [MWh] Ilość PPE

Strefa I Strefa II Strefa III Razem

1 Gmina Miasto Kowal 23,42 63,97 0,00 87,39 4

2 Gmina Baruchowo 15,50 0,00 0,00 15,50 3

3 Gmina Lubraniec 16,46 29,04 0,00 45,50 7

4 Gmina Stara Biała 13,00 27,50 0,00 40,50 10

5 Gmina Miasto Włocławek 564,78 1 717,68 0,00 2 282,46 104

6 Gmina Nowe Ostrowy 68,45 127,03 0,00 195,48 50

Razem 701,61 1 965,22 0,00 2 666,83 178

Léase:

1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 178 szt.

2. Szczegółowy opis punktów poboru (PPE) zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1b do SIWZ.

3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy (+/- 10 %) 2 666,83 MWh, z tego:

Strefa I 701,61 MWh

Strefa II 1 965,22 MWh

Strefa III 0,00 MWh

Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić możliwe wahania poboru energii elektrycznej.

4. Dostawy odbywać się będą w terminie od 1.1.2019 r. do 30.6.2020 r. z zastrzeżeniem, że szczegóły dotyczące terminów dostaw (rozpoczęcia i zakończenia) w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru opisano w Załączniku nr 1b kolumna „Okres dostaw”.

5. Obowiązujące obecnie umowy na dostawy energii elektrycznej wygasną lub ulegną rozwiązaniu ze skutkiem na dzień poprzedzający planowaną datę rozpoczęcia dostaw (kolumna „Okres dostaw”). Obowiązek wypowiedzenia umów leży po stronie zamawiających (odbiorców).

6. Część II zamówienia – podsumowanie

L.p. Zamawiający Szacunkowe zużycie energii elektrycznej

W okresie trwania umowy [MWh] Ilość PPE

Strefa I Strefa II Strefa III Razem

1 Gmina Miasto Kowal 23,42 63,97 0,00 87,39 4

2 Gmina Baruchowo 15,50 0,00 0,00 15,50 3

3 Gmina Lubraniec 16,46 29,04 0,00 45,50 7

4 Gmina Stara Biała 13,00 27,50 0,00 40,50 10

5 Gmina Miasto Włocławek 564,78 1 717,68 0,00 2 282,46 104

6 Gmina Nowe Ostrowy 68,45 127,03 0,00 195,48 50

Razem 701,61 1 965,22 0,00 2 666,83 178

Número de apartado: III.1.2
Lote nº: 1, 2
Localización del texto que se va a modificar: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
En lugar de:

O udzielenie Części I zamówienia – Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie:

a) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 3 000 000,00 PLN (trzy miliony 00/100 złotych);

oraz

b) środków finansowych lub zdolności kredytowej w kwocie nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN (jeden milion 00/100 złotych).

O udzielenie Części II zamówienia – Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie:

a) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN (jeden milion 00/100 złotych);

oraz

b) środków finansowych lub zdolności kredytowej w kwocie nie mniejszej niż 100 000,00 PLN (sto tysięcy 00/100 złotych).

O udzielenie dwóch części zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie:

a) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 4 000 000,00 PLN (cztery miliony 00/100 złotych);

oraz

b) środków finansowych lub zdolności kredytowej w kwocie nie mniejszej niż 1 100 000,00 PLN (jeden milion sto tysięcy 00/100 złotych).

Léase:

O udzielenie Części I zamówienia – Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie:

a) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5 000 000,00 PLN (pięć milionów 00/100 złotych).

oraz

b) środków finansowych lub zdolności kredytowej w kwocie nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN (jeden milion pięćset tysięcy 00/100 złotych).

O udzielenie Części II zamówienia – Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie:

a) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN (jeden milion 00/100 złotych).

oraz

b) środków finansowych lub zdolności kredytowej w kwocie nie mniejszej niż 100 000,00 PLN (sto tysięcy 00/100 złotych).

O udzielenie dwóch części zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie:

a) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 6 000 000,00 PLN (sześć milionów 00/100 złotych).

oraz

b) środków finansowych lub zdolności kredytowej w kwocie nie mniejszej niż 1 600 000,00 PLN (jeden milion sześćset tysięcy 00/100 złotych).

Número de apartado: III.1.3
Lote nº: 1, 2
Localización del texto que se va a modificar: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
En lugar de:

O udzielenie Części I zamówienia – Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże wykonanie lub wykonywanie w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a) dostaw energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 6 000,00 MWh (sześć tysięcy);

oraz

b) dostaw energii elektrycznej do co najmniej 500 (pięćset) punktów poboru

Przy czym zamawiający nie określa w ramach ilu umów/kontraktów dostawy te powinny zostać zrealizowane

Uwaga:

— wykonawca nie może wykazać tych samych dostaw więcej niż jeden raz

— w przypadku wykazania dostaw, realizowanych w oparciu o umowę niezakończoną przez upływem terminu składania ofert w postępowaniu, zamawiający uwzględni wartość tej ich części, która do upływu ww. terminu została faktycznie zrealizowana.

O udzielenie Części II zamówienia – Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże wykonanie lub wykonywanie w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a) dostaw energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 1 500,00 MWh (jeden tysiąc pięćset);

oraz

b) dostaw energii elektrycznej do co najmniej 100 (sto) punktów poboru

Przy czym zamawiający nie określa w ramach ilu umów/kontraktów dostawy te powinny zostać zrealizowane

Uwaga:

— wykonawca nie może wykazać tych samych dostaw więcej niż jeden raz

— w przypadku wykazania dostaw, realizowanych w oparciu o umowę niezakończoną przez upływem terminu składania ofert w postępowaniu, zamawiający uwzględni wartość tej ich części, która do upływu ww. terminu została faktycznie zrealizowana.

O udzielenie dwóch części zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże wykonanie lub wykonywanie w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a) dostaw energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 7 500,00 MWh (siedem tysięcy pięćset);

oraz

b) dostaw energii elektrycznej do co najmniej 600 (sześćset) punktów poboru

Przy czym zamawiający nie określa w ramach ilu umów/kontraktów dostawy te powinny zostać zrealizowane

Uwaga:

— wykonawca nie może wykazać tych samych dostaw więcej niż jeden raz

— w przypadku wykazania dostaw, realizowanych w oparciu o umowę niezakończoną przez upływem terminu składania ofert w postępowaniu, zamawiający uwzględni wartość tej ich części, która do upływu ww. terminu została faktycznie zrealizowana

Léase:

O udzielenie Części I zamówienia – Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże wykonanie lub wykonywanie w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a) dostaw energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 13 000,00 MWh (trzynaście tysięcy)

oraz

b) dostaw energii elektrycznej do co najmniej 500 (pięćset) punktów poboru

Przy czym zamawiający nie określa w ramach ilu umów/kontraktów dostawy te powinny zostać zrealizowane

Uwaga:

— wykonawca nie może wykazać tych samych dostaw więcej niż jeden raz

— w przypadku wykazania dostaw, realizowanych w oparciu o umowę niezakończoną przez upływem terminu składania ofert w postępowaniu, zamawiający uwzględni wartość tej ich części, która do upływu ww. terminu została faktycznie zrealizowana

O udzielenie Części II zamówienia – Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże wykonanie lub wykonywanie w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a) dostaw energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 1 500,00 MWh (jeden tysiąc pięćset)

oraz

b) dostaw energii elektrycznej do co najmniej 100 (sto) punktów poboru

Przy czym zamawiający nie określa w ramach ilu umów/kontraktów dostawy te powinny zostać zrealizowane

Uwaga:

— wykonawca nie może wykazać tych samych dostaw więcej niż jeden raz

— w przypadku wykazania dostaw, realizowanych w oparciu o umowę niezakończoną przez upływem terminu składania ofert w postępowaniu, zamawiający uwzględni wartość tej ich części, która do upływu ww. terminu została faktycznie zrealizowana.

O udzielenie dwóch części zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże wykonanie lub wykonywanie w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a) dostaw energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 14 500,00 MWh (czternaście tysięcy pięćset)

oraz

b) dostaw energii elektrycznej do co najmniej 600 (sześćset) punktów poboru

Przy czym zamawiający nie określa w ramach ilu umów/kontraktów dostawy te powinny zostać zrealizowane

Uwaga:

— wykonawca nie może wykazać tych samych dostaw więcej niż jeden raz

— w przypadku wykazania dostaw, realizowanych w oparciu o umowę niezakończoną przez upływem terminu składania ofert w postępowaniu, zamawiający uwzględni wartość tej ich części, która do upływu ww. terminu została faktycznie zrealizowana

VII.2)Otras informaciones adicionales:

Burmistrz Miasta Kowal zawiadamia, że w związku ze zmianą treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w dniu 13.9.2018 r. dokonana została zmiana treści Ogłoszenia o zamówieniu, opublikowanego w dniu 30.8.2018 r. DUUE 2018/S 166-378084.

Dokonane przez zamawiającego zmiany obejmują zakres przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu oraz wysokość wadium.

Po publikacji Sprostowania Ogłoszenia o zamówieniu zamawiający udostępni na stronie internetowej www.kowal.bip.net.pl:

1. Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

2. Aktualną Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze zmienionymi załącznikami – z dopiskiem „Zmiana”

1) Załącznik nr 1a do SIWZ (Wykaz punktów poboru – Część I zamówienia)

2) Załącznik nr 2 do SIWZ (Formularz oferty)

3) Załącznik nr 4 i 4c do SIWZ (Wykaz dostaw).

Zmiany obowiązują wszystkich Wykonawców.

Jednocześnie zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.