Suministros - 403234-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Reactivos de laboratorio

2018/S 178-403234

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 165-376381)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Rozporządzenie nr 1986/2015

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
000288567
ul. Spartańska 1
Warszawa
02-637
Polonia
Persona de contacto: Julita Skonieczna
Teléfono: +48 226709143
Correo electrónico: dzial.zamowien@spartanska.pl
Fax: +48 226709143
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.spartanska.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa odczynników z dzierżawą analizatora

Número de referencia: 22/PN/2018/ES
II.1.2)Código CPV principal
33696500
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora dla Centralnego Laboratorium Klinicznego. Zamówienie obejmuje w szczególności:

1) dostawę odczynników i materiałów zużywalnych dostarczonych przez Wykonawcę, wraz z dzierżawą analizatora do oznaczania parametrów koagulologicznych,

2) dostawę odczynników do wykonywania wybranych oznaczeń z zakresu chorób autoimmunizacyjnych oraz zapalnych przy zastosowaniu technik mikroskopii i chemiluminescencji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz asortymentowo – cenowy i dzierżawy stanowiące załącznik nr 2A i 2B do SIWZ oraz załącznik nr 1 do Formularza oferty zawierający Zestawienie parametrów granicznych. Dostarczane odczynniki muszą posiadać co najmniej 6 miesięczny okres zdatności do użycia liczony od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu odczynniki w czasie nie dłuższym niż 4 dni robocze od daty złożenia zamówienia.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/09/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 165-376381

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 17/09/2018
Hora local: 12:00
Léase:
Fecha: 17/09/2018
Hora local: 11:30
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 10/09/2018
Hora local: 12:00
Léase:
Fecha: 17/09/2018
Hora local: 12:00
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Zmiany zostały wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Zamawiający dokonał podziału zamówienia na dwa zadania. Zmianę tę zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona na stronie Zamawiającego w dniu 29.8.2018 roku po opublikowaniu Ogłoszenia o zamówieniu nr 2018/S 165-376381.