Suministros - 403255-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Poznań: Equipamiento médico

2018/S 178-403255

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 166-378059)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Wielkopolskie Centrum Onkologii
ul. Garbary 15
Poznań
61-866
Polonia
Teléfono: +48 618850643
Correo electrónico: zaopatrzenie@wco.pl
Fax: +48 618850698
Código NUTS: PL415

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.wco.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup, dostawa, instalacja, uruchomienie robota chirurgicznego typu da Vinci

Número de referencia: 95/2018
II.1.2)Código CPV principal
33100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup, dostawa, instalacja, uruchomienie robota chirurgicznego typu da Vinci

Przedmiot zamówienia obejmuje: Zakup, dostawę, instalację i uruchomienie - wykonanie niezbędnych testów, fabrycznie nowego robota chirurgicznego wyprodukowanego po 1.1.2018 r., pochodzącego z autoryzowanego kanału dystrybucji, którego parametry techniczne szczegółowo opisano w załączniku do SIWZ wraz z przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi urządzenia.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/09/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 166-378059

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
VII.2)Otras informaciones adicionales:

W części VI.3 po pkt 5 dodaje się kolejne punkty

6. Specyfikacje techniczną- wypełniony załącznik.

7 Opisy

Opisy techniczne, foldery/ulotki, fotografie, dane katalogowe jednoznacznie potwierdzające parametry techniczno-użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzające, że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.

Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów z dopiskiem punktu z załącznika oceny technicznej, w którym został opisany potwierdzony parametr.

Złożenie na wezwanie Zamawiającego dokumentów z poz. poniżej. będzie obligowało wyłącznie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.

8 Dokument (autoryzację) stanowiący upoważnienie wystawione przez wytwórcę (importera, dystrybutora) sprzętu dla Wykonawcy w szczególności w zakresie dystrybucji.

W części VI.3 dodaje się dodatkowo zapis:

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów zwanego dalej rozporządzeniem, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

a) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;

2. Dokumenty, o których mowa w pkt 7 powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 rozporządzenia zdanie pierwsze stosuje się

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 rozporządzenia zdanie pierwsze stosuje się.