Suministros - 403263-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Anuncio de transparencia previa voluntaria - Procedimiento negociado sin convocatoria de licitación 

Polonia-Skierniewice: Endoscopios

2018/S 178-403263

Anuncio de transparencia previa voluntaria

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego
ul. Rybickiego 1
Skierniewice
96-100
Polonia
Persona de contacto: Renata Pisarska
Teléfono: +48 468340821
Correo electrónico: r.pisarska@wsz-skier.pl
Fax: +48 468340821
Código NUTS: PL71

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.wsz-skier.pl

I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa 1 sztuki wideo – rektoskopu

Número de referencia: WSZ.DZP.261.1/25/2018
II.1.2)Código CPV principal
33168100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dostawa 1 sztuki wideo – rektoskopu

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 24 650.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL71
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wojewódzki Szpital Zespolony

im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach

96-100 Skierniewice, ul. Rybickiego 1, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa 1 sztuki wideo – rektoskopu

II.2.5)Criterios de adjudicación
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

„Poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach” nr POIS.09.01.00-00-0165/17-00/406/2017/1387 w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento negociado sin publicación previa
  • No se han presentado ofertas u ofertas/solicitudes de participación adecuadas en respuesta a un procedimiento abierto
Explicación:

Zamawiający przeprowadził dwa kolejne postępowania w trybie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (przetarg nieograniczony), w których odpowiednio:

— w postępowaniu nr: WSZ.DZP.261.1/1/2018 oferta wykonawcy złożona na dostawę wideo – rektoskopu została odrzucona w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp - jako nie odpowiadająca swoją treścią treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wpłynęła jedna oferta) - postępowanie zostało w tej części unieważnione,

— w postępowaniu nr: WSZ.DZP.261.1/13/2018 – nie wpłynęła żadna oferta – postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.1.3)Información sobre el acuerdo marco
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de adjudicación del contrato:
13/09/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
BOB Technika Swiatłowodowa
ul. Kolejowa 14
Łomianki
05-092
Polonia
Código NUTS: PL7
El contratista/concesionario será una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 26 772.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Informacja podana przez Zamawiającego w sekcji V.2.1 - nie jest datą zawarcia umowy, a datą przekazania niniejszego ogłoszenia do publikacji oraz przesłania zaproszenia wykonawcy. Formularz ogłoszenia jest tak przygotowany, że zamawiający musi uzupełnić niektóre sekcje aby mógł przejść do dalszych czynności i zatwierdzić formularz. Data zawarcia umowy z wykonawcą zostanie podana w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia.

Kwoty podane w niniejszym ogłoszeniu w tym w sekcji V.2.4 są kwotami wyjściowymi do przeprowadzenia negocjacji. Zamawiający na etapie zaproszenia do negocjacji nie jest w stanie podać ostatecznych wartości umowy. Zostanie to ogłoszone w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia.

Sekcja dotycząca opisu przedmiotu zamówienia uniemożliwia dokonanie całościowego opisu - limit znaków. Opis przedmiotu zamówienia nie został zmieniony i był dostępny na stronie internetowej zamawiającego przez dwa poprzednie postępowania.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/09/2018