Suministros - 403264-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Anuncio de transparencia previa voluntaria - Procedimiento negociado sin convocatoria de licitación 

Polonia-Gdynia: Paquetes de software y sistemas de información

2018/S 178-403264

Anuncio de transparencia previa voluntaria

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Gdynia
81-382
Polonia
Persona de contacto: Jerzy Przeworski, Aleksandra Goran, Karolina Dobrzyńska
Teléfono: +48 586688370
Correo electrónico: wydz.informatyki@gdynia.pl
Fax: +48 586688383
Código NUTS: PL633

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.gdynia.pl

Dirección del perfil de comprador: www.gdynia.pl

I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa oprogramowania do obsługi turystycznej dla Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni

Número de referencia: SI.271.50.2018
II.1.2)Código CPV principal
48000000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Dostawa oprogramowania do obsługi turystycznej dla Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni, realizowana w ramach projektu "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie". Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

2. Postępowanie obejmuje część zamówienia na wyposażenie szkół zawodowych. Łączna wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 14 634.15 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30142000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL633
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych, ul. Morska 77, 81-222 Gdynia, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania do obsługi turystycznej dla Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni

II.2.5)Criterios de adjudicación
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPPM.04.01.00-22-0001/16-01

II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento negociado sin publicación previa
  • No se han presentado ofertas u ofertas/solicitudes de participación adecuadas en respuesta a un procedimiento abierto
Explicación:

W dniu 4.4.2018 r. Zamawiający ogłosił w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (nr ogłoszenia 2018/S 065-144256) postępowanie na dostawę oprogramowania do obsługi turystycznej dla Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni.

Postępowanie obejmowało część zamówienia na wyposażenie szkół zawodowych, dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Gdyni oraz dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego do gdyńskich szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych. Łączna wartość zamówień przekraczała kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, zatem dla tego postępowania Zamawiający zastosował tryb przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp. Do dnia otwarcia ofert tj. 11.5.2018 r. nie wpłynęła żadna oferta, w związku z tym postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp. Zamawiający nie zmienił w sposób istotny pierwotnych warunków zamówienia, zatem spełniając przesłanki art. 67 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp zamierza udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki.

IV.1.3)Información sobre el acuerdo marco
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de adjudicación del contrato:
14/09/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Koma Nord Sp. z o.o.
5861029611
ul. Łużycka 2
Gdynia
81-537
Polonia
Teléfono: +48 586211100
Correo electrónico: handlowy@komanord.pl
Fax: +48 586211030
Código NUTS: PL633
El contratista/concesionario será una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote/concesión: 14 634.15 PLN
Valor total del contrato/lote/concesión: 14 634.15 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Całkowita końcowa wartość zamówienia podana w pkt. V.2.4) ogłoszenia, to kwota stanowiąca punkt wyjścia do negocjacji i może się różnić od kwoty ostatecznie podanej w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia. Zamawiający przed rozpoczęciem negocjacji nie jest w stanie podać całkowitej końcowej wartości zamówienia.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-672
Polonia
Teléfono: +48 224587701

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach Działu VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww. przepisach przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się:

W przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587701
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
14/09/2018