Suministros - 404125-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Rumanía-Cluj-Napoca: Ordenadores personales

2018/S 178-404125

Anuncio de licitación – sectores especiales

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Compania de Apă Someş S.A.
Romania
Str. 21 Decembrie 1989 nr. 79
Cluj-Napoca
400604
Rumania
Persona de contacto: Levente Laslo Papai
Teléfono: +40 264430050
Correo electrónico: levente.papai@casomes.ro, leventelaslo.papai@gmail.com
Fax: +40 264430886
Código NUTS: RO113

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.casomes.ro

Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.e-licitatie.ro
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.6)Principal actividad
Agua

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Echipamente tehnică de calcul şi software

Número de referencia: RO201217/2018/08
II.1.2)Código CPV principal
30213000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Echipamentele si programele ce urmeaza sa fie achizitionate se vor utiliza pentru desfasurarea activitatilor Companiei. Operatorul economic va fi responsabil pentru livrarea, instalarea, punerea in functiune si testarea echipamentelor la sediul achizitorului. Operatorul economic va asigura asistenta tehnica (service) si suport in perioada de garantie a produselor, motiv pentru care in cadrul acordului-cadru vor fi incluse si aceste servicii.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 2 443 150.00 RON
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30213100
48820000
51611000
72610000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO113
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Cluj-Napoca.

II.2.4)Descripción del contrato:

Cantitatile minime si maxime stabilite de entitatea contractanta sunt cele precizate in caietul de sarcini si reprezinta estimari ale unor cantitati care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru si nu cantitatile exacte care vor fi achizitionate, acestea din urma putand fi mai mici, egale, sau mai mari raportat la cele estimate, in functie de necesitatile efective ale autoritatii contractante. Cantitatile minime si maxime estimate care pot face obiectul unui singur contract subsecvent sunt precizate in caietul de sarcini.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Ofertantii, tertii sustinatori, subcontractantii (daca acestia sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei) ofertantului, nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 72, 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. DUAE se va depune, dupa caz, si de catre tertul sustinator si subcontractant.

Se vor depune odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia (Formularul nr. 9), acordul de subcontractare (Formularul nr. 10), daca subcontractantii sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei, si/sau acordul de asociere (Formularul nr. 3), dupa caz.

Declaratia de neincadrare in prev art 72 din Legea 99/2016 se va prezenta odata cu DUAE de catre ofertanti, terti sustinatori si subcontractanti (daca acestia sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei), conform Formularului nr.2.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi incarcate in SEAP, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc dupa finalizarea etapei de licitatie electronica.

Aceste documente justificative pot fi:

— certificate constatatoare care sa ateste lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentarii acestora,

— cazierul judiCiar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul Constitutiv,

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale,

— alte documente, dupa caz.

Ofertantii straini vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara de origine sau din tara in care ofertantul este stabilit, prin care sa dovedeasca indeplinirea cerintei de mai sus, in conformitate cu legislatia din tara de origine sau din tara in care ofertantul este stabilit.

Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

Informatiile de la nivelul documentelor prezentate vor fi reale si actuale la momentul prezentarii.

Cu privire la neincadrarea in prevederile art. 72 din Legea nr. 99/2016, persoanele cu functie de decizie din cadrul entitatii contractante, implicate in procedura de atribuire, sunt:

— Director General — Calin Vasile Neamtu,

— Director Financiar — Emilia Rodica Filip,

— Director General Adjunct — Mihai Gavril Iacob,

— Sef Serviciul Juridic — Doina Ivan,

— Sef Serviciul Achizitii — Corin Adrian Budisan,

— Responsabil cu aplicarea procedurii — Levente Laslo Papai,

— Sef Oficiul Informatic — Marius Sorin Opruta.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca sunt legal constituiti, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca au capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul acordului-cadru.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti (daca acestia sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei) si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi, daca acestia sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei.

Ofertantul va prezenta Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani (numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor). Ofertantul trebuie sa faca dovada ca în ultimii 3 ani, raportat la data limita de depunere a ofertelor, a furnizat produse similare obiectului acordului-cadru, a caror valoare cumulata este de minim 500 000 RON, la nivelul unui sau maxim doua contracte. Prin produse similare se ințelege: servere, computere, echipamente de retea si programe. Pentru fiecare din contractele prin care se demonstreaza experienta similara, se vor prezenta urmatoarele documente, dar fara a se limita la acestea, enumerarea nefiind cumulativa: certificate de predare-primire, recomandari, procese-verbale de receptie, documente constatatoare, cu scopul de a proba livrarea produselor prezentate. Acestea vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar.

Daca un grup de operatori depun oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

In DUAE completat de ofertant se vor include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti.

Se va prezenta cate un formular DUAE separat pentru fiecare subcontractant, completat in mod corespunzator de catre acesta, insotit de acordul/acordurile de subcontractare (Formular nr. 10), daca acestia sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei.

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Odata cu depunerea DUAE, se va prezenta si Acord de asociere — Formularul nr. 3, (daca este cazul). In DUAE se vor completa urmatoarele date referitoare la contractele similare: denumire beneficiari, descriere (obiectul contractului), valoare si perioada de derulare. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE se vor prezenta obligatoriu, la solicitarea entitatii Contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I dupa finalizarea etapei de licitatie electronica.

Documentele vor fi emise sau contrasemnate de beneficiarul final (autoritate contractanta sau client privat). Documentele prin care operatorii economici pot indeplini cerinta privind experienta similara sunt urmatoarele, fara a se limita la, enumerarea nefiind cumulativa: certificate de predare-primire, recomandari, procese-verbale de receptie, documente constatatoare aferente fiecarui contract prin care se demonstreaza experienta similara. Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta în conformitate cu art.196 alin. (1) din Legea nr.99/2016. Modalitate de îndeplinire: in DUAE completat de ofertant se vor include si informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, precum si celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE. Tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate in trecut, corespunzator sustinerii acordate, insotit de angajamentul ferm al tertului sustinator (Formularul nr. 9) impreuna cu anexa la angajament, prin care se dovedeste ca ofertantul va avea acces in orice moment la sustinerea tertului si din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia. Prin angajamentul ferm, tertul confirma faptul ca va sprijini ofertantul in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului in care va interveni concret, pentru a duce la indeplinire respectivele activitati pentru care a acordat sustinerea, fie prin identificarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret in care va realiza acest lucru). Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamentul de sustinere vor fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I dupa finalizarea etapei de licitatie electronica.

III.1.4)Normas y criterios objetivos de participación
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.1.6)Depósitos y garantías exigidos:

Cuantumul garantiei de participare este: 5 600 RON.

Pentru situatia in care garantia de participare este constituita in alta moneda, pentru evaluare si raportare unitare ale cuantumului garantiei de participare se va utiliza cursul de referinta comunicat de BNR la data publicarii anuntului de participare in SEAP.

Valabilitatea garantiei de participare va fi de minim 120 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.

Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila si se poate constitui prin:

— virament bancar (ordin de plata vizat de banca in favoarea Compania de Apă Someş S.A. in contul IBANRO28RNCB0106000767440001 deschis la BCR Cluj-Napoca,

— printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conformitate cu Formularul nr. 4.

Dovada constituirii garantiei va fi incarcata in SEAP pana cel tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor. Temei legal art. 42 din HG nr. 394/2016.

In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. Restituirea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile art. 44 din HG 394/2016.

Cuantumul garantiei de buna executie a contractului este de 10 % din pretul contractului subsecvent, fara TVA.

Garantia de buna executie se va constitui in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului subsecvent de ambele parti. Garantia de buna executie a contractului poate fi constituita printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurari (conform Formularului nr.5) si cu o valabilitate egala cu durata contractului + 14 de zile. Ofertantul va prezenta Declaratia privind modul de constituire a garantiei de buna executie (Formularul nr.6).

Nu se accepta constituirea garantiei de buna executie prin retineri succesive.

Restituirea garantiei de buna executie se va face in conformitate cu prevederile art. 48 alin. (1) din HG 394/2016, respectiv in termen de 14 zile de la iplata facturii finale, daca entitatea contractanta nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.

III.1.7)Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:
III.1.8)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
Se realizará una subasta electrónica
Información complementaria acerca de la subasta electrónica:

La LE vor fi invitati toti ofertantii care au depus oferte admisibile conform art. 143 alin. 2 din Legea 99/2016.

LE se va desfasura intr-o singura runda de 24 de ore si va incepe la 2 zile lucratoare de la transmiterea invitatiei la adresa de e-mail inregistrata in SEAP. Elementul care reprezinta obiectul LE este pretul total al ofertei exprimat in RON (fara TVA).

Detalii pe www.e-licitatie.ro

IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 15/10/2018
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 15/02/2019
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 15/10/2018
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Solicitarile de clarificari la documentatia de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea „Intrebari” din cadrul anuntului de participare, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP atat la Sectiunea „Intrebari”, cat si la Sectiunea „Clarificari, notificari si decizii” din cadrul anuntului de participare. Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, cu respectarea termenului limita stabilit in anuntul de participare, respectiv 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorul economic pana la acest termen. Raspunsul autoritatii contractante la aceste solicitari va fi transmis cu cel putin 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Adresa unde poate fi completat DEAU (DUAE) pentru ca apoi sa fie exportat in calculatorul personal si apoi incarcat si transmis online impreuna cu oferta pana la data limita stabilita pentru depunerea acesteia este: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter sau https://ec.europa.eu/tools/espd.

Se va consulta si Ghidul de utilizare DUAE postat pe site-ul www.e-licitatie.ro.

DUAE se va depune, dupa caz, si de catre tertul sustinator si subcontractant (daca este cunoscut la momentul depunerii ofertei). Inainte de finalizarea raportului procedurii de atribuire, operatorul economic clasat pe primul loc in urma finalizarii etapei de licitatie electronica, va prezenta, la cererea entitatii contractante, documentele justificative actualizate, prin care sa demonstreze in mod corespunzator indeplinirea integrala a tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE. In cazul in care se constata ca in urma finalizarii etapei de licitatie electronica doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, entitatea contractanta va solicita ofertantilor o noua propunere financiara in vederea departajarii ofertelor, iar acordul-cadru se va incheia cu operatorul economic a carui noua oferta financiara are pretul cel mai scazut.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Rumania
Teléfono: +40 213104641
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Dirección de internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Conform Legii nr. 101/2016.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Compania de Apă Someș S.A. — Serviciul Juridic
B-dul 21 Decembrie 1989
Cluj-Napoca
400604
Rumania
Teléfono: +40 264591444
Correo electrónico: juridic.cluj@casomes.ro
Fax: +40 264430886

Dirección de internet: www.casomes.ro

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/09/2018