Suministros - 404133-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Bełchatów: Calefacción urbana

2018/S 178-404133

Anuncio de adjudicación de contrato – sectores especiales

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
ul. Węglowa 5
Bełchatów
97-400
Polonia
Persona de contacto: Michał Krzemiński
Teléfono: +48 447377351
Correo electrónico: michal.krzeminski@gkpge.pl
Código NUTS: PL713

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.pgegiek.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.6)Principal actividad
Electricidad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa kompaktowych węzłów cieplnych do budynków zlokalizowanych w Gorzowie Wielkopolskim

Número de referencia: GEK/PMR-CSS/05206/2018
II.1.2)Código CPV principal
09323000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz pierwsze uruchomienie 83 szt. kompaktowych węzłów cieplnych dla budynków zlokalizowanych w Gorzowie Wielkopolskim:

1. w ramach projektu ZIT „Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego” – zakup węzłów cieplnych do budynków zadania 3a, współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ilości 2 szt.,

2. w ramach projektu ZIT „Modernizacja sieci ciepłowniczych polegająca na wymianie sieci kanałowych i napowietrznych na sieci w technologii rur preizolowanych w Gorzowie Wielkopolskim” – zakup węzłów cieplnych do budynków zadania 4a, współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ilości 11 szt.,

3. w ramach realizacji pozostałych zadań inwestycyjnych finansowanych z Planu Inwestycyjnego 2018, w ilości 70 szt.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor IVA excluido: 5 275 367.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL431
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Miasto Gorzów Wielkopolski – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Umowy.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz pierwsze uruchomienie 83 szt. kompaktowych węzłów cieplnych dla budynków zlokalizowanych w Gorzowie Wielkopolskim:

1. w ramach projektu ZIT „Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego” – zakup węzłów cieplnych do budynków zadania 3a, współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ilości 2 szt.,

2. w ramach projektu ZIT „Modernizacja sieci ciepłowniczych polegająca na wymianie sieci kanałowych i napowietrznych na sieci w technologii rur preizolowanych w Gorzowie Wielkopolskim” – zakup węzłów cieplnych do budynków zadania 4a, współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ilości 11 szt.,

3. w ramach realizacji pozostałych zadań inwestycyjnych finansowanych z Planu Inwestycyjnego 2018, w ilości 70 szt.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

POIS.01.06.02-00-0025/16

II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 099-227008
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio periódico indicativo

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Denominación:

Dostawa kompaktowych węzłów cieplnych do budynków zlokalizowanych w Gorzowie Wielkopolskim

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
31/08/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Metrolog Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 97
Czarnków
64-700
Polonia
Código NUTS: PL41
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 4 185 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 5 275 367.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI Ustawy Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/09/2018