Obras - 407917-2020

Submission deadline has been amended by:  452236-2020
31/08/2020    S168

România-Turda: Lucrări pentru conducte de alimentare cu apă

2020/S 168-407917

Anunț de participare – utilități

Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Compania de Apă „Arieș” S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 20330054
Adresă: Str. Axente Sever nr. 2
Localitate: Turda
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 401078
Țară: România
Persoană de contact: Ionut Bogdan Bobic
E-mail: office@caaries.ro
Telefon: +40 264311771
Fax: +40 264311772
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.caaries.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100102241
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.6)Activitate principală
Apă

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

„Extinderea și reabilitarea stațiilor de tratare apă potabilă și a conductelor de aducțiune în sistemul zonal de alimentare cu apă Câmpia Turzii” (CL2) din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din regiunea Turda-Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020"

Număr de referinţă: 20330054_2020_PAAPD1108303
II.1.2)Cod CPV principal
45232150 Lucrări pentru conducte de alimentare cu apă
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Prin această componentă a proiectului se urmareste proiectarea si executia de lucrari pentru extinderea si reabilitarea statiilor de tratare apa potabila si a conductelor de aductiune in sistemul zonal de alimentare cu apa Campia Turzii din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea Turda-Campia Turzii, în perioada 2014-2020”.

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare cu 20 de zile si cel tarziu 10 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 70 950 787.44 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45232151 Lucrări de construcţii de renovare a conductelor de apă
45232154 Lucrări de construcţii de rezervoare ridicate de apă potabilă
45232430 Staţii de tratare a apei
71322000 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Judetul Cluj

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lucrarile de constructie pentru proiectarea si executia de lucrari extinderea si reabilitarea statiilor de tratare apa potabila si a conductelor de aductiune in sistemul zonal de alimentare cu apa Campia Turzii, includ:

Activitatile de proiectare fac referire la proiectul tehnic detaliat. Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (cum ar fi memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor de constructie.

— Elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei

— Lucrari de constructie pentru:

— Reabilitarea sursei de apa Calarasi: q instalat = 77 l/s,

— Reabilitare statii de pompare apa bruta, SP1 Si SP2 si conducte de refulare, statia de tratare Calarasi,

— Statie noua de tratare si dezinfectie pentru sursa de apa Calarasi, de capacitate 77 l/s,

— Reabilitare rezervor existent 5000 mc, statia de tratare Calarasi,

— Rezervor nou 5000 mc, statia de tratare Calarasi,

— Reabilitarea si extinderea sursei de apa Poiana: q instalat = 100 l/s,

— Realizare statii de pompare apa bruta, SP1 Si SP2 si conducte de refulare, statia de tratare Poiana,

— Statie noua de tratare si dezinfectie pentru sursa de apa Poiana, de capacitate 100 l/s,

— Construirea rezervoarelor Tritenii de Jos 2x600 mc, inclusiv instalatie pentru dezinfectia apei,

— Construirea rezervorului de inmagazinare Viisoara 700 mc,

— Construirea rezervorului de inmagazinare Urca 200 mc,

— Construirea SP1 si SP2 Tritenii de Jos, SP Luna,

— Conducte de aductiune nou proiectate - 38946.25 ml

— Conducte de aductiune reabilitate –16881.18 ml

— Pentru toate obiectivele de investitie mai sus mentionate se vor executa urmatoarele activitati:

— Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice

— Realizarea tuturor lucrarilor necesare pentru automatizarea si transmiterea datelor, in SCADA local si SCADA regional

— Testare si punere in functiune

— Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor de 36 luni,

— Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului

Contractantul va fi responsabil pentru proiectarea si executia tuturor lucrarilor, conform descrierii din Caietul de Sarcini.

Durata de realizare a lucrarilor este 36 de luni, din care 12 luni pentru proiectare si 24 luni pentru executie, la care se adauga perioada

De garantie de 36 de luni.

Luand in considerare faptul ca lucrarile ce fac obiectul contractului se vor executa pe mai multe amplasamente/locatii, Entitatea Contractanta nu impune obligatii cu privire la modul de organizare a lucrarilor, Antreprenorul urmand a inainta propriul program de proeictare si executie a lucrarilor, cu incadrarea in durata de executie aferenta implementarii contractului sectorial de lucrari (12 luni pentru proiectare si 24 luni pentru executie).

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta Tehnica (Pt2) / Pondere: 20
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta Tehnica (Pt1) / Pondere: 30
Criteriu privind costul - Nume: Pretul ofertei / Pondere: 50
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 72
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei

II.2.14)Informații suplimentare

Sursele de finanțare sunt:

Fondurile europene nerambursabile - 85 %;

Bugetul national - 13 %;

Bugetul local - 2 %

Fond European: Fond de Coeziune; Programul Operational Infrastructura Mare 2014 – 2020

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinta nr. 1

Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.177, art.178 si art.180 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor:

Se va completa DUAE de catre toti operatorii participanti la procedura (ofertanti, asociati, terti sustinatori si subcontractanti), cu informatiile aferente situatiei lor. Nedepunerea DUAE impreuna cu oferta atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă, conform art. 143 alin (2) lit.b) din HG 394/2016. In situatia in care operatorul economic (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 177, art.178 si art.180 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta fiind respinsa.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Aceste documente sunt:

1. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv si/sau documente echivalente emise in tara de rezidenta, pentru persoanele juridice straine.

2. Certificate constatatoare care atesta lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.), si/sau documente echivalente emise in tara de rezidenta, pentru persoanele juridice straine, la momentul prezentarii acestora.

3. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

4. Alte documente edificatoare, dupa caz.

Cerinta nr. 2- Evitarea conflictului de interese

Ofertantii, asociatii, terti sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 72 si 73 din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale, actualizata.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt prezentate in declaratia conducatorului autoritatii contractante, parte a dosarului achizitiei publice si sunt urmatoarele:

1. Văsie Cătălin Eugen - Membru Consiliul de Administratie

2. Sâsâeac Daiana-Ramona - Membru Consiliul de Administratie

3. Serestely Elemer - Membru Consiliul de Administratie

4. Fărcaș Traian - Membru Consiliul de Administratie

5. Pop Vasile – Cristian - Membru Consiliul de Administratie

6. Diță Mihai Serban - Membru Consiliul de Administratie

7. Goia Radu-Andrei - Membru Consiliul de Administratie

8. Bogdan Ionut Bobic – Director General

9. Bolog Simona-Sarmiza - Director Financiar

10. Sarb Maria Mihaiela - Sef UIP / presedintele Comisiei de evaluare

11. Demeter Adrian Desideriu - Consilier Juridic / membru comisie de evaluare

12. Ursuleanu Cristina - Ofiter Financiar UIP / membru comisie de evaluare

13. Moldovan Florin-Ion - Coordonator contracte / membru comisie de evaluare

14. Fagadar Adrian-Ioan - Coordonator contracte / membru comisie de evaluare

15. Petridean Iuliu-Virgil - Coordonator contracte / membru comisie de evaluare

16. Keresztesi Mihaela-Oana - Coordonator contracte / membru comisie de evaluare

17. Lup Vasile– Coordonator contracte / membru de rezerva comisie de evaluare

Furnizorul de servicii auxiliare, respectiv Consultantul pentru Asistenta Tehnica pentru pregătirea Aplicatiei de Finantare si a Documentatiilor de Atribuire (Proiectant), este S.C. ROMAIR CONSULTING S.R.L. Persoanele cu putere de reprezentare din partea Furnizorului de servicii auxiliare sunt:

1. Boeru Gheorghe – administrator;

2. Boeru Bogdan Eugeniu – asociat;

3. Bulumete Andrei – Lider de echipa.

Modalitatea de indeplinire prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Nedepunerea DUAE impreuna cu oferta atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă, conform art. 143 alin (2) lit.b) din HG 394/2016. In situatia in care operatorul economic (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 72, 73 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta fiind respinsa.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente sunt:

Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazuta la art. 72, 73 din Legea 99/2016 (Formularul 10).

Note:

1. Se vor depune odata cu DUAE si urmatoarele documente (dupa caz): acord de asociere (Formularul 6), acord de subcontractare (Formularul 7), angajamentul ferm al tertului sustinator (Formularul 8, Formularul 9).

2. Formularele si/sau documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc, de fiecare membru al asocierii (in cazul unei asocieri), si, daca e cazul, de catre subcontractant si de catre tertul sustinator.

3. Nedepunerea odata cu oferta, a angajamentului ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, sau dupa caz, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor de forma cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

4. Orice operator economic aflat in oricare dintre situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care sa arate ca masurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-si demonstra in concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere in conformitate cu prevederile art 184 din legea 99/2016.

5. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit documente de natura celor solicitate sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 177, 178 şi 180, se va accepta o declaraţie pe propria răspundere / o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

6. Documentele vor conține date reale, actuale și valabile la momentul prezentarii. In cazul in care documentele solicitate nu sunt emise in limba romana se va prezenta si traducerea autorizata in limba romana.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului, sau, dupa caz, activitatile pentru partea proprie de contract.

Modalitatea de indeplinire prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, si includ:

1. Certificatul constatator emis de ONRC sau, in cazul persoanelor juridice straine, documente echivalente emise in tara de rezidenta.

2. Alte documente edificatoare, dupa caz.

Documentele vor conține date reale, actuale și valabile la momentul prezentarii. In cazul in care documentele solicitate nu sunt emise in limba romana se va prezenta si traducerea autorizata in limba romana.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Specificati cifra de afaceri medie anuala Cerinta nr. 1 - Cifra de afaceri Media cifrei de afaceri anuala pe ultimii 3 ani (2017, 2018, 2019) trebuie sa fie de minim 70.000.000 RON. Tert sustinator In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul de indeplinire prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Fiecare tert sustinator va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la capacitatea economica si financiara. Tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 72, 73, 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. Subcontractantii pe a caror capacitati ofertantul se bazeaza pentru demonstrarea indeplinirii anumitor criterii de calificare si selectie sunt considerati si terti sustinatori, caz in care se solicita prezentarea Angajamentului ferm (Formularul 8, Anexa la Formularul 8), odata cu prezentarea DUAE. Tertul sustinator va raspunde în solidar cu ofertantul, în mod neconditionat, fata de autoritatea contractanta pentru neexecutarea oricarei obligatii asumate de ofertant, în baza contractului sectorial, si pentru care acesta din urma a primit sustinerea economica si financiara conform prezentului angajament, renuntând în acest sens, definitiv si irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune si discutiune.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Cerinta nr. 1-Operatorul economic va completa DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Aceste documente sunt: 1. Situatiile financiare pentru anii 2017, 2018 si 2019, vizate si inregistrate de organele competente sau orice document edificator din care sa rezulte cifra de afaceri (ex. rapoarte de audit financiar întocmite de entitati specializate, bilanturi sau balante de verificare asumate de operatorul economic, în cazul în care situatiile aferente anului financiar încheiat nu au fost înca definitivate conform prevederilor legislatiei incidente în domeniu). Nota: In cazul unei asocieri, documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de catre fiecare membru al asocierii. DUAE va fi completat corespunzator de fiecare membru al asocierii. De asemenea, ofertantul va incarca in mod obligatoriu in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, Formularul 6 - Acord de Asociere. In cazul in care un grup de operatori economici depun oferta comuna, atunci indeplinirea indicatorului "cifra de afaceri” se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Pentru conversia în RON, daca situatiile financiare sunt întocmite în alta moneda, se va lua în considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv. Tert sustinator-Operatorul economic (tertul/ tertii sustinatori) va completa DUAE. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre terti/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), respectiv: 1. Formularul 8 – Angajament ferm privind sustinerea economica si financiara a ofertantului/ grupului de operatori economici; 2. Anexa la Formularul 8 - Declaratie tert sustinator economic si financiar, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE si care urmeaza a fi prezentate sunt: 3. Situatiile financiare pentru anii 2017, 2018 si 2019, vizate si inregistrate de organele competente sau orice document edificator din care sa rezulte cifra de afaceri (ex. rapoarte de audit financiar întocmite de entitati specializate, bilanturi sau balante de verificare asumate de operatorul economic, în cazul în care situatiile aferente anului financiar încheiat nu au fost înca definitivate conform prevederilor legislatiei incidente în domeniu). Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Nedepunerea odata cu oferta, a angajamentului ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor de forma cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului cat si ale tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Cerinta nr. 1 - Experienta similara in conformitate cu art.192 lit.a) din Legea nr.99/2016 Ofertantul trebuie sa demonstreze finalizarea executiei in ultimii 5 ani, impliniti la data termenului limita pentru depunere a ofertei, pentru constructii similare din punctul de vedere al complexitatii si/sau utilitatii, respectiv: - Cel putin 1 (o) statie de tratare a apei cu o capacitate de minim 70 l/s, sau cel putin 2 (doua) statii de tratare de minim 30 l/s fiecare, in cadrul unor contracte de lucrari de aceeasi natura (de tip proiectare si executie). Cerinta se considera indeplinita atat in cazul finalizarii unor constructii noi, cat si in cazul reabilitarii unor statii de tratare existente, din cadrul unor contracte de tip proiectare si executie; Si - Constructii similare privind extinderea si/sau reabilitarea si/sau infiintare si/sau modernizarea a minim 25 km de conducte de alimentare cu apa/aductiuni/retele de canalizare/ alte retele de fluide. Se va avea in vedere demonstrarea experientei solicitate prin prezentarea oricarei combinatii de contracte de proiectare, executie, proiectare si executie, cu conditia dovedirii experientei atat in proiectare, cat si in executie a minim 25 km de conducte de alimentare cu apa /retele de canalizare/ aductiuni/ alte retele de fluide. Prin sintagma „finalizarea executiei” se intelege: a) lucrări recepţionate pe obiecte, care sunt însoţite de proces-verbal de recepţie întocmit în conformitate cu prevederile legale şi tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului; sau b) lucrări recepţionate însoţite de proces-verbal la terminarea lucrărilor; sau c) lucrări recepţionate însoţite de proces-verbal de recepţie finală. Cerinta nr. 3 - Informatii privind asocierea operatorilor economici Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant sau candidat, individual ori în comun cu alti operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporara constituite în scopul participarii la procedura de atribuire, în conditiile prevazute de Legea 99/2016. Cerinta nr. 4 – Tert sustinator privind capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 196 din Legea 99/2016, cu modificari si completari ulterioare. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul de indeplinire prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Fiecare tert sustinator va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la capacitatea tehnica si/sau profesionala. Tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 72, 73, 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. Subcontractantii pe a caror capacitati ofertantul se bazeaza pentru demonstrarea indeplinirii anumitor criterii de calificare si selectie sunt considerati si terti sustinatori, caz in care se solicita prezentarea Angajamentului ferm (Formularul 9), odata cu prezentarea DUAE.Pentru detalierea cerintei nr 4, a se vedea fisierul denumit Instructiuni pentru ofertanti.

Proportia de subcontractare Cerinta nr. 2 - Informatii privind partea/partile din contract pe care operatorul economic urmeaza sa le subcontracteze Ofertantul are dreptul sa subcontracteze o parte/parti din contract. În cazul în care are intentia sa subcontracteze parte/parti din contract, ofertantul are obligatia de a cuprinde în oferta sa denumirea subcontractantilor (daca subcontractantii sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei) si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte. Raspunderea contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire a contractului de achizitie nu este diminuata în cazul în care o parte/parti din contract sunt îndeplinite de subcontractanti. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua în considerare daca se vor prezenta documente relevante pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Cerinta nr. 1-Se va completa DUAE de catre operatorii economici ofertant/candidat, asociat, terţ susţinător şi subcontractant, după caz, participanti la procedura cu informatiile aferente situatiei lor. Din informatiile prezentate in DUAE trebuie sa reiasa cel putin: numele Beneficiarului, numele Executantului, date de identificare a contractului (titlu, nr, data), tipul (proiectare si executare lucrari), valoarea (lei fara TVA), rolul in cadrul contractului (contractant unic, lider, asociat, subcontractant), ponderea şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil (împreună cu valoarea acestora, fără TVA), scopul lucrarilor (tipuri de lucrari), perioada de realizare a lucrarilor (datele de incepere si finalizare a lucrarilor executate), locul executiei, datele de identificare a documentului care atesta finalizarea lucrarilor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Aceste documente sunt: - extrase relevante ale contractului/ si documente/ certificate (ex.procesul-verbal de receptie/ procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, certificate de predare-primire, recomandari, certificari de buna executie, certificate constatatoare) care sa fie semnate de catre beneficiar si care sa ateste faptul ca lucrarile au fost finalizate si executate în conformitate cu normele legale în domeniu, si/sau alte documente din care sa reiasa: numele Beneficiarului, numele Executantului, date de identificare a contractului (titlu, nr, data), tipul (proiectare si executare lucrari), valoarea (lei fara TVA), rolul in cadrul contractului (contractant unic, lider, asociat, subcontractant), ponderea şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil (împreună cu valoarea acestora, fără TVA), scopul lucrarilor (tipuri de lucrari), perioada de realizare a lucrarilor (datele de incepere si finalizare a lucrarilor executate), locul executiei, datele de identificare a documentului care atesta finalizarea lucrarilor. Vor fi acceptate documente care atesta atat lucrarile receptionate partial cat si lucrarile receptionate la sfarsitul prestarii si executiei.Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. În cazul decalării termenului de depunere a ofertelor, perioada aferentă experienței similare se va extinde corespunzător, cu perioada de timp aferentă decalării. In cazul unei asocieri, fiecare asociat va completa DUAE cu informaţii relevante. DUAE va fi completat corespunzator de fiecare membru al asocierii. De asemenea, ofertantul va incarca in mod obligatoriu in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, Formularul 6-Acord de Asociere. In cazul in care un grup de operatori economici depun oferta comuna, atunci indeplinirea indicatorului "Experienta similara” se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede, vor lua în considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv. Cerinta nr.3-Ofertantul/ofertantul asociat va completa informatiile corespunzatoare din documentul DUAE. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta acordul de asociere (Formularul 6). Documentele justificative care probeaza cele asumate in acorduri vor fi solicitate ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intocmit dupa evaluarea ofertelor. Pentru detalierea cerintei nr 3, a se vedea fisierul denumit Instructiuni pentru ofertanti. Cerinta nr.4-Operatorul economic (tertul/tertii sustinatori) va completa informatiile corespunzatoare din documentul DUAE.Pentru detalierea cerintei nr 4, a se vedea fisierul denumit Instructiuni pentru ofertanti.

Ofertantul va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la subcontractare. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta acordul de subcontractare (Formularul 7). Subcontractantii nominalizati in oferta vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate de catre subcontractanti prin completarea DUAE, se vor prezenta obligatoriu, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Nota: Entitatea contractantă nu a stabilit criterii privind capacitatea pentru subcontractanţii propuşi de ofertant/candidat în ofertă, dar va lua în considerare capacitatea tehnică şi profesională a subcontractanţilor propuşi pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă sunt prezentate documente relevante în acest sens. Nedepunerea odata cu oferta, a acordului de subcontractare constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor de forma cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului cat si ale subcontractantului, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

III.1.6)Depozite și garanții solicitate:

Ofertantul va constitui o garantie pentru participare (G.P.) in cuantum de 700.000,00 RON.Garantia de participare se va constitui in conf. cu prev. art. 41 si 42 din Normele metodologice de aplicare a prev. ref. la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale din 02.06.2016.

In cazul in care ofertantul opteaza pentru constituirea G.P. prin virament bancar,garantia trebuie virata in contul COMPANIEI DE APA "ARIES" S.A., nr. RO93 BTRL 0510 1202 A726 1701, deschis la Banca Transilvania Turda,cod fiscal RO 20330054.

Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare:90 zile incepand de la data limita de depunere a ofertelor.

G.P. trebuie sa fie irevocabila iar instrumentul de garantare trebuie sa prevada că plata garantiei de participare se va executa neconditionat.Garantia de participare se poate constitui prin instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari,in conditiile legii,in conf. cu Formularul 1-Garantie de participare.In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. G.P. emisa in alta limba decat romana va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.

Eventualele neconcordante cu privire la îndeplinirea conditiilor de forma a garantiei de participare, inclusiv cele privind cuantumul si valabilitatea, se vor clarifica de catre comisia de evaluare cu ofertantii, în conf. cu art 138 alin.3 din HG 394/2016.La procedura online,dovada constituirii G.P. se va posta obligatoriu in SICAP(scanata, pana la data limita de depunere a ofertelor).Pentru o garantie de participare depusa in alta moneda decat lei,echivalenta se va face la cursul BNR valabil la data publicarii anuntului de participare in SICAP.

Restituirea G.P. se va face in conformitate cu preveder... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.8)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016. Se va completa Formularul 6 - Acord de asociere, daca este cazul.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2018/S 107-245063
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 08/10/2020
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 08/01/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 08/10/2020
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

— Ofertantii au obligatia de a analiza cu atentie Documentatia de Atribuire si sa pregateasca oferta conform tuturor instructiunilor, formularelor, prevederilor contractuale si specificatiile tehnice continute in aceasta Documentatie,

— Mentionam faptul ca pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SICAP, operatorii economici, trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica,

— Un operator economic poate participa la procedura numai daca este inregistrat in SICAP,

— Corespondenta si toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana,

— Documentatia de atribuire se posteaza integral în cadrul anuntului de participare publicat pe site -ul www.e-licitatie.ro,

— Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SICAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice,

— Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de "Documentatii, clarificari si decizii" a anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro,

— Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SICAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SICAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica,

— Se recomanda ofertantilor sa inspecteze locatia proiectului si imprejurimile pentru a evalua, pe propria raspundere, cheltuiala si riscul, datele necesare pentru a pregati oferta,

— Potentialii ofertanti care intentioneaza sa participe la vizitarea amplasamentelor vor anunta autoritatea contractanta asupra acestui lucru cu cel putin 2 zile inaintea datei stabilite. Participantii la vizita amplasamentelor isi vor asigura mijloacele de transport in vederea efectuarii vizitei,

— În cazul ofertanţilor (persoane fizice sau juridice) de altă naţionalitate decât cea română, documentele vor fi transmise în limba în care au fost emise, însoţite de traducere autorizata a acestora în limba română,

— In cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, entitatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică,

— durata de executie a contractului: 36 luni (de la data emiterii ordinului de începere a lucrarilor) din care 12 luni proiectare si 24 luni executie,

— perioada de notificare a defectelor: 36 luni de la data aprobarii Receptiei la Terminare a Lucrarilor,

— Pentru participarea la procedura, cu privire la III.2) Conditii de Participare ofertantii prezinta DUAE (Document Unic de Achizitie European), completat in conformitate cu Cap. V Sectiunea 7 din Legea nr. 99/2016,

— In vederea completarii de catre operatorii economici interesati a DUAE, se va avea în vedere si Notificarea ANAP din data de 08.04.2019 privind utilizarea DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice, respectiv Notificarea ANAP din data de 02.07.2019 privind utilizarea DUAE integrat in SICAP.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 401095
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Persoana vatamata poate sesiza Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor in termenele prevazute de Legea nr 101/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Compania de Apă „Arieș” S.A.
Adresă: Str. Axente Sever nr. 2
Localitate: Turda
Cod poștal: 401078
Țară: România
E-mail: office@caaries.ro
Telefon: +40 264311771
Fax: +40 264311772
Adresă internet: www.caaries.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
26/08/2020