Suministros - 415813-2018

25/09/2018    S184    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Veliko Tarnovo: Electricidad

2018/S 184-415813

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
„Mnogoprofilna oblastna bolnitsa za aktivno lechenie „D-r Stefan Cherkezov“ AD
104510514
ul. „Nish“ No. 1
Veliko Tarnovo
5000
Bulgaria
Persona de contacto: Zdravka Mihaylova
Teléfono: +359 62-640922
Correo electrónico: mobal_sch@yahoo.com
Fax: +359 62-640829
Código NUTS: BG321

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://mobaltarnovo.nit.bg

Dirección del perfil de comprador: https://mobaltarnovo.nit.bg/proczeduri-po-zop/tok-2018/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://mobaltarnovo.nit.bg/proczeduri-po-zop/tok-2018/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за захранване на обекти, собственост на „МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД“

Número de referencia: 00052-2018-0009
II.1.2)Código CPV principal
09310000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за захранване на обекти, собственост на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД.

Изпълнителят извършва доставка за период от 12 (дванадесет) месеца на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за 8 броя обекти на ниско напрежение за нуждите на „МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД.

Прогнозно количество електроенергия за срок от 1 година: около 1 903 123 (един милион деветстотин и три хиляди сто двадесет и три) kWh/год.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 270 000.00 BGN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09310000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG321
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

„МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ АД, гр. Велико Търново

II.2.4)Descripción del contrato:

Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за захранване на обекти, собственост на „МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД.

Изпълнителят извършва доставка за период от 12 (дванадесет) месеца на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за 8 броя обекти на ниско напрежение за нуждите на „МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД.

Прогнозно количество електроенергия за срок от 1 година: около 1 903 123 (един милион деветстотин и три хиляди сто двадесет и три) kWh/год.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: ТП — iкономическа стабилност на балансиращата група — bрой членове в балансираща група на участника / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 80
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 270 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Критерият „брой членове в балансираща група“ е заложен поради факта, че по-ниските разходи за балансиране и големият брой членове на балансиращата група от своя страна увеличават финансовата стабилност на координатора. Това респективно повишава надеждността и сигурността на балансиращата група и нейните членове и минимизира риска от отстраняване от пазара на балансиращата енергия.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Участникът следва да притежава валиден лиценз за търговия с електрическа енергия съгласно чл. 39 във връзка с чл. 69 и 69а от ЗЕ и координатор на балансираща група. Изискването се отнася за всеки от членовете на обединението/консорциума, които ще изпълняват дейности, свързани с доставка на електрическа енергия. Изискването се отнася и за подизпълнителите, които ще извършват дейности, свързани с доставка на електрическа енергия.

Участникът попълва (декларира) в част ІV, буква „А“, точка 2 от единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) тези изисквания.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП следва да се представи заверено копие от валиден лиценз, издаден от КЕВР, за търговия с електрическа енергия и за координатор на балансираща група.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Не

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Възложителят няма изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Участникът следва да притежава актуален сертификат за съответствието на участника със системата за управление на качеството ISO 9001:ХХХ с обхват в съответствие с предмета на поръчката или еквивалент. Изискването се отнася за всеки от членовете на обединението/консорциума, които ще изпълняват дейности, свързани с доставка на електрическа енергия. Изискването се отнася и за подизпълнителите, които ще извършват дейности, свързани с доставка на електрическа енергия.

Това обстоятелство се доказва от участника, като попълва (декларира) в част ІV, буква „Г“ от единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

2. Декларация (свободен текст), че участникът разполага с изградена система за мониторинг на измервателна точка, достъпна за възложителя — online.

3. Участникът следва да е изпълнил поне 1 дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си. В случаите, когато оферентът е обединение, това изискване се отнася общо за обединението.

Това обстоятелство се доказва от участника, като предоставя (декларира) в единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т. 3 за доставки, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка (референции, публични регистри, удостоверения и др. по преценка на участниците).

Забележка: Идентични или сходни с предмета на обществената поръчка се считат извършени доставки на електрическа енергия.

4. Декларация (свободен текст) за потвърждаване възможностите за доставки на цялото количество електрическа енергия в необходимите срокове и с необходимото качество.

Документите се представят и в случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. Участникът следва да притежава актуален сертификат за съответствието на участника със системата за управление на качеството EN ISO 9001: ХХХХ с обхват в съответствие с предмета на поръчката или еквивалент. Изискването се отнася за всеки от членовете на обединението/консорциума, които ще изпълняват дейности, свързани с доставка на електрическа енергия. Изискването се отнася и за подизпълнителите, които ще извършват дейности, свързани с доставка на електрическа енергия.

2. Участниците следва да притежават система за мониторинг на измервателна точка, достъпна за възложителя — online.

3. Участниците в процедурата следва да имат опит по изпълнението на предмета на поръчката, а именно през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил поне 1 доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени.

4. Участниците следва да има възможностите за доставки на цялото количество електрическа енергия в необходимите срокове и с необходимото качество.

Участникът предоставя (декларира) в единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за тези обстоятелствата.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

При доставката следва да се доставя електрическа енергия с качество и по ред съгласно предвиденото в Закона за енергетиката (ЗЕ) и останалите нормативни актове, които уреждат обществените отношения, свързани с доставката на електрическа енергия (в т.ч. наредбите към ЗЕ, Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ). В качеството на „координатор на балансираща група“ изпълнителят следва да поеме отговорността за балансиране, да включи възложителя в пазара на балансираща енергия като участник (непряк член) в стандартна балансираща група, без възложителят да заплаща такса за участие, както и да осигури прогнозиране на потреблението на възложителя, включително администриране на часовите графици за потребление на възложителя. Възложителят изисква гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от прогнозната му стойност.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 26/10/2018
Hora local: 16:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 6 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 29/10/2018
Hora local: 10:00
Lugar:

Заседателната зала на „МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ АД, гр. Велико Търново, ул. „Ниш“ № 1

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Отварянето на офертата е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП. Участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. Ако участникът е обединение от физически и/или юридически лица, същият ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура и когато за член на обединението е налице някое от основанията на чл. 54, ал. 1 от ЗОП.

Други основания за отстраняване от участие на основание чл. 107 от ЗОП — и участник, за когото са налице обстоятелства по чл. 3, т. 8 от Закона за иконочмическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Банкова сметка на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД: IBAN: BG 57 FINV 9150 1016048686, BIC: FINVBGSF, банка: „Първа инвестиционна банка“ АД, клон Велико Търново.

Гаранцията за изпълнение съгласно чл. 111, ал. 2 от ЗОП е определена в размер на 5 (пет) % от стойността на договора за обществена поръчка. Гаранциите се предоставят в една от следните форми:

1. парична сума;

2. банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника или от упълномощен от него представител — лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка. Представената оферта трябва да има срок на валидност минимум 180 (сто и осемдесет) дни, считано от датата на изтичане на срока за подаване на предложенията.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2018