Suministros - 425886-2019

11/09/2019    S175

Polonia-Katowice: Ordenadores portátiles

2019/S 175-425886

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dirección postal: ul. Bankowa 12
Localidad: Katowice
Código NUTS: PL22A Katowicki
Código postal: 40-007
País: Polonia
Persona de contacto: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Dział Zamówień Publicznych, ul. Bankowa 12, III p., pok. nr 69, 40-007 Katowice
Correo electrónico: dzp@us.edu.pl
Teléfono: +48 323591334
Fax: +48 323592048

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.us.edu.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://dzp.us.edu.pl/zamowienia/dostawy
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: wyższa uczelnia publiczna
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa sprzętu komputerowego

Número de referencia: DZP.381.080.2019.DW
II.1.2)Código CPV principal
30213100 Ordenadores portátiles
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, zwanego dalej „sprzętem”. Oferowany sprzęt powinien być fabrycznie nowy, pochodzić z bieżącej produkcji (produkcja nie wcześniej niż w 2018 r.), posiadać stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terenie RP. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny sprzętu.

2) Zakres zamówienia obejmuje: zakup sprzętu wraz z jego dostarczeniem, rozładunkiem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. 2 do SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część A - Dostawa notebooka – 16 szt.

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30213000 Ordenadores personales
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL22A Katowicki
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Dział Logistyki, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa notebooka – 16 szt., zwanego dalej „sprzętem”. Oferowany sprzęt powinien być fabrycznie nowy, pochodzić z bieżącej produkcji (produkcja nie wcześniej niż w 2018 r.), posiadać stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terenie RP. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny sprzętu.

2) Zakres zamówienia obejmuje: zakup sprzętu wraz z jego dostarczeniem, rozładunkiem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

4) Termin realizacji zamówienia - do 28 dni od daty zawarcia umowy.

5) Wymagany minimalny termin gwarancji na oferowane sprzęty: 24 m-ce

6) Wymagany czas reakcji serwisu: najpóźniej w ciągu 4 dni roboczych od zgłoszenia wady.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji zamówienia (T) / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Czas reakcji serwisu (S) / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 28
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Niniejsze postępowanie jest współfinansowane z Projektu: „Aktywny i Kreatywny Nauczyciel Matematyki i Informatyki”, ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER 2014-2020". Nr umowy o dofinansowanie: POWR.03.01.00-00-KN23/18-00

II.2.14)Información adicional

Ofertę należy zabezpieczyć wadium w wysokości 900,00 PLN. Szczegóły rozdział V SIWZ.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część B - Dostawa zestawu komputerowego typu All-in-One – 6 szt.

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30213000 Ordenadores personales
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL22A Katowicki
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Dział Logistyki, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu komputerowego typu All-in-One – 6 szt., zwanego dalej „sprzętem”. Oferowany sprzęt powinien być fabrycznie nowy, pochodzić z bieżącej produkcji (produkcja nie wcześniej niż w 2018 r.), posiadać stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terenie RP. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny sprzętu.

2) Zakres zamówienia obejmuje: zakup sprzętu wraz z jego dostarczeniem, rozładunkiem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

4) Termin realizacji zamówienia - do 28 dni od daty otrzymania zamówienia.

5) Wymagany minimalny termin gwarancji na oferowane sprzęty: 12 m-cy

6) Wymagany czas reakcji serwisu: najpóźniej w ciągu 4 dni roboczych od zgłoszenia wady.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji zamówienia (T) / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Czas reakcji serwisu (S) / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 28
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Niniejsze postępowanie jest współfinansowane z Projektu:„Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”, ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER 2014-2020". Nr umowy o dofinansowanie: POWR.03.05.00-00-Z301/18-00

II.2.14)Información adicional

Ofertę należy zabezpieczyć wadium w wysokości 1 000,00 PLN. Szczegóły rozdział V SIWZ.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania z uwagi na okoliczności wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 8 uPzp

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie wymogu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia,o którym mowa w rozdziale III ust. 3 SIWZ powinno zostać wykazane przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

3. Wykaz oświadczeń składanych w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu:

1) Wykonawca składa wraz z ofertą w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składane w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). Szczegóły - rozdz. IV ust. 1 pkt 1)

SIWZ;

2) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdz. IV ust. 3 pkt 1), 3)-6) oraz ust. 4 SIWZ, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp.

5. Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 uPzp – brak podstaw do wykluczenia. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia:

1) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika US - szczegóły zawiera rozdz. IV ust. 3 pkt 1) lit. b) SIWZ;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS - szczegóły zawiera rozdz. IV ust. 3 pkt 1) lit. c) SIWZ;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z CEIDG;

5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170).

6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów z rozdz. IV ust. 3 pkt 1 SIWZ, składa dok. z rozdz. IV ust. 3 pkt 3) SIWZ.

7. Inne dokumenty składane wraz z ofertą: pełnomocnictwo.

8. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert Wykonawca jest zobowiązany przekazać oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

9. Wykaz oświadczeń i dokumentów - rozdz. IV SIWZ. Adres strony internetowej, pod którą jest dostępna SIWZ:http://dzp.us.edu.pl/zamowienia/dostawy

10. Szczegóły dotyczące dostępności dokumentów oraz ich formy zawiera rozdział IV ust. 7 i 8 SIWZ.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dotyczących aspektów, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 2) ustawy Pzp.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dotyczących aspektów, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3) ustawy Pzp.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Szczegółowe warunki realizacji umowy oraz warunki płatności zawiera załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy).

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 15/10/2019
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 13/12/2019
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 15/10/2019
Hora local: 12:00
Lugar:

Uniwersytet Ślaski w Katowicach, Dział Zamówień Publicznych, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, pok. 61 (III piętro budynku), POLSKA.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

Dotyczy części A i B postępowania:

Opis techniczny oferowanego sprzętu wraz ze wskazaniem wszystkich parametrów technicznych, spełniający wymagania Zamawiającego określone w niniejszej SIWZ.

Przykładowy wzór stanowią załączniki nr 2 do SIWZ. Forma dokumentu: Oryginał w postaci dokumentu elektronicznego lub elektroniczna kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

2. Szczegóły dotyczące dostępności dokumentów oraz ich formy zawiera rozdział IV ust. 7 i 8 SIWZ.

3. Zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić wyłącznie w okolicznościach, o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Pzp i pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony. Zamawiający, działając zgodnie z dyspozycją przepisu art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp może wyrazić zgodę na dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w okolicznościach wskazanych w załączniku nr 3 do SIWZ (wzór umowy).

4. Ochrona danych osobowych: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz obowiązki informacyjne Wykonawcy wynikające z RODO zostały określone w rozdziale XIV ust. 8 SIWZ - http://us.edu.pl/zamowienia/dostawy.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe wg zasad, o których mowa w rozdz. XIV ust. 8 SIWZ - http://us.edu.pl/zamowienia/dostawy.

5. Niniejsze postępowanie jest współfinansowane z projektów:

a) dotyczy części A postępowania: „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”, ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER 2014-2020”. Nr umowy o dofinansowanie: POWR.03.05.00-00-Z301/18-00, zwanego dalej projektem,

b) dotyczy części B postępowania: „Aktywny i Kreatywny Nauczyciel Matematyki i Informatyki”, ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER 2014-2020”. Nr umowy o dofinansowanie: POWR.03.01.00-00-KN23/18-00, zwanego dalej projektem.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800 / 224587803
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcom oraz innym podmiotom, które mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ww. ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Postanowienia rozdziału VII ust. 8 SIWZ stosuje się odpowiednio.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800 / 224587803
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/09/2019