Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 429297-2017

Mostrar versión reducida

27/10/2017    S207

Polonia-Stalowa Wola: Servicios forestales

2017/S 207-429297

Anuncio de licitación

Servicios

Directiva 2004/18/CE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre, direcciones y punto(s) de contacto

Nombre oficial: Nadleśnictwo Rozwadów
Dirección postal: ul. Przemysłowa 1
Localidad: Stalowa Wola
Código postal: 37-465
País: Polonia
Correo electrónico: rozwadow@lublin.lasy.gov.pl
Teléfono: +48 158421755
Fax: +48 158421755

Direcciones Internet:

Dirección del poder adjudicador: http://www.rozwadow.lublin.lasy.gov.pl/

Puede obtenerse más información en:
Los puntos de contacto mencionados arriba

El pliego de condiciones y la documentación complementaria (incluidos los documentos destinados a un diálogo competitivo y un sistema dinámico de adquisición) pueden obtenerse en:
Los puntos de contacto mencionados arriba

Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a:
Los puntos de contacto mencionados arriba

I.2)Tipo de poder adjudicador
Otros: PGL lasy państwowe nadleśnictwo rozwadów
I.3)Principal(es) actividad(es)
Medio ambiente
I.4)Adjudicación del contrato en nombre de otros poderes adjudicadores

Apartado II: Objeto del contrato

II.1)Descripción
II.1.1)Denominación del contrato establecida por el poder adjudicador:
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Rozwadów w roku 2018.
II.1.2)Tipo de contrato y emplazamiento de las obras, lugar de entrega o de ejecución
Servicios
Categoría de servicio nº 27: Otros servicios
Emplazamiento principal de las obras, lugar principal de entrega o de ejecución: Teren Nadleśnictwa Rozwadów.

Código NUTS PL824 Not specified

II.1.3)Información sobre el contrato público, el acuerdo marco o el sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere a un contrato público
II.1.4)Información sobre el acuerdo marco
II.1.5)Breve descripción del contrato o la adquisición (o adquisiciones)
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, szkółkarstwa, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania dróg leśnych, urządzeń melioracyjnych oraz obiektów turystycznych, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Rozwadów w roku 2018.
II.1.6)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)

77200000 Servicios forestales

II.1.7)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): no
II.1.8)Lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Las ofertas deberán presentarse para uno o varios lotes
II.1.9)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2)Cantidad o extensión del contrato
II.2.1)Cantidad o extensión global del contrato:
Valor estimado IVA excluido: 5 719 183 PLN
II.2.2)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de tales opciones: W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia.
II.2.3)Información sobre las renovaciones
Este contrato podrá ser renovado: no
II.3)Duración del contrato o fecha límite de ejecución
comienzo 1.1.2018. ejecución 31.12.2018

Información relativa a los lotes

Lote Nº: 1 Denominación: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Rozwadów w roku 2018 – część I
1)Breve descripción
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1
ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 2100 z późn. zm. – dalej: „Ustawa
o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki
drewna, utrzymania dróg leśnych, urządzeń melioracyjnych oraz obiektów turystycznych.
2)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)

77200000 Servicios forestales

3)Cantidad o extensión
Valor estimado IVA excluido: 1 237 310 PLN
4)Indicación sobre el período distinto de duración o el inicio/la ejecución del contrato
comienzo 1.1.2018. ejecución 31.12.2018
5)Información adicional sobre los lotes
Lote Nº: 2 Denominación: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Rozwadów w roku 2018 – część II
1)Breve descripción
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1
ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 2100 z późn. zm. – dalej: „Ustawa
o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki
drewna, utrzymania dróg leśnych oraz obiektów turystycznych.
2)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)

77200000 Servicios forestales

3)Cantidad o extensión
Valor estimado IVA excluido: 1 145 279 PLN
4)Indicación sobre el período distinto de duración o el inicio/la ejecución del contrato
comienzo 1.1.2018. ejecución 31.12.2018
5)Información adicional sobre los lotes
Lote Nº: 3 Denominación: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Rozwadów w roku 2018 – część III
1)Breve descripción
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1
ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 2100 z późn. zm. – dalej: „Ustawa
o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, szkółkarstwa, pozyskania i zrywki
drewna, utrzymania dróg leśnych, urządzeń melioracyjnych oraz obiektów turystycznych.
2)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)

77200000 Servicios forestales

3)Cantidad o extensión
Valor estimado IVA excluido: 1 852 476 PLN
4)Indicación sobre el período distinto de duración o el inicio/la ejecución del contrato
comienzo 1.1.2018. ejecución 31.12.2018
5)Información adicional sobre los lotes
Lote Nº: 4 Denominación: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Rozwadów w roku 2018 – część IV
1)Breve descripción
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1
ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 2100 z późn. zm. – dalej: „Ustawa
o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki
drewna, utrzymania dróg leśnych oraz urządzeń melioracyjnych.
2)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)

77200000 Servicios forestales

3)Cantidad o extensión
Valor estimado IVA excluido: 1 375 711 PLN
4)Indicación sobre el período distinto de duración o el inicio/la ejecución del contrato
comienzo 1.1.2018. ejecución 31.12.2018
5)Información adicional sobre los lotes
Lote Nº: 5 Denominación: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Rozwadów w roku 2018 – część V
1)Breve descripción
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1
ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 2100 z późn. zm. – dalej: „Ustawa
o lasach”) obejmujące prace z zakresu specjalistycznego przygotowania gleby pługofrezarką.
2)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)

77200000 Servicios forestales

3)Cantidad o extensión
Valor estimado IVA excluido: 108 407 PLN
4)Indicación sobre el período distinto de duración o el inicio/la ejecución del contrato
comienzo 1.1.2018. ejecución 31.12.2018
5)Información adicional sobre los lotes

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones relativas al contrato
III.1.1)Depósitos y garantías exigidos:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej dla Pakietów:
dla Pakietu I w wysokości 37 000 PLN
dla Pakietu II w wysokości 34 000 PLN
dla Pakietu III w wysokości 55 000 PLN
dla Pakietu IV w wysokości 41 000 PLN
dla Pakietu V w wysokości 3 200 PLN
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.).
Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BOŚ S.A. nr rachunku:18 1540 1131 2113 7900 3281 0002 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Rozwadów w roku 2018 Pakiet ___________________.” Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.
Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a Pzp oraz art. 46 ust. 5 Pzp.
Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 2). Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp.
III.1.2)Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:
Środki własne Zamawiającego. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na
wskazany jego rachunek bankowy na podstawie faktury VAT prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę
w terminie do 14 dni od daty jej doręczenia do siedziby Zamawiającego. Rozliczanie wykonanych prac będzie
odbywało się w okresach miesięcznych.
III.1.3)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:
Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o zamówienie. W takim przypadku muszą ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu. Przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne zamawiający może
zażądać umowy regulującej współpracę tych podmiotów.
III.1.4)Otras condiciones particulares
La ejecución del contrato está sujeta a condiciones particulares: no
III.2)Condiciones de participación
III.2.1)Situación personal de los operadores económicos, incluidas las exigencias relativas a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Información y trámites necesarios para evaluar si se cumplen los requisitos: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału 1.W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1 – 2 i 4 – 7Pzp. W postęp.mogą brać udział Wyk., którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa wart. 22 ust. 1b Pzp.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w SIWZ):

a) oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ”), którego wzór określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16). Treść JEDZ określona została w Załączniku nr 6 do SIWZ, jednakże z uwagi na konieczność podania w treści JEDZ znaczącej ilości informacji Zamawiający zaleca skorzystanie z edytowalnej wersji tego dokumentu zamieszczonej na stronie Zamawiającego lub na stronie https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.

b) dowody, że usługi wykazane w JEDZ na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
c) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;
e) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
f) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
g) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
h) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp)
i) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22 Pzp)
j) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp
k) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp
l) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.)
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ). Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: (1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, (2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz (3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich wykonawców.
III.2.2)Capacidad económica y financiera
Información y trámites necesarios para evaluar si se cumplen los requisitos: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w SIWZ): a)oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SIWZ i braku podstaw do wykluczenia ,złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia ( „JEDZ”). Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku informacje nt. środków finansowych lub zdolności kredytowej, którymi dysponuje wykonawca, które podać należy w Części IV lit. B wiersz szósty JEDZ/odpowiednio dla każdej części zam.-pakietu/. Wykonawca może polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. (złożone wraz z ofertą). Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać jakiego zasobu dotyczy, określać jego rodzaj, zakres, czas udostępnienia oraz inne okoliczności wynikające ze specyfiki danego zasobu. Z treści przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynikać:(1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
(2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę ,przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Dokumenty wskazane poniżej Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wsk. przez Zam., nie krótszym niż 10 dni, podanym w wezwaniu wystosowanym przez Zam. do Wyk. po otwarciu ofert. Dok. powinny być aktualne na dzień złożenia wyznaczony przez Zamawiającego. Złożyć: Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dok. dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków,
o których mowa w art. 22 ust.1b Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, Wykonawca będzie zobowiązany do: 1)złożenia oświad. podmiotu trzeciego o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu(w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) i braku podstaw do wykluczenia złożonego na formularzu JEDZ./wraz z ofertą/. Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w
postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to Zamawiający przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP z dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu doDz.U.U.E. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w JEDZ, następnie potwierdzonych w dok. lub oświadczeniach złożonych przez Wyk. W przypadku Wyk. wspólnie ubiega. się o udziel. zam., sytuacje opisane art. 24 ust 1 pkt12-23 i ust.5 nie mogą dotyczyć żadnego z nich, natomiast war.z art. 22 ust. 1b Pzp mogą spełniać razem.
Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse: 1.Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż: dla części I- 245 000 PLN; dla części II- 230 000 PLN dla części III – 370 000 PLN; dla części IV-275 000 PLN; dla części V-20 000 PLN; 2.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków
udziału w postępowaniu określonych w pkt powyżej. winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
3.Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie kilku Pakietów zamówienia to nie może, celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wskazać tych samych środków finansowych lub zdolności kredytowej w więcej niż jednym Pakiecie. Wykonawca
ubiegający się o dwie i więcej części zamówienia musi warunki opisane powyżej (dotyczące art. 22. ust.1 Pzp) spełniać łącznie, czyli przedstawić zwielokrotnioną ich ilość, stosownie do ilości części i ich rozmiaru, o które się ubiega.
III.2.3)Capacidad técnica
Información y trámites necesarios para evaluar si se cumplen los requisitos:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Należy złożyć: a)oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu (dalej: „JEDZ”), (każdy oddzielnie do oferty dla każdej części);b)dowody, że usługi wykazane w JEDZ na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej
w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.(na wezwanie). Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić zamawiającemu, że realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zobow. złożone wraz z ofertą). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków udziału w postępowaniu określonych winien spełniać co najmniej
jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie kilku Pakietów zamówienia to nie może, celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wskazać tego samego doświadczenia, tego samego potencjału technicznego, tych samych osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, ani tych samych środków finansowych lub zdolności kredytowej w więcej niż jednym Pakiecie. Wykonawca ubiegający się o dwie i więcej części zamówienia musi warunki opisane (dotyczące art. 22. ust. 1bPzp) spełniać łącznie, czyli przedstawić zwielokrotnioną ich ilość, stosownie do ilości części i ich rozmiaru, o które się ubiega. Na podstawie art.
22d ust. 2 Pzp Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, sytuacje opisane w art. 24 ust 1pkt 12-23 i ust.5 – ustawy Pzp nie mogą dotyczyć żadnego z nich, natomiast warunki z art. 22
ust. 1b Pzp mogą spełniać łącznie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w JEDZ, następnie potwierdzonych w dokumentach lubo świadczeniach złożonych przez
Wykonawcę.
Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:
Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie)zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na
podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna (dot. pakietów nr I,II,IV), zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna oraz szkółkarstwa (dot. pakietu nr III), przygotowania gleby pługofrezarką (dot.
pakietu nr V), na kwotę (brutto zł) dla pakietów nie mniejszą niż: pak. I – 1 3500 000, pak. II – 1 250 000, pak. III – 2 000 000, pak. IV – 1 500 000, pak. V – 115 000, Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje maszynami leśnych typu harwester (pak. I – 1szt., pak. II – 1szt., pak. III – 1szt., pak. IV – 1szt.), ciągnikami zrywkowymi lub ciągnikami przystosowanymi do zrywki drewna (pak. I – 2 szt., pak. II – 2 szt., pak. III – 3 szt., pak. IV – 3 szt.), rozsiewaczem nawozów mineralnych 1szt. . (dot. pakietu nr III), , broną talerzową 1 szt. . (dot. pakietu nr III), , opryskiwaczem ciągnikowym 1 szt. . (dot. pakietu nr III), , pługów do
przygotowania gleby typu pługofrezarka – 2 szt. (dot. pakietu nr V), .W zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, war. zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje: a) osobami które ukończyły z wynikiem pozytywnym
szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.8.2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. Nr 161, poz. 1141) lub
posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej uznane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22.12.2015
r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65)- (pak. I –8 osób, pak. II – 8 osób, pak. III – 10 osób, pak. IV – 10 osób), b) co najmniej 1 osobą nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym lub leśnym średnim (dot. pakietu nr I,II,III,IV), c) co najmniej 1 osobą, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku szkolenia w zakresie pracy ze środkami chemicznymi (Dz.U. z 2013 r. poz. 554) lub posiadającą odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin. (dot. pak. nr I,II,III,IV), d) co najmniej 2 osobami z kwalifikacjami do kierowania
ciągnikami (dot. pak. nr V).
III.2.4)Información sobre contratos reservados
III.3)Condiciones específicas de los contratos de servicios
III.3.1)Información sobre una profesión concreta
La prestación del servicio se reserva a una profesión concreta: no
III.3.2)Personal encargado de la prestación del servicio
Las personas jurídicas deben indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal encargado de la prestación del servicio: no

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Tipo de procedimiento
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Abierto
IV.1.2)Limitación del número de operadores a los que se invitará a licitar o participar
IV.1.3)Reducción del número de operadores durante la negociación o el diálogo
IV.2)Criterios de adjudicación
IV.2.1)Criterios de adjudicación

La oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta los criterios enumerados a continuación

1. Cena. Ponderación 60

2. Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia. Ponderación 40

IV.2.2)Información sobre la subasta electrónica
Se realizará una subasta electrónica: no
IV.3)Información administrativa
IV.3.1)Número de referencia que el poder adjudicador asigna al expediente:
S.270.7.2017
IV.3.2)Publicaciones anteriores referentes al mismo contrato
no
IV.3.3)Condiciones para la obtención del pliego de condiciones y documentación complementaria o del documento descriptivo
IV.3.4)Fecha límite para la recepción de ofertas y solicitudes de participación
8.12.2017 - 10:00
IV.3.5)Fecha de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.3.6)Lengua(s) en que puede(n) redactarse los proyectos o las solicitudes de participación
polaco.
IV.3.7)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
en días: 60 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.3.8)Condiciones para la apertura de las ofertas
Fecha: 8.12.2017 - 10:30

Lugar:

Stalowa Wola

Personas autorizadas a estar presentes en la apertura de ofertas: no

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre fondos de la Unión Europea
Se relaciona el contrato con un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
VI.3)Información adicional
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso

Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: uzp@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección Internet: http://http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Presentación de recursos
Indíquense los plazos de presentación de recursos: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym..
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
VI.4.3)Servicio que puede facilitar información sobre la presentación de recursos

Nombre oficial: Departament Odwołań
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección Internet: http://http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
26.10.2017