Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 437267-2017

Mostrar versión reducida

02/11/2017    S210

Polonia-Tczew: Servicios hortícolas

2017/S 210-437267

Anuncio de adjudicación de contrato

Servicios

Directiva 2004/18/CE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre, direcciones y punto(s) de contacto

Nombre oficial: Gmina Miejska Tczew
Dirección postal: pl. Piłsudskiego 1
Localidad: Tczew
Código postal: 83-110
País: Polonia
A la atención de: Eron Eugenia
Correo electrónico: wzp@um.tczew.pl
Teléfono: +48 587759383
Fax: +48 587759355

Direcciones Internet:

Dirección del poder adjudicador: www.zp.tczew.pl

I.2)Tipo de poder adjudicador
Entidad regional o local
I.3)Principal(es) actividad(es)
Servicios generales de las administraciones públicas
I.4)Adjudicación del contrato en nombre de otros poderes adjudicadores
El poder adjudicador realiza su adquisición en nombre de otros poderes adjudicadores: no

Apartado II: Objeto del contrato

II.1)Descripción
II.1.1)Denominación del contrato
Świadczenie usług w zakresie utrzymania miejskich terenów zieleni należących do Gminy Miejskiej Tczew w latach 2018-2021.
II.1.2)Tipo de contrato y emplazamiento de las obras, lugar de entrega o de ejecución
Servicios
Categoría de servicio nº 27: Otros servicios
Emplazamiento principal de las obras, lugar principal de entrega o de ejecución: Gmina Miejska Tczew.

Código NUTS PL63 Pomorskie

II.1.3)Información sobre el acuerdo marco o el sistema dinámico de adquisición
II.1.4)Breve descripción del contrato o la adquisición (o adquisiciones)
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania miejskich terenów zieleni należących do Gminy Miejskiej Tczew w latach 2018-2021. Zamówienie zostało podzielone na dwie części, w tym:
a) część nr 1 Zabiegi pielęgnacyjne drzew w gminnych (miejskich) pasach drogowych na terenie miasta Tczewa, w latach 2018-2021;
b) część nr 2 Bieżące utrzymanie miejskich terenów zieleni na terenie miasta Tczewa, w latach 2018-2021.
II.1.5)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)

77300000 Servicios hortícolas, 77211400 Servicios de tala de árboles, 77211500 Servicios de mantenimiento de árboles, 77310000 Servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes, 77313000 Servicios de mantenimiento de parques, 77340000 Poda de árboles y setos, 90511000 Servicios de recogida de desperdicios, 90511300 Servicios de recogida de basuras, 90513200 Servicios de eliminación de desperdicios sólidos urbanos, 90600000 Servicios de saneamiento y limpieza en áreas urbanas o rurales y relacionados con ellos, 90610000 Servicios de limpieza y barrido de calles, 90620000 Servicios de limpieza y eliminación de nieve

II.1.6)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): sí
II.2)Valor total final del contrato o contratos
II.2.1)Valor total final del contrato o contratos
Valor: 10 712 222,22 PLN
IVA excluido

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Tipo de procedimiento
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Abierto
IV.2)Criterios de adjudicación
IV.2.1)Criterios de adjudicación
La oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta
1. Cena – dla części nr 1 i 2. Ponderación 60
2. Dysponowanie dodatkową osobą – dla części nr 1. Ponderación 40
3. Zatrudnienie osób bezrobotnych – dla części nr 2. Ponderación 40
IV.2.2)Información sobre la subasta electrónica
Se ha realizado una subasta electrónica: no
IV.3)Información administrativa
IV.3.1)Número de referencia que el poder adjudicador asigna al expediente
WZP.271.3.20.2017
IV.3.2)Publicaciones anteriores referentes al mismo contrato

Anuncio de licitación

Número de anuncio en el DOUE: 2017/S 143-296004 de 28.7.2017

Apartado V: Adjudicación del contrato

Lote Nº: 1 - Denominación: Zabiegi pielęgnacyjne drzew w gminnych (miejskich) pasach drogowych na terenie miasta Tczewa, w latach 2018-2021
V.1)Fecha de adjudicación del contrato:
27.10.2017
V.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
V.3)Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado el contrato

Nombre oficial: Zieleń Miejska Sp. z o.o.
Dirección postal: Rokitki, ul. Tczewska 35
Localidad: Lubiszewo
Código postal: 83-112
País: Polonia

V.4)Información sobre el valor del contrato
Valor total estimado inicial del contrato:
Valor: 319 259,26 PLN
IVA excluido
Valor total final del contrato:
Valor: 244 800 PLN
IVA incluido. Tipo del IVA (%) 8
Si se trata del valor anual o mensual:
Número de años: 4
V.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: no
Lote Nº: 2 - Denominación: Bieżące utrzymanie miejskich terenów zieleni na terenie miasta Tczewa, w latach 2018-2021
V.1)Fecha de adjudicación del contrato:
27.10.2017
V.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
V.3)Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado el contrato

Nombre oficial: Zieleń Miejska Sp. z o.o.
Dirección postal: Rokitki, ul. Tczewska 35
Localidad: Lubiszewo
Código postal: 83-112
País: Polonia

V.4)Información sobre el valor del contrato
Valor total estimado inicial del contrato:
Valor: 10 392 962,96 PLN
IVA excluido
Valor total final del contrato:
Valor: 11 323 000 PLN
IVA incluido. Tipo del IVA (%) 8
Si se trata del valor anual o mensual:
Número de años: 4
V.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: no

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre fondos de la Unión Europea
Se relaciona el contrato con un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
VI.2)Información adicional:
VI.3)Procedimientos de recurso
VI.3.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso

Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17 a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia

VI.3.2)Presentación de recursos
Indíquense los plazos de presentación de recursos: 1. Zgodnie z art. 179 ustawy Pzp, środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
W/w podmiotom przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w Dziale VI ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
VI.3.3)Servicio que puede facilitar información sobre la presentación de recursos

Nombre oficial: Departament Odwołań
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia

VI.4)Fecha de envío del presente anuncio:
30.10.2017