Servicios - 438951-2019

18/09/2019    S180

Polonia-Szczecin: Servicios de gestión de proyectos que no sean los de construcción

2019/S 180-438951

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Województwo Zachodniopomorskie, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Dirección postal: ul. Korsarzy 34
Localidad: Szczecin
Código NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Código postal: 70-540
País: Polonia
Persona de contacto: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich pl. Hołdu Pruskiego 8, 70-550 Szczecin, pok. 28
Correo electrónico: zamowienia.publiczne@wzp.pl
Teléfono: +48 914419127
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.przetargi.wzp.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Usługi inżyniera kontraktu wraz z weryfikatorem jakości danych przyjmowanych do PZGiK (Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny)

Número de referencia: WOiRZL.II.272.25.2019.DR
II.1.2)Código CPV principal
79421000 Servicios de gestión de proyectos que no sean los de construcción
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inżyniera kontraktu oraz weryfikatora jakości danych przyjmowanych do PZGiK - Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny w ramach realizacji Projektu Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SOPZ, stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ oraz wzór umowy stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
66171000 Servicios de asesoramiento financiero
79110000 Servicios de asesoría y representación jurídicas
79131000 Servicios de documentación
79212500 Servicios de verificación contable
79341100 Servicios de consultoría en publicidad
79420000 Servicios relacionados con la gestión
79500000 Servicios de ayuda en las funciones de oficina
79995100 Servicios de archivado
79996100 Gestión de registros
79994000 Servicios de administración de contratos
72212517 Servicios de desarrollo de software de TI
72263000 Servicios de implementación de software
72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo
72240000 Servicios de análisis de sistemas y de programación
72266000 Servicios de consultoría en software
72224000 Servicios de consultoría en gestión de proyectos
85312320 Servicios de asesoramiento
71248000 Supervisión del proyecto y documentación
71630000 Servicios de inspección y ensayo técnicos
72300000 Servicios relacionados con datos
72322000 Servicios de gestión de datos
72316000 Servicios de análisis de datos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inżyniera kontraktu oraz weryfikatora jakości danych przyjmowanych do PZGiK - Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny w ramach realizacji Projektu Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - SOPZ, stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ oraz wzór umowy stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Wartość merytoryczna oferty / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Doświadczenie zespołu / Ponderación: 30
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”

II.2.14)Información adicional

Kryteria oceny ofert zostały szczegółowo opisane w SIWZ. Szczegółowe zapisy dotyczące terminów pośrednich zostały zawarte we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy 00/100 złotych). Szczegółowe wymagania dotyczące wadium określono w rozdziale XV SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 126-308654
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Usługi inżyniera kontraktu wraz z weryfikatorem jakości danych przyjmowanych do PZGiK (Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny)

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

1) w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp;

2) w art. 24 ust. 5 pkt 1-2 ustawy Pzp.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

1) jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD), zgodnie z rozdziałem IX ust. 1 SIWZ;

2) oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodnie z rozdz. IX ust. 3 SIWZ;

3) oświadczenia i dokumenty wskazane w rozdz. IX ust. 4 SIWZ, tj.

— dokument, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.; zwanego dalej rozporządzeniem.),

— dokument, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia,

— wykaz usług wraz z referencjami, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia,

— wykaz osób, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia,

— informacji, o których mowa w § 5 pkt 1 rozporządzenia,

— odpisu, o którym w § 5 pkt 4 rozporządzenia,

— oświadczenia, o którym mowa w § 5 pkt 5 rozporządzenia,

— oświadczenia, o którym mowa w § 5 pkt 6 rozporządzenia.

W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1 i 4 rozporządzenia, Wykonawca składa dokumenty, o których mowa odpowiednio w § 7 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 lit. b) rozporządzenia.

W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany § 5 pkt 1 rozporządzenia, Wykonawca składa dokument wskazany w § 8 ust. 1 rozporządzenia.

3. Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp Zamawiający może unieważnić przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli środki, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

4. Ofertę sporządza się w języku polskim na formularzu ofertowym – zgodnie z Zał. 1 do SIWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

1) oświadczenie w formie JEDZ (ESPD), o którym mowa w rozdz. IX ust. 1 SIWZ;

2) rozbicie cenowe oferty (RCO) – zgodnie z Zał. 1a do SIWZ;

3) doświadczenie zespołu – zgodnie z Zał. 1b do SIWZ (na potrzeby kryterium oceny ofert – jeżeli dotyczy);

4) wstępny harmonogram prac IKW – zgodnie z Zał. 1c do SIWZ;

5) koncepcja, zgodnie z rozdz. XVIII ust. 2 pkt 2 lit. a) SIWZ (na potrzeby kryterium oceny ofert);

6) zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie w formie JEDZ, zgodnie z rozdz. X ust. 3 pkt 1 i 2 SIWZ (jeżeli dotyczy);

7) dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium w formie poręczeń lub gwarancji.

5. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do:

1) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości i formie określonej w rozdziale XX SIWZ;

2) przedłożenia polisy ubezpieczeniowej na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ;

3) przedłożenia harmonogramu pracy IKW, zgodnie z Załącznikiem nr 9 do wzoru umowy (złożony harmonogram musi być zgodny ze Wstępnym harmonogramem prac dołączonym do oferty oraz musi uwzględniać wszystkie elementy wskazane w Załączniku nr 9 do wzoru umowy i te wynikające ze złożonej przez Wykonawcę oferty);

4) przedłożenia wykazu personelu przewidywanego do realizacji zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SOPZ.

6. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania podjętej czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

9. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o chylenie orzeczenia lub zmianę orzeczenia w całości lub w części.

Informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie jest Województwo Zachodniopomorskie. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w rozdziale II SIWZ.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza, Departament Odwołań
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/09/2019